Logo Jongerenwelzijn  
 
Nieuwsbrief Jongerenwelzijn 06 • 26 juni 2014
Jaarverslag 2013

Op 13 juni stelde Jongerenwelzijn zijn Jaarverslag 2013 voor. Daaruit blijkt dat 27.572 kinderen en jongeren te maken kregen met de bijzondere jeugdzorg. De groep adolescenten is het grootst maar het aantal jonge kinderen blijft jaar na jaar aangroeien. 2013 bleek vooral ook een jaar van verandering. Zo waren er de voorstart van de integrale jeugdhulp in Oost-Vlaanderen, de omschakeling naar een modulair kader bij de private voorzieningen en de grote transformaties op het vlak van pleegzorg. Ook de komende jaren blijft de jeugdhulp een sector in beweging, zoals blijkt uit het actieplan jeugdhulp dat de visie op de jeugdhulp in 2020 weergeeft. Naar aanleiding van de presentatie van het Jaarverslag is een rondetafel georganiseerd over de jeugdhulp, met ervaringsdeskundigen en experten.

Jeugdhulpwijzer online

De nieuwe Jeugdhulpwijzer is sinds kort online. Door het hanteren van eenzelfde taal bij het omschrijven van modules, zijn deze onderling goed vergelijkbaar, over de sectorale grenzen heen. Alle jeugdhulpmodules die momenteel in Vlaanderen beschikbaar zijn, kunnen via de Jeugdhulpwijzer worden opgezocht. Daarbij kan worden gezocht vertrekkende vanuit typemodule of voorziening.

Infomoment crisis
Op 23 juni vond een infomoment crisis plaats. Daarbij is uitgebreid stilgestaan bij de vernieuwing in de crisishulpprogramma’s en het toekomstperspectief. De presentatie is intussen op de professionele website van Jongerenwelzijn gepubliceerd.
Dialoog met crisisnetwerken

In juni ging Jongerenwelzijn, in hoofde van de afdeling Intersectorale toegangspoort, opnieuw in dialoog met alle netwerken crisis in Vlaanderen, de voorzitter van het netwerk en de coördinator van het meldpunt. Tijdens de gesprekken konden alle deelnemers de voor hen belangrijke elementen aankaarten. Zo is samen gekeken naar de impact van het decreet Integrale jeugdhulp op de crisisnetwerken. Uit de gesprekken bleek ook dat de netwerken bereid zijn om vanaf 1 juli alle crisisvragen te ontvangen die niet in een regulier circuit (eigen netwerk of andere rechtstreeks toegankelijke crisishulp) kunnen beantwoord worden. Dat betekent dat vanaf die datum de weekendpermanentie van het CAP voor hoogdringende gerechtelijke vragen eindigt en dat crisisvragen vanuit de magistratuur, waar gedwongen crisishulp noodzakelijk is, ook bij de meldpunten crisis aangemeld kunnen worden. In het najaar plant Jongerenwelzijn een nieuwe gespreksronde.

De eerste cijfers over de aanmeldingen

De eerste cijfers over de aanmeldingen bij de intersectorale toegangspoorten, de Ondersteuningscentra Jeugdzorg en de crisismeldpunten zijn bekend gemaakt. Daaruit blijkt dat er in de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2014 sprake was van in totaal 820 aanmeldingen bij de Ondersteuningscentra Jeugdzorg, 1 553 aanmeldingen bij de crisismeldpunten en 2 902 aanmeldingen bij de intersectorale toegangspoorten.

Voorbereiding nieuwe schooljaar

Op 1 september zal voor verschillende kinderen en jongeren hulpverlening worden opgestart. Om dat goed voor te bereiden, hanteert de afdeling Intersectorale toegangspoort de volgende werkwijze:

