Logo Jongerenwelzijn  
 
Berichtenblad Intersectorale Toegangspoort 02 • 28 november 2014
De kaft werkingsprocessen intersectorale toegangspoort

De verschillende werkingsprocessen binnen de afdeling Intersectorale toegangspoort zijn vanaf nu verzameld in één kaft. Deze omvat zowel de principes achter de typemodulering, als de werkingsprocessen van de toegangspoort en op termijn ook de werkingsprocessen rond crisisjeugdhulp. De kaft is steeds te vinden op het Vlaams Loket Jeugdhulp . We blijven zoeken naar een manier om de kaft zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken zodat je snel de nodige antwoorden op vragen kan terugvinden.

Vanaf 2015 wordt de kaft ITP nog twee keer per jaar aangepast, namelijk in maart en november. De veelvuldige aanpassingen aan de werkingsprocessen in 2014 worden zo op een lager pitje gezet. Dit geeft de tijd om aanpassingen grondig voor te bereiden in overleg met alle betrokkenen en leidt tot een beter overzicht van wat er wanneer verandert.

Facturatie IPH & SA

De afdeling Intersectorale toegangspoort staat in voor de uitbetaling van facturen in het kader van de intersectoraal prioritair toe te wijzen hulpvragen (IPH; de vroegere knelpuntdossiers) en specifieke acties (SA). Met het oog op het eindejaar willen we graag vragen om facturen voor kosten gemaakt in 2014 vóór 20 december 2014 in te dienen. Gelieve dus tijdig de aanvragen tot terugbetaling (incl. de nodige bewijsstukken en incl. de kosten voor december) over te maken aan de intersectorale toegangspoort die besliste over de toekenning van de middelen.

Voor de lopende IPH-dossiers die op 1 januari 2014 werden opgevolgd door het VAPH, moeten de facturen voor werkjaar 2014 eveneens aan de toegangspoort worden overgemaakt voor uitbetaling. Bezorgde u die eerder aan het VAPH, kan u die best nogmaals overmaken aan de toegangspoort. Met vragen hierrond kan u terecht bij eva.nouwen@jongerenwelzijn.be.

Instapbereidheid

De intersectorale toegangspoort streeft naar zuivere wachtlijsten van voorzieningen, met enkel minderjarigen die een actieve vraag hebben. Zo kan bij het vrijkomen van een plaats, deze zo snel mogelijk worden ingevuld. Eén van de redenen om een minderjarige van de wachtlijst te verwijderen, is wanneer er geen instapbereidheid is. Bij vragen waaraan een prioriteit is toegekend, vervalt de prioriteit wanneer de minderjarige bij een open plaats niet wil instromen. Bij vragen zonder prioriteit, mag de cliënt 1 keer niet ingaan op een open plaats. Indien er een 2de keer niet wordt ingegaan op een open plaats, wordt de jongere van de wachtlijst van die voorziening verwijderd.

We vragen in beide gevallen aan de voorzieningen om weigeringen bij te houden en deze te signaleren aan jeugdhulpregie per e-mail, met de contactpersoon-aanmelder in cc. zodat dit transparant is en er geen discussies zijn over onterechte verwijderingen, ofwel van de wachtlijst ofwel van de prioritaire status. We zorgen er op termijn voor dat informatie over eerdere contactnames met de cliënt, via contactpersoon-aanmelder, in INSISTO kunnen worden bijgehouden.

We vragen ook aan de contactpersonen-aanmelders om in de fase van opstart van hulp bereikbaar te zijn voor de voorzieningen. Ook dat verkleint de wachttijd tussen het vrijkomen van een plaats en de opstart van hulp voor de cliënt. Bij afwezigheid van de contactpersoon-aanmelder, moet zijn dienst dit ondervangen zodat het niet ten koste gaat van de opstartmogelijkheid van een minderjarige. De voorziening moet dan terecht kunnen bij de leidinggevende of een collega voor meer informatie. Bij de vrijwillige hulpverlening, waarbij er geen sprake is van maatschappelijke noodzaak, kan de voorziening rechtstreeks contact opnemen met de cliënt wanneer de contactpersoon-aanmelder (of de directie) niet bereikbaar is. Alleen als de cliënt niet ingaat op de open plaats, beschouwt jeugdhulpregie dit als een weigering.

