Logo Jongerenwelzijn  
 
Berichtenblad Intersectorale Toegangspoort 03 • 19 december 2014
Opstart IRPC’s op 1 januari 2015

Het Managementcomité IJH benoemde de leden van de intersectorale regionale prioriteitencommissies of de IRPC’s. Zij zullen starten op 1 januari 2015. We danken de nieuwe leden alvast voor hun engagement!

Uitbreidingsbeleid 2015 VAPH

In 2015 zijn er bijkomende budgetten beschikbaar om PAB’s en persoonsvolgende convenanten te financieren. Voor minderjarigen gaat het om € 1.361.646 voor heel Vlaanderen. De middelen worden toegekend na prioritering door de IRPC in de loop van februari. De bespreking op het IRPC wordt voorbereid door de jeugdhulpregie van de intersectorale toegangspoort.

Indien één van uw cliënten recht heeft op een PAB, kan u een aanvraag indienen bij de toegangspoort van de regio waar de minderjarige gedomicilieerd is. Contactpersoon-aanmelders kunnen hiervoor gebruik maken van de priorchecklist. Het is belangrijk om daarin aan te duiden dat het gaat om een prioraanvraag voor PAB en om de specifieke vragen rond de inzet van PAB in te vullen. De aanvraag kan enkel worden ingediend na expliciet akkoord van de betrokkenen en enkel voor minderjarigen die geboren zijn na 01/04/1997 én beschikken over een geldig indicatiestellingsverslag waarin de typemodule PAB is opgenomen. Dit indicatiestellingsverslag werd ofwel afgeleverd door de intersectorale toegangspoort sinds 1 maart 2014 (of 16 september 2013 voor Oost-Vlaanderen) ofwel door de PEC/deskundigencommissie vóór de opstart van de toegangspoort. Met vragen hierover kan u zich richten tot uw regionale toegangspoort. U kan er ook terecht voor de concrete timing van de aanvraagprocedure in de regio.

Het uitbreidingsbeleid 2015 maakt daarenboven budgetten vrij voor rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp binnen het VAPH en voor specifiek aanbod voor jongeren met complexe problemen. Over de concrete invulling hiervan volgt op korte termijn meer nieuws.

Nieuwe release INSISTO

Op 18 december is de nieuwe versie van INSISTO gelanceerd. Drie maanden na de vorige update van INSISTO is daarmee opnieuw een stap vooruit gezet. Deze keer is de vooruitgang evenwel minder zichtbaar voor de gebruikers uit het werkveld. Er zijn vooral inspanningen gedaan om het werk van de administratieve medewerkers van de toegangspoorten te verlichten. Daarnaast zijn de brieven die INSISTO genereert, aangepast zodat de begrijpbaarheid ervan verhoogt. Een overzicht van de aanpassingen in de nieuwe versie van INSISTO is te vinden op het Vlaams Loket Jeugdhulp.

Samenwerking met de MDT’s bij opmaak van het A-doc

Als een hulpverlener een minderjarige doorverwijst naar een multidisciplinair team (MDT) voor een aanvraag om jeugdhulpverlening bij de toegangspoort, heeft deze hulpverlener steeds de opdracht om, mits het akkoord van de cliënt, alle informatie waarover hij beschikt met betrekking tot de vraag van de minderjarige en die relevant is voor de opmaak van het A-document, over te maken aan het MDT zodat het MDT ten volle haar rol kan opnemen.

Ook wanneer een cliënt rechtstreeks naar een MDT stapt, is het de opdracht van de hulpverlener die al een traject gelopen heeft met deze cliënt om, met het akkoord van de betrokkenen, de relevante informatie over te maken aan het MDT zodat deze de aanmelding bij de toegangspoort kan doen op een vlotte en efficiënte wijze.