  1. Eind juni worden een 1.000-tal A-documenten verwacht voor heel Vlaanderen, die door de teams indicatiestelling verwerkt moeten worden in de zomer. Gelet op het aantal dossiers dat de voorbije maanden werd behandeld, is het mogelijk om al deze dossiers te behandelen tegen uiterlijk eind augustus. A-documenten waarvoor bijkomende informatie moet worden opgevraagd (bv. diagnostiek), kunnen een langere doorlooptijd hebben omdat in afwachting van de bijkomende (diagnostische)informatie de behandeling door de toegangspoort wordt opgeschort. Gelieve hiermee dus rekening te houden bij de voorbereiding van de aanmelding.
  2. Voorzieningen kunnen nu al de nodige contacten leggen met cliënten voor opname op 1 september. De bestaande wachtlijsten voor 1 maart werden volledig gemigreerd en zijn sindsdien verder aangevuld. De afdeling blijft in de zomermaanden samen met de voorzieningen werk maken van het uitzuiveren van de instroommogelijkheden zodat het wachtbeheer in INSISTO overzichtelijker wordt. Daarnaast blijkt dat ongeveer 13% van de jongeren in jeugdhulpregie nog niet gekoppeld is aan een voorziening. Deze achterstand wordt prioritair weggewerkt.
  3. Kinderen en jongeren voor wie, omwille van late oriënteringen vanuit onderwijs, op heel korte tijd hulp moet opstarten, kunnen zich eind augustus samen met hun contactpersoon-aanmelder richten tot de intersectorale toegangspoort voor een aanvraag via een VIST diagnostiek. Voorwaarde is dat een voorziening bereid is om de minderjarige op te nemen. Na opstart van de hulp heeft de contactpersoon-aanmelder 120 dagen tijd om het A-doc te vervolledigen met de nodige diagnostiek.
Ondersteuning van jeugdhulpaanbieders in het werken met INSISTO

Gezien de vele vragen rond het gebruik van INSISTO over zowel aanmeldingen bij de intersectorale toegangspoort als het wachtbeheer, organiseert de afdeling Intersectorale toegangspoort in het najaar een aantal regionale informatie- en werksessies over INSISTO. Deze sessies zullen zich focussen op het gebruik van INSISTO, aangevuld met inhoudelijke informatie. De aanmelders zullen meer uitleg krijgen over de modulering en de verwachtingen van het team indicatiestelling bij de verschillende invulvelden van het A-documenten. De wachtlijstbeheerders krijgen dan weer meer informatie over het opzet van de instroommogelijkheden. Eind augustus volgt de concrete planning van deze sessies.

Oproep erkenning MDT's

De oproep voor de erkenning van nieuwe intersectorale multidisciplinaire teams (MDT’s) zal niet verspreid worden in juni, zoals eerder aangekondigd, maar wordt uitgesteld tot begin 2015. Daardoor zullen de nieuwe intersectorale MDT’s niet actief zijn vanaf 1 januari 2015 maar enkele maanden later. De beslissing is er enerzijds op uitdrukkelijke vraag vanuit het werkveld om meer tijd te krijgen voor het exploreren en aangaan van mogelijke samenwerkingsverbanden, en anderzijds door de vertraging van de verdere administratieve afhandeling voor de erkenningsprocedure in de huidige politieke context van lopende zaken. De huidige overgangsperiode voor de MDT’s loopt daarom door, ook na 1 januari 2015, en wordt verlengd tot aan de erkenning van de nieuwe MDT’s. Dat betekent dat de MDT’s die een VAPH erkenning hadden op 1 maart 2014, als MDT functioneren voor het aanmelden van minderjarigen bij de toegangspoort en dit vanaf de opstart in Vlaanderen van de toegangspoort op 1 maart 2014.

Overheidsopdracht voor het experimenteel testen van IZIKA en IZIIK

Jongerenwelzijn heeft een overheidsopdracht uitgeschreven voor het experimenteel testen van IZIKA en IZIIK, het instrumentarium voor het bepalen van de zorgintensiteit voor minderjarigen, bij het aanvragen van niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening aan de toegangspoort. Er zal met een wetenschappelijke instantie worden samengewerkt om de test te begeleiden en te komen tot de nodige aanbevelingen voor de veralgemeende ingebruikname van de instrumenten in heel Vlaanderen in de toekomst. De experimentele ingebruikname zal gebeuren in de regio Oost-Vlaanderen omdat de actoren in die regio, die voorstartregio was, al langer vertrouwd zijn met de nieuwe processen voor en in de toegangspoort, meer ervaring hebben met de opmaak van aanvraagdocumenten voor minderjarigen en zich daarvoor ook kandidaat stelden. We willen alle voorzieningen en diensten uit de andere regio’s die zich eveneens kandidaat stelden, hartelijk danken voor hun bereidwilligheid.

