Logo Jongerenwelzijn  
 
Berichtenblad Intersectorale Toegangspoort 01 • 10 oktober 2014

Omdat er een te grote vermenging kwam van nieuwsberichten met operationele informatie over de werking van intersectorale toegangspoorten, is beslist om een apart Berichtenblad intersectorale toegangspoort uit te werken, los van de externe nieuwsbrief. Het berichtenblad omvat operationele en dus noodzakelijke mededelingen over de werking van de ITP. Deze communicatie wordt daarom automatisch toegestuurd aan alle jeugdhulpaanbieders in Vlaanderen. De operationele mededelingen worden ook telkens opgenomen in de nota werkingsprocessen van de ITP.

Vragen over INSISTO

Hoewel INSISTO heel wat groeipijnen kende, worden de kinderziektes één voor één overwonnen. Er zijn nog wat problemen met de veelheid aan e-mails en hoewel de verhuisfunctionaliteit werkt, bereikt ze nog niet elke gebruiker. Maar er wordt aan gewerkt! Recent is het INSISTO-team versterkt met Jannicke Hurtecant die vanuit haar werkervaring als jeugdhulpregisseur de dagelijkse praktijk in het project brengt. Het aantal vragen aan de helpdesk zit dan weer in dalende lijn en dat willen we zo houden. Daarom blijven we inzetten op een snellere gebruikersondersteuning en een verhoogde kwaliteit van de toepassing zelf. Voorzieningen kunnen zich steeds richten tot de ITP van hun regio om de komende weken of maanden samen met Jannicke een infosessie INSISTO en werkingsprocessen van de ITP te organiseren.

Month (Ticket Created) Tickets created in 2014
Feb 212
Mar 609
Apr 383
May 335
Jun 339
Jul 253
Aug 92

Nieuwe versie INSISTO

Zopas is een nieuwe versie van INSISTO gelanceerd. Daarbij ligt de focus op een aantal structurele elementen binnen INSISTO die voor gebruikers niet altijd zichtbaar zijn, zoals updates vanuit het rijksregister, een automatische groepsverhuis bij fusies of absorpties van voorzieningen en aanpassingen aan dossiers in een gerechtelijk traject. Daarnaast komen nog enkele lastige problemen aan bod. De nota ‘Oktober-release INSISTO’ gaat dieper in op de wijzigingen in de toepassing.

Dubbele aanmeldingen in INSISTO

Minderjarigen wisselen in hun hulpverleningstraject regelmatig van contactpersoon. Daardoor worden regelmatig A-documenten aangemeld voor jongeren waarvoor in INSISTO al een dossier bestaat bij een andere contactpersoon. De toegangspoort werkt evenwel met slechts één contactpersoon per minderjarige en INSISTO blokkeert in dat geval nieuwe A-documenten voor ze ontvankelijk verklaard kunnen worden. Dat betekent heel wat verhuiswerk voor de indicatiestellers om deze aanvragen toch te verwerken. Lees in de nota ‘Dubbele aanmeldingen in INSISTO’ hoe je als contactpersoon/aanmelder kan voorkomen dat je A-document om deze reden bij indicatiestelling vast loopt.

Mogelijkheid tot herindicatiestelling door hulpverleners die geen MDT zijn

Als er een aanvraag is bij de intersectorale toegangspoort naar niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening (NRTJ) voor een minderjarige waarbij er nood is aan een beschrijving van de diagnostiek in het aanvraagdocument, met name wanneer er VAPH-aanbod wordt aangevraagd, moet steeds een MDT betrokken zijn. In bepaalde situaties kan een herindicatiestelling met een vraag naar VAPH-aanbod echter ook gebeuren door een voorziening die geen MDT is, bv. wanneer het om een verlenging gaat van in het verleden geïndiceerde hulpverlening en er geen nood is aan bijkomende diagnostiek. De aanvragende voorziening moet dan wel een grondige evaluatie hebben opgemaakt en de vraag tot verlenging goed motiveren. Het team Indicatiestelling van de toegangspoort zal dan oordelen of het akkoord gaat met de vraag om verlenging. In de nota werkingsprocessen van de intersectorale toegangspoort is dat proces verder uitgewerkt.

Bijkomende budgetten PAB

Voor 2014 zijn er bijkomende budgetten voor PAB beschikbaar. Voor minderjarigen gaat het om 600.000 euro voor heel Vlaanderen. De middelen worden toegekend na prioritering door de intersectorale regionale prioriteitencommissie (IRPC) in de loop van november. De bespreking op het IRPC wordt voorbereid door de jeugdhulpregie van de intersectorale toegangspoort.

