Logo Jongerenwelzijn  
 
Nieuwsbrief Jongerenwelzijn 05 • 28 Mei 2014
Consultfunctie Ondersteuningscentra Jeugdzorg

Sinds 1 maart zijn de Ondersteuningscentra Jeugdzorg (OCJ) opgericht. Eén van hun kerntaken is de consultfunctie ten aanzien van jeugdhulpaanbieders. Deze functie is erop gericht om de verontrusting helder te krijgen, na te gaan welke stappen er nog gezet kunnen worden alvorens een aanmelding te doen, enz. Het OCJ bespreekt in dat geval de situatie met de hulpverlener en geeft advies over mogelijke verdere stappen. Het consult bevat geen formeel oordeel over maatschappelijke noodzaak maar kan wel adviseren om aan te melden bij een OCJ of een Vertrouwenscentrum Kindermishandeling. De verantwoordelijkheid voor de opvolging van de cliënt en het al dan niet nemen van volgende stappen blijft bij de betrokken hulpverlener die consult vraagt. Consultvragen kunnen anoniem gesteld worden en leiden enkel tot een aanmelding indien de consultvrager dit zélf beslist. De consultvrager blijft dus in alle gevallen ‘eigenaar’ van het gekregen advies.

Regio Limburg: op dinsdag, woensdag en donderdag van 10u tot 12u, op dinsdag en donderdag van 14u tot 16u

T. 011/ 30 34 30; e-mail: consult-ocj.limburg@jongerenwelzijn.be

Regio Antwerpen: op dinsdagnamiddag,donderdag en vrijdag van 10u tot 12u en van 14u tot 16u.
In de schoolvakanties zal er enkel in de namiddag consult worden gegeven.

T. 03/202 73 62; e-mail consult-ocj.antwerpen@jongerenwelzijn.be

Regio Vlaams Brabant en Brussel: op maandag, woensdag en vrijdag van 9.30u tot 12u en van 14u tot 16u

T. 02/ 210 63 34; e-mail: consult-ocj.vlbrabantbrussel@jongerenwelzijn.be

Regio Oost-Vlaanderen: op maandag, donderdag en vrijdag van 10u tot 12u en van 14u tot 16u

T. 09/276.11.20; e-mail: consult-ocj.ovl@jongerenwelzijn.be

Regio West-Vlaanderen: op maandag, dinsdag en donderdag van 10u tot 12u en van 14u tot 16u

T. 050/ 24.71.20; e-mail: consult-ocj.wvl@jongerenwelzijn.be

Vooraankondiging infomoment crisis

Op 23 juni vindt in de voormiddag een infomoment crisis plaats. Daarbij wordt uitgebreid stilgestaan bij de vernieuwing in de crisishulpprogramma’s en het toekomstperspectief. Meer informatie is te vinden op de website. Deelname is gratis. Vooraf inschrijven is verplicht en kan bij elsie.verbist@jongerenwelzijn.be.

Oproep kandidaten Prijs Jeugdhulp

Jongerenwelzijn lanceert een oproep voor kandidaten voor de Prijs Jeugdhulp, rond het thema ‘Nieuwe media in de jeugdhulp’. Organisaties die innovatief gebruik maken van sociale media, sociale netwerkfora en online hulpverlening kunnen meedingen. Kandidaturen kunnen worden ingediend tot 31 juli 2014, daarbij gebruik makend van het standaardformulier. Meer informatie is te vinden in de oproep. De laureaat wordt bekend gemaakt op de Dag van de Jeugdhulp 2014. Deze vindt plaats op 9 oktober in het auditorium van KBC Brussel. De uitnodiging hiervoor wordt binnenkort uitgestuurd.

Oproep rechtstreeks toegankelijk aanbod en verschuiving aanbod contextbegeleiding

Op 22 mei verscheen de rondzendbrief inzake de versterking van het rechtstreeks toegankelijke aanbod binnen de integrale jeugdhulp en de actualisering van het aanbod contextbegeleiding van Jongerenwelzijn. Dat initieert een dubbel traject. Zo wordt het huidige mobiele aanbod van Jongerenwelzijn herschikt volgens de typemodules ‘krachtgerichte, kortdurende contextbegeleiding’, ‘laagintensieve contextbegeleiding’, ‘reguliere contextbegeleiding’ en ‘intensieve kortdurende contextbegeleiding’. De eerste drie typemodules worden rechtstreeks toegankelijk, in; uitvoering van het decreet Integrale jeugdhulp (art. 12, eerste lid). Verder wordt een uitbreidingsbeleid gevoerd door het voorzien van 500.000 euro voor een verhoging van de capaciteit krachtgerichte kortdurende contextbegeleiding. Eén van de doorslaggevende elementen bij de dossierbehandeling is de mate waarin het aanbod regionaal en intersectoraal wordt afgestemd en ingebed. De besluitvorming is voorzien in september 2014, met het oog op een inwerkingtreding in het najaar. Bij de rondzendbrief hoort een aanvraagformulier tot erkenning als of tot wijziging van de erkenning van een organisatie voor bijzondere jeugdzorg.

