Logo Jongerenwelzijn  
 
Nieuwsbrief Jongerenwelzijn 02 • 27 februari 2014
Over deze nieuwsbrief

Dit is de tweede externe nieuwsbrief van Jongerenwelzijn. Daarmee wil het agentschap op regelmatige basis informatie verspreiden over zijn werking. De eerste edities worden automatisch naar een breed mailingbestand uitgestuurd. Wenst u deze nieuwsbrief ook in de toekomst automatisch te ontvangen en heeft u zich hiervoor nog niet ingeschreven, gelieve een e-mail te sturen aan communicatie@jongerenwelzijn.be.

Start integrale jeugdhulp in Vlaanderen

Op 1 maart 2014 is het zover: dan treedt de integrale jeugdhulp in heel Vlaanderen in werking, na de definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering op 21 februari van het uitvoeringsbesluit bij het decreet over de integrale jeugdhulp. Vragen rond het nieuwe decreet Integrale jeugdhulp, de implementatie ervan en de gevolgen voor de praktische werking van de jeugdhulpverlening – inclusief INSISTO – kunnen steeds gesteld worden aan één van de regionale helpdesken. De contactgegevens hiervan zijn te vinden op het Vlaams Loket Jeugdhulp.

INSISTO

Op 1 maart gaat ook INSISTO van start in heel Vlaanderen. Om de opstart in goede banen te leiden, is op het Vlaams Loket Jeugdhulp een handleiding INSISTO beschikbaar met o.a. bepalingen over de gebruikersprofielen en een ‘Snelle Start Gids’. Begin maart volgt nog een uitgebreide handleiding INSISTO waarin ook het deel ‘wachtlijstbeheer’ is opgenomen. Verder zijn diverse richtlijnen uitgewerkt rond de mogelijke functies van de INSISTO-gebruikers en rond de privacy van cliënten. Tot slot is ook een leeromgeving voor INSISTO beschikbaar.

Dringende oproep aan voorzieningen

De modulering in Vlaanderen is cruciaal voor het welslagen van de intersectorale toegangspoorten. Er is echter nog werk aan de winkel! Het is van het grootste belang dat alle voorzieningen hun jeugdhulpaanbod hebben gemoduleerd zodat de toegangspoorten de geïndiceerde hulp ook kunnen regisseren. Daarom worden de voorzieningen met aandrang gevraagd om hun modulering zo snel mogelijk in orde te brengen, als dit nog niet het geval is.

Publicatie boordtabellen eHealth integrale jeugdhulp

Op het Vlaams Loket Jeugdhulp worden boordtabellen eHealth IJH gepubliceerd die weergeven hoeveel voorzieningen of afdelingen reeds de hoedanigheid ‘Jeugdhulp’ hebben aangevinkt en dus het voortraject eHealth met succes hebben doorlopen. Ook geven ze weer hoeveel hulpverleners reeds rechten hebben gekregen om te kunnen aanmelden bij de intersectorale toegangspoort of een gemandateerde voorziening. De boordtabellen geven telkens een stand van zaken per provincie en per sector. Zo tonen de meest recente cijfers aan dat inmiddels 859 van de 1.178 (afdelingen in) voorzieningen gemoduleerd hebben en dat 1.758 hulpverleners zijn geregistreerd als INSISTO-gebruiker.

E-learner M-doc

Op het Vlaams Loket Jeugdhulp is ook een e-learner voor het M-doc beschikbaar. Via deze toepassing kan de gebruiker op eigen tempo de verschillende functionaliteiten van het M-doc ontdekken en oefenen. De e-learner wordt bij voorkeur gebruikt in Internet Explorer. Daarbij moet ook de pop-up blokkering van de browser worden uitgeschakeld.

Infosessie MDT’s op 12 maart

Jongerenwelzijn nodigt de MDT’s voor minderjarigen in de integrale jeugdhulp uit voor een tweede infosessie op woensdag 12 maart 2014, in het auditorium van het Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, Brussel. Na de presentaties is er mogelijkheid tot het stellen van vragen. Ook het Agentschap voor Personen met een Handicap zal aanwezig zijn. Inschrijvingen zijn mogelijk tot 5 maart op het e-mailadres: elsie.verbist@jongerenwelzijn.be met vermelding van de organisatie en de naam of namen van de deelnemer(s).

Project integrale jeugdhulp voor CLB’s

Op 2 februari 2014 startte een project om de CLB’s te ondersteunen bij de implementatie van het nieuwe decreet Integrale jeugdhulp. Daarvoor is per provincie een projectmedewerker aangesteld. Zij zijn voor de CLB-sector het aanspreekpunt i.v.m. de opstart van de toegangspoort en de gemandateerde voorzieningen. Naast de deelname aan CLB-eigen overlegstructuren, nemen zij ook actief deel aan intersectorale vergaderingen zoals het projectteam. Zij zijn m.a.w. de brugfiguur tussen het projectteam en de CLB-sector. De naam van het project is PICOV: Project Integrale Jeugdhulp voor CLB’s Ondersteuning Vlaanderen. Meer informatie is terug te vinden op www.picov.be.

Consultfunctie OCJ

Vanaf 1 maart worden de Ondersteuningscentra Jeugdzorg (OCJ) in alle regio’s actief. Eén van hun kerntaken is de consultfunctie ten aanzien van jeugdhulpaanbieders. Deze functie is erop gericht om de verontrusting helder te krijgen, na te gaan welke stappen er nog gezet kunnen worden alvorens een aanmelding te doen, enz. Het OCJ bespreekt in dat geval de situatie met de hulpverlener en geeft advies over mogelijke verdere stappen. Het consult bevat geen formeel oordeel over maatschappelijke noodzaak maar kan wel adviseren om aan te melden bij een gemandateerde voorziening. De verantwoordelijkheid voor de opvolging van de cliënt en het al dan niet nemen van volgende stappen blijft bij de betrokken hulpverlener die consult vraagt. Consultvragen kunnen anoniem gesteld worden en leiden enkel tot een aanmelding indien de consultvrager dit zélf beslist. De consultvrager is dus in alle gevallen ‘eigenaar’ van het gekregen advies.

Elektronisch bestelloket publicaties integrale jeugdhulp

De publicaties rond integrale jeugdhulp zijn begin februari massaal verspreid over heel Vlaanderen. Bijbestellingen zijn mogelijk via het elektronische bestelloket. Daar kan elke beschikbare publicatie worden gedownload of besteld in papieren versie.

NIEUW: de professionele website van Jongerenwelzijn

De start van de integrale jeugdhulp in heel Vlaanderen heeft ook gevolgen voor de website van Jongerenwelzijn. Deze heeft een grotendeels aangepaste structuur en inhoud gekregen. Deze zal een grotendeels aangepaste structuur en inhoud krijgen. Belangrijkste vernieuwing is de lancering van een deelwebsite voor professionelen. Deze richt zich tot jeugdhulpaanbieders en tot de private voorzieningen die erkend zijn en gesubsidieerd worden door Jongerenwelzijn. Ook het Vlaams Loket Jeugdhulp heeft een nieuwe opbouw gekregen. De wijzigingen zullen morgen – vrijdag 28 februari – doorgevoerd worden.

© 2014 Agentschap Jongerenwelzijn
Alle rechten voorbehouden.
Logo Vlaamse overheid