Indien één van uw cliënten recht heeft op een PAB, kan u een aanvraag indienen bij de toegangspoort van de regio waar de minderjarige gedomicilieerd is. Contactpersoon-aanmelders kunnen hiervoor gebruik maken van de priorchecklist . Het is belangrijk om in de checklist aan te duiden dat het gaat om een prioraanvraag voor PAB en om de specifieke vragen rond de inzet van PAB in te vullen. De aanvraag kan enkel ingediend worden na expliciet akkoord van de betrokkenen en enkel voor minderjarigen die geboren zijn na 01/04/1997 en beschikken over een geldig indicatiestellingsverslag waarin de typemodule PAB is opgenomen. Dit indicatiestellingsverslag werd ofwel afgeleverd door de intersectorale toegangspoort sinds 1 maart 2014 (of 16 september 2013 voor Oost-Vlaanderen) ofwel door de PEC/deskundigencommissie vóór de opstart van de toegangspoort. Met vragen hierover kan u zich richten tot uw regionale toegangspoort. U kan er ook terecht voor de concrete timing van de aanvraagprocedure in de regio.

Experimenteel traject IZIKA – IZIIK in Oost-Vlaanderen

Jongerenwelzijn heeft in juni 2014 een overheidsopdracht uitgeschreven voor het experimenteel testen van het instrumentarium voor het bepalen van de zorgintensiteit voor minderjarigen (IZIKA en IZIIK), bij het aanvragen van niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening aan de toegangspoort. De overheidsopdracht werd eind augustus gegund aan de VUB, met als promotoren professor Johan Vanderfaeillie (VUB) en professor Dirk Van West (CAPRI). Beiden hebben in het verleden reeds onderzoek verricht m.b.t. IZIKA en IZIIK en zodoende expertise opgebouwd in de materie.

Het experimenteel traject zal lopen in Oost-Vlaanderen van 1 september 2014 tot eind juni 2015. In een eerste fase wordt een vorming georganiseerd voor medewerkers van de MDT’s die deelnemen aan de testing en wordt een vormingshandboek uitgewerkt. In een tweede fase worden de zorgintensiteit-instrumenten getest door deze effectief in gebruik te nemen bij de dossierbehandeling voor een aanvraag bij de toegangspoort. In de derde, en laatste, fase worden er richtlijnen uitgewerkt voor het gebruik van de instrumenten en aanbevelingen met het oog op de algemene implementatie ervan in heel Vlaanderen.

Termijnen intersectorale toegangspoort

De intersectorale toegangspoort ontwikkelde richtlijnen voor de geldigheidsduur van de indicatiestellingsverslagen en jeugdhulpbeslissingen die het aflevert. Die zijn niet bedoeld als een dwingende richtlijn. Het team indicatiestelling kan voor de buitengerechtelijke jeugdhulp van elke termijn afwijken op basis van een grondige evaluatie van de casus. De termijn kan verkort of verlengd worden op vraag van de betrokken jeugdhulpaanbieder/ contactpersoon-aanmelder of op basis van inschatting van de intersectorale toegangspoort. Het belang van de cliënt is steeds het uitgangspunt voor het team indicatiestelling. Het team jeugdhulpregie neemt het inhoudelijk advies van indicatiestelling bij de opmaak van de jeugdhulpbeslissing over zodat er voor de contactpersoon-aanmelders slechts één termijn is om mee rekening te houden (behoudens uitzonderingen). De termijnen die de intersectorale toegangspoort hanteert, zijn als bijlage toegevoegd aan de nota werkingsprocessen van de toegangspoort. Deze bijlage is dus enkel bedoeld als overzichtelijke richtlijn en niet als een dwingend kader.

Oproep van de jeugdhulpregisseurs

Jeugdhulpregie streeft naar actuele wachtlijsten van voorzieningen zodat op de wachtlijst van de voorziening enkel de jongeren staan die een actieve vraag hebben voor die voorziening. Dit om ervoor te zorgen dat een vrije plaats zo snel mogelijk kan worden ingevuld. Daarom vragen we enerzijds aan de contactpersoon-aanmelders om de jeugdhulpregie te laten weten wanneer een vraag vervalt. Anderzijds zal jeugdhulpregie, wanneer er hulp opstart in een voorziening, de jongere schrappen van de wachtlijst van de andere voorziening waar hij voor dezelfde typemodule is aangemeld, tenzij de contactpersoon-aanmelder expliciet vraagt aan jeugdhulpregie om de minderjarige bij de andere voorziening op de wachtlijst te laten staan. Dat kan enkel wanneer de cliënt de uitdrukkelijke intentie heeft om de hulp op te starten in de andere voorziening zodra hij daarvoor in aanmerking komt.

Binnen integrale jeugdhulp streven we bovendien naar flexibele trajecten. Voorzieningen en contactpersoon-aanmelders kaarten evenwel het gevoel aan dat de werkingsprocessen van de toegangspoort dit bemoeilijken. De toegangspoorten stellen dan weer vast dat de mogelijkheden voor dergelijke trajecten soms onvoldoende benut worden. Neem daarom contact op met de betrokken toegangspoort om mogelijkheden te bespreken. Vind je geen oplossing voor een jongere met een complexe problematiek? Ook dan gaat jeugdhulpregie graag in overleg om mee te zoeken naar een oplossing.

© 2014 Agentschap Jongerenwelzijn
Alle rechten voorbehouden.
Logo Vlaamse overheid