Goedkeuring aanpassingen typemodules

Het Managementcomité IJH gaf zijn goedkeuring voor de aanpassing van typemodules binnen Jongerenwelzijn en de sector voor personen met een handicap. De volgende modules worden begin 2015 aangepast:

  • De typemodulering van de OBC’s. Tegelijk met de omschakeling naar MFC wordt de opdracht van de OBC’s afgelijnd en verruimd. OBC’s staan enerzijds in voor de classificerende of handelingsgerichte diagnostiek, om via observatie en behandeling tot de meest geschikte ondersteuning te komen. Anderzijds krijgen ze de mogelijkheid om op basis van hun ervaring met behandeling ook regulier aanbod te ontwikkelen voor personen met een handicap.
  • De typemodule ‘Weekend- en vakantieopvang overdag voor personen met een handicap’ wordt geschrapt.
  • De typemodule ‘Verblijf voor minderjarigen met een handicap [kortdurend]’ wordt rechtstreeks toegankelijk op voorwaarde dat er een ISV is afgeleverd met een typemodule voor niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp binnen het VAPH. Dit komt overeen met de kortdurende begeleidingsovereenkomsten, logeerdagen en kortverblijf die gekend waren binnen het VAPH.
  • Er komt een nieuwe typemodule ‘Mobiele/ambulante vervolgondersteuning voor kwetsbare jongvolwassenen met een handicap’. Deze vervolgondersteuning is rechtstreeks toegankelijk op voorwaarde dat voldaan is aan de voorwaarden van het BVR over kwetsbare jongvolwassenen.
  • Jongerenwelzijn verandert de huidige typemodule ‘contextbegeleiding’ in vier nieuwe typemodules. Drie van deze vier typemodules zullen rechtstreeks toegankelijk zijn. De enige typemodule die niet-rechtstreeks toegankelijk zal zijn, is de kortdurende intensieve contextbegeleiding (CANO, proeftuinen …). Deze aanpassing heeft geen gevolgen voor de typemodule ‘contextbegeleiding in functie van autonoom wonen’, deze blijft niet-rechtstreeks toegankelijk.

Implementatie aanpassingen typemodules

De aanpassingen aan de typemodules worden gefaseerd geïmplementeerd gezien de technische implicaties die ze hebben op INSISTO.

De aanpassingen aan de typemodules van Jongerenwelzijn zijn op 15 december al doorgevoerd waardoor een groot deel van het aanbod contextbegeleiding uit Jongerenwelzijn verschuift naar de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Alle betrokken voorzieningen zijn ondertussen op de hoogte gebracht hoe ze deze verandering administratief moeten uitvoeren. Ze zijn nu volop met aanpassingen aan de modulering bezig. Dat heeft ook een effect op de toegangspoort. Jongeren die op wachtlijsten voor contextbegeleiding stonden via de instroommogelijkheden, kunnen nu rechtstreeks beroep doen op de hulpaanbieders zonder tussenkomst van de toegangspoort. Er werd met de hulpaanbieders afgesproken om eerst de jongeren die al op de wachtlijst stonden, over te nemen op de nieuwe interne wachtlijsten binnen deze voorzieningen zelf. Jongeren die al een aanvraag deden bij de toegangspoort maar nog niet op een wachtlijst bij de toegangspoort stonden, kunnen nu rechtstreeks terecht bij de hulpaanbieders. De toegangspoort zal aan de contactpersonen vragen om rechtstreeks de nodige voorzieningen te contacteren. De jeugdhulpregisseurs staan paraat om te ondersteunen. Nieuwe aanvragen voor contextbegeleiding hoeven uiteraard niet meer bij de toegangspoort te gebeuren.

De aanpassingen aan de typemodules van het VAPH volgen begin 2015. De richtlijnen hiervoor zullen tijdig aan de betrokken voorzieningen worden overgemaakt.

SDJ-dossiers vanaf 1 januari 2015

Volgens het decreet Integrale jeugdhulp gaan vragen vanuit de jeugdrechtbank rechtstreeks naar jeugdhulpregie. In een overgangsfase werden de dossiers waar de sociale diensten bij de jeugdrechtbank contactpersoon-aanmelders zijn, toch nog behandeld door indicatiestelling. Vanaf 1 januari 2015 zal dit niet langer het geval zijn.

Communicatie vanuit INSISTO

Opdat je als contactpersoon-aanmelder op de hoogte zou blijven van belangrijke stappen in de aanmelding bij de toegangspoort, is het belangrijk dat je een correct e-mailadres opgeeft in INSISTO. Dit kan in de tab ‘contactgegevens’ in INSISTO. Bij elk nieuw A-doc dat je opmaakt, wordt dat e-mailadres in het A-document gezet. INSISTO stuurt de e-mails naar het adres dat in het A-doc staat.

We willen dit blad niet sluiten zonder u te danken voor uw medewerking in 2014 en u een aangenaam jaareinde toe te wensen.
© 2014 Agentschap Jongerenwelzijn
Alle rechten voorbehouden.
Logo Vlaamse overheid