Logo Jongerenwelzijn  
 
Nieuwsbrief Jongerenwelzijn 03 • 28 MAART 2014
Eindrapport van de voorstartregio

Op 28 februari eindigde de voorstartperiode voor de implementatie van het decreet Integrale jeugdhulp. Mede dankzij de inzet van de verschillende partners op het terrein werd het leerproces van de implementatie positief afgerond. De regionale stuurgroep Oost-Vlaanderen stelde een eindrapport op met zowel een cijfermatige als kwalitatieve analyse van de werking van de verschillende nieuwe structuren, zoals de gemandateerde voorzieningen en de intersectorale toegangspoort. Het rapport bevat ook een aantal toekomstgerichte aanbevelingen die zullen worden omgezet in concrete verbeteracties voor de toekomst. Op 19 maart werd dit rapport gepresenteerd in het Vlaams Parlement.

Crisisverblijf in mobiele en ambulante trajecten

Recente ontwikkelingen binnen Jongerenwelzijn - met name het proefproject Multifunctionele Centra en het experimenteel modulair kader - hebben geleid tot organisaties voor bijzondere jeugdzorg met een breed aanbod van mobiele, ambulante en residentiële werkvormen. Daarbij zijn goede praktijken ontwikkeld inzake het snel en flexibel inzetten van crisisverblijf in mobiele / ambulante trajecten. Deze willen we ook binnen de integrale jeugdhulp behouden. Minderjarigen met enkel een indicatiestelling contextbegeleiding (of bijkomend ook dagbegeleiding in groep) binnen de bijzondere jeugdzorg voor wie een tijdelijk crisisverblijf nodig is, zouden in de huidige processen opnieuw naar de toegangspoort moeten voor een nieuwe indicatiestelling en jeugdhulpbeslissing. De termijnen van deze processen zijn echter niet verzoenbaar met de eigenheid van het crisiskarakter. Deze situaties kunnen evenmin aangemeld worden bij het crisismeldpunt, want het antwoord op de crisis - het aanbieden van crisisverblijf - wordt opgenomen door de organisatie zelf (of binnen een samenwerkingsverband) en door aanbod dat niet in een crisisnetwerk wordt ingezet. In dergelijke situaties zou het meldpunt louter een bijkomende administratieve opdracht krijgen, wat niet wenselijk is. Daarom wordt de bestaande niet-rechtstreeks toegankelijke BJB-typemodule ‘crisisverblijf of time out (kortdurend)’ gewijzigd in een BJB-typemodule ‘kortdurend crisisverblijf’ die rechtstreeks toegankelijk is. Deze (type)module kan enkel worden ingezet voor minderjarigen die, binnen de eigen organisatie of vanuit een samenwerkingsverband, reeds een ambulant of mobiel traject volgen.

Aanmeldpunt voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

Sinds 1 maart is de toegang tot de bijzondere jeugdhulp voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen gewijzigd:

  • Het onderscheid tussen asielzoekers en niet-asielzoekers wordt verlaten.
  • Het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg bestaat niet meer. Vragen om niet-rechtstreeks toegankelijke hulp worden aan de intersectorale toegangspoort gericht.
  • Toegang tot de intersectorale toegangspoort kan uitsluitend via een jeugdhulpverlener, de voogd is hiervan uitgesloten.
Jeugdhulpverleners en voogden van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen staan hierbij voor specifieke uitdagingen: taalaspecten, het ontbreken van context, het ontbreken aan een verblijfplaats, wettelijk statuut van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen … Daarom is een project gestart om de voogd en de jeugdhulpverleners te ondersteunen door middel van een aanmeldpunt voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Dit aanmeldpunt biedt ondersteuning bij het inschatten van de hulpvraag en bij het indienen van een vraag tot niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp bij de intersectorale toegangspoort. Het aanmeldpunt neemt ook de rol van contactpersoon-aanmelder op zich. Meer hierover is te lezen in de briefingnota voor de voogden.
Werkingsprocessen van het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg

Over de werkingsprocessen van de Ondersteuningscentra Jeugdzorg (OCJ) is een gedetailleerde nota uitgeschreven. Deze gaat onder meer in maatschappelijke noodzaak, de visie en methodologische achtergrond, de aanmelding, het casemanagement, de stopzetting van de betrokkenheid van het OCJ en de doorverwijzing van het OCJ naar het Openbaar Ministerie.