Studiedag MDT's

Op 3 september organiseert de afdeling Intersectorale toegangspoort een volgende studiedag voor de MDT’s. Deze vindt plaats in het auditorium van het Consciencegebouw in Brussel. Daarbij zal meer informatie worden verstrekt over de richtlijnen voor de MDT’s vanuit de toegangspoorten en de ervaringen in de verschillende regio’s. Verder komen de werkingstoelagen voor de MDT’s, combinaties van de typemodules in het indicatiestellingsvoorstel, het samenbrengen van de verschillende visies op diagnostiek in het indicatiestellingsvoorstel en een stand van zaken met betrekking tot de instrumenten voor de bepaling van de zorgintensiteit voor minderjarigen aan bod.

Studiedag begeleiding in haar context

De afdeling Voorzieningenbeleid organiseert op 16 september een studiedag over ‘Begeleiding in haar context: een inspirerende studiedag over contextbegeleiding binnen een hertekende jeugdhulp’. Deze vindt plaats op de VUB-campus Etterbeek. Inschrijven kan tot 10 september via het e-mailadres voorzieningenbeleid@jongerenwelzijn.be. Het programma is te vinden in de uitnodiging.

Combinaties van niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

Het nieuwe decreet Integrale jeugdhulp maakt (intersectorale) combinaties van niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp mogelijk. Combinaties vertrekken steeds vanuit de individuele hulpvraag van de minderjarige en zorgen voor een meer gepast aanbod van jeugdhulpverlening. In de nota werkingsprocessen van de intersectorale toegangspoort zijn richtlijnen rond het combineren van niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (p.20-22) opgenomen en richtinggevende matrixen voor combinaties (zie bijlagen) toegevoegd

BINC: planning 2014 en 2015

BINC heeft recent grote aanpassingen ondergaan aan het veranderde jeugdhulplandschap, met name rond het werken met modules, de instroom via de toegangspoort en de mogelijkheid tot het rechtstreeks aanbieden van een hulpaanbod. Bovendien zijn diverse verbeteringen doorgevoerd. BINC moet vooral een zuiver registratiesysteem blijven dat de verschillende processen van de private organisaties van de bijzondere jeugdbijstand bevat. Bij de ontwikkeling staan gebruiksgemak en de potentiële meerwaarde van de registratie voor de organisaties voor ogen. Met het oog hierop zijn een planning voor 2014 en 2015 uitgewerkt. Ook is er een oproep naar geïnteresseerden om deel te nemen aan een feedbackgroep. Deze groep zal gemiddeld één keer per maand samenkomen waarbij BINC gepresenteerd en getest wordt. Daarbij kunnen de deelnemers feedback geven om het systeem verder te optimaliseren.

Opvolging eindrapportage voorstartregio

Tijdens de voorstartfase heeft de regionale stuurgroep van Oost-Vlaanderen diverse aanbevelingen geformuleerd inzake de operationele werking van de nieuwe structuur en de samenwerking met de nieuwe diensten in het bijzonder. Het Managementcomité integrale jeugdhulp heeft zopas zijn goedkeuring gegeven aan de nota ‘Opvolging van de eindrapportage van de regionale stuurgroep IJH Oost-Vlaanderen’. Deze nota vermeldt de acties die in 2014 als implementatieperiode voor Vlaanderen genomen worden, in opvolging van de toekomstgerichte aanbevelingen.

Ontwikkelpad INSISTO

Het Managementcomité integrale jeugdhulp heeft zopas de nota over het ontwikkelpad van INSISTO goedgekeurd. Die nota geeft een overzicht van alle functionaliteiten die nog te ontwikkelen zijn in INSISTO. Een groot deel van de inspanningen gaat momenteel naar de stabilisatie van INSISTO en naar het oplossen van moeilijkheden die zich in de praktijk voordoen. Deze stabilisatie zal eind juni klaar zijn. Daarna start het werk aan het volgende INSISTO-deel.

© 2014 Agentschap Jongerenwelzijn
Alle rechten voorbehouden.
Logo Vlaamse overheid