Update nota werkingsprocessen intersectorale toegangspoort

De werkingsprocessen van de intersectorale toegangspoort zijn voor een aantal thema’s aangepast. De aanpassingen houden verband met de kinderbijslagregeling, de processen van prioritering door jeugdhulpregie en de intersectorale regionale prioriteitencommissie. Daarnaast is informatie toegevoegd over het indiceren van GES+ en de mogelijke combinaties van typemodules in het indicatiestellingsvoorstel en –verslag, zowel voor de vrijwillige als de gerechtelijke jeugdhulpverlening, sinds de implementatie van het decreet Integrale jeugdhulp. Dat heeft geleid tot een aangepaste nota Werkingsprocessen intersectorale toegangspoort. Een volledige herwerking van de nota werkingsprocessen, rekening houdende met de ervaringen sinds de opstart van de toegangspoort, zal gebeuren in de zomermaanden.

Intersectorale priorchecklist

Een prioriteit aanvragen bij de intersectorale toegangspoort verloopt vanaf 1 juli aan de hand van een intersectorale priorchecklist. Deze checklist peilt naar de zes criteria voor urgentie die in de regelgeving zijn bepaald. De checklist bevat aanvullende informatie ten aanzien van het A-document. U kan de ingevulde checklist ofwel als bijlage toevoegen aan het A-document ofwel e-mailen naar de intersectorale toegangspoort van uw regio. De priorchecklist is steeds beschikbaar op het Vlaams Loket Jeugdhulp en moet vanaf 1 juli voor elke prioraanvraag worden ingevuld.

Ontwikkeling INSISTO

Sinds de opstart van de intersectorale toegangspoort is hard gewerkt aan het wegwerken van fouten die in het systeem geslopen zijn. Nu, bijna drie maanden later, zijn de meeste van die fouten opgelost zodat kan worden gekeken naar de verdere ontwikkeling van INSISTO in de toekomst. Zo willen we INSISTO verfijnen en de functionaliteit bijkomend verhogen. De planning voor de komende maanden wordt eerstdaags gepubliceerd op de professionele website van Jongerenwelzijn.

Eerste cijfers integrale jeugdhulp

Na drie maanden kan voor het eerst worden gerapporteerd over de werking van de intersectorale toegangspoort en de gemandateerde voorzieningen. Deze cijfers worden ter bespreking voorgelegd aan de verschillende IROJ’s en aan het Managementcomité Integrale Jeugdhulp. Daarna zullen ze verschijnen op de professionele website van Jongerenwelzijn.

Oproep nieuwe erkenningen intersectorale multidisciplinaire teams (MDT)

Jongerenwelzijn zal een oproep voor de erkenning als intersectoraal MDT verspreiden naar de bestaande MDT in de jeugdhulpverlening en naar andere mogelijke geïnteresseerde initiatiefnemers. Deze oproep kadert in de nieuwe regelgeving integrale jeugdhulp. De kernopdrachten van de MDT in de integrale jeugdhulp zijn het aanmelden van minderjarigen bij de toegangspoort en het aanleveren daarbij van diagnostiek en een voorstel van indicatiestelling in termen van typemodules. De erkenningsvoorwaarden en de modaliteiten voor financiering zijn vastgelegd in het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale jeugdhulp en worden verder verfijnd in een besluit van de bevoegde minister. Het uitgewerkte erkenningskader en de bijkomende informatie over de werking als MDT in de integrale jeugdhulp zijn terug te vinden op de professionele website van Jongerenwelzijn.

Visietekst gemeenschapsinstellingen

De jeugdhulp in Vlaanderen heeft veel aandacht voor de rechtsbescherming van kinderen en jongeren. Dat uitgangspunt geldt bij uitstek voor de gemeenschapsinstellingen die zich op een snijpunt bevinden van heel verschillende opdrachten waar hulpverlening, onderwijs, pedagogie, bescherming en begrenzing samen komen. Naar aanleiding van de inspecties in 2011 en 2012 formuleerden de Onderwijsinspectie en Zorginspectie een aantal aanbevelingen. Deze zijn daarop vertaald naar concrete actieplannen. Een panel van experten heeft de actieplannen vervolgens kritisch bekeken en prioriteiten aangegeven. Daarbij gaven ze de nood aan om vooraf duidelijk te maken welk standpunt de gemeenschapsinstellingen precies innemen inzake het waarborgen van de rechten van jongeren en hun ouders. Hiertoe is een visietekst uitgeschreven die de positie van de gemeenschapsinstellingen ten aanzien van de rechten van jongeren verder verduidelijkt en definieert.

Vernieuwde website Pleegzorg Vlaanderen

Op 15 mei, de internationale Dag van het Gezin, heeft Pleegzorg Vlaanderen zijn nieuwe website gelanceerd. Bedoeling is om geïnteresseerden over de streep te trekken en beter te informeren over de mogelijkheden binnen pleegzorg. Uit een onderzoek bij 1.500 Vlamingen blijkt alvast dat bijna 1 op 2 Vlamingen tussen 20 en 39 jaar overwegen om pleegouder te worden. De drempels om te starten als pleegouder liggen vooral bij een drukgezinsleven, het loslaten van kinderen of te weinig woonruimte.

© 2014 Agentschap Jongerenwelzijn
Alle rechten voorbehouden.
Logo Vlaamse overheid