Terugblik infosessie MDT

Op 12 maart vond in Brussel een infomoment plaats voor de multidisciplinaire teams (MDT’s) in de integrale jeugdhulp. Dat ging in op het nieuwe beleidskader vanaf 2015, de aanpak tijdens de overgangsperiode, het kwaliteitscentrum diagnostiek en de instrumenten voor de zorgzwaarte-inschaling. Nadien was er mogelijkheid tot het stellen van vragen. Zo waren er vragen inzake de voorwaarde van de instemming van ouders met een aanvraag voor niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening bij de toegangspoort. Die voorwaarde komt voort uit artikel 6 van het decreet Integrale jeugdhulp. Als die instemming door omstandigheden niet meteen of uitdrukkelijk mogelijk is, of als de hulpverlening zich op dat moment uitdrukkelijk enkel tot de minderjarige richt, kan - in het belang van de minderjarige - van dat principe worden afgeweken in afwachting van het mogelijk verkrijgen van de instemming. Die afwijking wordt dan schriftelijk gemotiveerd in het kader van dossiervorming. Verder was er de vraag of de uitdrukkelijke toestemming nodig is van de beide ouders om buitengerechtelijke jeugdhulp te kunnen aanbieden. Hiertoe wordt gewezen op het wettelijke vermoeden dat stelt dat derden ervan mogen uitgaan dat, wanneer één ouder instemt, de andere ouder hiermee akkoord gaat. Wanneer de derde weet heeft of zou moeten hebben van een conflict tussen beide ouders op dit vlak, is de uitdrukkelijke instemming van beide ouders nodig.

Combinaties van aanbod

Het nieuwe decreet Integrale jeugdhulp voorziet in het vlotter combineren van aanbod, ook intersectoraal, wanneer dit nodig is om aan de individuele hulpvraag van kinderen en jongeren te beantwoorden. Het Managementcomité Integrale Jeugdhulp keurde hiervoor op maandag 17 maart het kader goed. Dit zal gericht gecommuniceerd worden aan de MDT’s en wordt opgenomen in een volgende update van de nota werkingsprocessen van de intersectorale toegangspoort

Jaarverslag onderwijs gemeenschapsinstellingen

Het welbevinden op school van jongeren is cruciaal. School-, leer-, werk- en/of motivationele problemen kunnen leiden tot een schoolse achterstand.  Daarom investeert Jongerenwelzijn duurzaam in het onderwijs binnen de gemeenschapsinstellingen. Daarbij gaat heel wat aandacht naar de studiekeuze of de toeleiding naar de arbeidsmarkt, de aanpak van een spijbelproblematiek en de aansluiting met school. De voornaamste initiatieven van het voorbije schooljaar zijn terug te vinden in het jaarverslag ‘Onderwijs in de gemeenschapsinstellingen’ 2012-2013.

Hoogdringende vragen magistraten

Tijdens de voorstartfase van de integrale jeugdhulp in Oost-Vlaanderen bleek de nood naar een structurele oplossing voor hoogdringende vragen van de magistratuur, vooral in het weekend maar bij uitbreiding ook tijdens de week en kantooruren. Na intensief overleg met alle betrokkenen werd de afspraak gemaakt dat het crisismeldpunt vanaf 1 maart 2014 ook de vragen van de jeugdrechter binnen de procedure hoogdringendheid opneemt en deze dispatcht naar hulpaanbod binnen het crisisnetwerk dat zich hiertoe specifiek bereid heeft verklaard. Deze manier van werken zal ook worden uitgebreid naar de andere regio’s. Daartoe worden momenteel in elke regio gesprekken georganiseerd om afspraken te maken met organisaties die hulp kunnen bieden in dergelijke situaties.

Verdiepende workshops over het nieuwe jeugdhulplandschap

Om alle jeugdhulpverleners binnen de sectoren van de integrale jeugdhulp de kans te geven zich te verdiepen in de verschillende thema’s binnen het nieuwe jeugdhulplandschap, vindt in elke regio een dag plaats met verdiepende workshops, o.a. rond werken met het A-doc, hulpcontinuïteit, jeugdhulpregie, krachtgericht werken enz. De komende dagen vinden plaats in:

  • Antwerpen - 1 april 2014 (Mechelen, DPCM)
  • Brussel/Vlaams-Brabant - 24 april 2014 (Diest, CC Diest - Site Begijnhof)
  • West-Vlaanderen - 29 april 2014 (Brugge, Provinciehuis Boeverbos)
  • Limburg - 6 mei 2014 (Hasselt, CC Hasselt)
Voor praktische informatie en inschrijvingen: zie www.vormingjeugdhulp.be. Meer informatie of vragen: info@steunpuntjeugdhulp.be  of 02/513.15.10.
Klachtenprotocol bij kinderrechtenverdrag treedt in werking

Het aanvullend protocol dat de klachtenprocedure bij het kinderrechtenverdrag instelt, treedt op 14 april 2014 in werking, nadat Costa Rica als tiende verdragsstaat het protocol ratificeerde. Vanaf dan is het mogelijk om schendingen van rechten van kinderen en jongeren aan te klagen bij het toezichtsorgaan van het kinderrechtenverdrag, het VN-Comité voor de Rechten van het Kind.

Nieuwsbrieven team integrale jeugdhulp

Het team Integrale jeugdhulp bij het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin heeft ook een eigen nieuwsbrief. Deze focust zich vooral op thema’s binnen de integrale jeugdhulp, vanuit de invalshoek beleidsontwikkeling, zoals participatie en de ondersteuning van cliëntvertegenwoordigers, bemiddeling en cliëntoverleg en vermaatschappelijking van de jeugdhulp. De nieuwsbrieven zijn terug te vinden op de website van het team Integrale jeugdhulp waar je ook de modaliteiten vindt om je in te schrijven voor de nieuwsbrief.

© 2014 Agentschap Jongerenwelzijn
Alle rechten voorbehouden.
Logo Vlaamse overheid