Deze (en andere) regieprincipes zijn geïntegreerd in de kaft ITP onder luik 1.11 van hoofdstuk 4: jeugdhulpregie. Deze regieprincipes worden stelselmatig verder aangevuld wanneer we de inhoudelijke opdracht van jeugdhulpregie verder uitklaren.

Escalatie naar fase 2 en fase 3

Het decreet Integrale jeugdhulp voorziet een escalatieprocedure voor minderjarigen wiens hulpvraag niet tijdig of niet eenvoudig gekoppeld kan worden aan het geschikte hulpaanbod. Deze procedure is verder geconcretiseerd. De triggers om dossiers te escaleren en de instrumenten die jeugdhulpregie ter beschikking heeft in fase 2 en fase 3 om een oplossing te vinden voor deze minderjarigen, zijn terug te vinden in de kaft ITP, in hoofdstuk 4: jeugdhulpregie.

Aanpassing van typemodules

Zowel binnen Jongerenwelzijn als binnen het VAPH worden er aanpassingen van typemodules voorbereid. Een aantal typemodules in beide sectoren zal vermoedelijk rechtstreeks toegankelijk worden. We werken samen met de besluitvorming hierover, aan richtlijnen over de stappen die een jeugdhulpaanbieder zal moeten nemen om deze verandering te implementeren, zonder dat dit impact heeft op minderjarigen die momenteel voor de niet-rechtstreeks toegankelijke variant van diezelfde typemodule op wachtlijsten staan. Hierover binnenkort meer.

Vrije plaatsen declareren

Het declareren van vrije plaatsen is belangrijk voor een goede werking van de intersectorale toegangspoort. Regelmatig duiken geluiden op dat er lege plaatsen zijn in voorzieningen, maar dat is niet terug te vinden in INSISTO. Als de vrije plaatsen niet aangegeven worden in INSISTO, kunnen we ook niet samen met u zoeken naar oplossingen en instroom realiseren.

Regularisaties

Sinds enkele maanden ontvangt de afdeling Intersectorale toegangspoort nogal wat vragen tot regularisatie. Het betreft dan steeds kinderen en jongeren die gedurende een bepaalde periode hulp kregen zonder een geldige jeugdhulpbeslissing afgeleverd door de toegangspoort. Veelal is die situatie te wijten aan een misverstand tussen hulpverleners, het gebrekkig functioneren van INSISTO in de beginperiode of een administratieve onachtzaamheid. Nog tot 28 februari 2015 kunnen deze regularisaties via de gekende procedure worden aangevraagd. Daarna evenwel niet meer. Gelieve er dus voor te zorgen dat u tegen 1 maart 2015 voor alle jongeren die bij u niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp verkrijgen een geldige jeugdhulpbeslissing heeft. Met vragen hierover kan u steeds terecht bij de coördinator van de toegangspoort van uw regio.

Aanpassingen aan INSISTO

Op donderdag 27 november zijn een aantal werken uitgevoerd aan INSISTO. Volgende zaken zijn daarmee opgelost:

  1. De stabiliteit van het systeem is verhoogd wat onverwachte uitval moet vermijden.
  2. De integratie om wijzigingen in het rijksregister automatisch te verwerken in de INSISTO-dossiers is opgestart.
  3. De vervelende fout dat verkeerde namen van hulpverleners worden toegevoegd aan jeugdhulpbeslissingen, akkoord cliënt, opvragen diagnostiek, e.d. is opgelost.
  4. Het INSISTO-team kan alle dossiers van één voorziening naar een andere verhuizen.
  5. Het INSISTO-team kan alle jongeren van één instroomlijst naar de instroomlijst van een andere voorziening verhuizen.
  6. E-mails (die nu uitgezet zijn) kunnen terug correct verzonden worden.
  7. Voor jeugdhulpregie: A-documenten met status “Klaar voor JHR (auto)” behouden nu ook de dossierbeheerder van het reeds bestaande regiedossier.

© 2014 Agentschap Jongerenwelzijn
Alle rechten voorbehouden.
Logo Vlaamse overheid