Logo Jongerenwelzijn  
 
Nieuwsbrief Jongerenwelzijn 07 • 10 oktober 2014
Over deze nieuwsbrief

De nieuwsbrief van Jongerenwelzijn is een extern e-zine dat sinds begin 2014 maandelijks wordt uitgestuurd (uitgezonderd de zomermaanden). Daarmee willen we u op regelmatige basis informeren over onze werking. Om deze nieuwsbrief te ontvangen, moet u zich inschrijven op de mailinglist. Wenst u de nieuwsbrief ook in de toekomst nog te ontvangen en heeft u zich hiervoor nog niet ingeschreven, dan kan u dit doen via e-mail aan communicatie@jongerenwelzijn.be. Deze nieuwsbrief mag ook worden verder verspreid naar andere geïnteresseerde partners en collega’s.

Nieuw regeerakkoord

Op 26 juli 2014 gaf het Vlaams Parlement het vertrouwen aan de nieuwe Vlaamse Regering. Het regeerakkoord 2014-2019 vermeldt onder meer:

"De jeugdhulp kende de voorbije jaren een grote transitie. Vooral het decreet Integrale jeugdhulp betekende een belangrijke eerste stap tot een noodzakelijke hertekening van de jeugdhulp. Het is noodzakelijk dat we hier de komende jaren op verder bouwen met een duidelijk plan van aanpak. We voeren het actieplan jeugdhulp uit en geven hierbij prioriteit aan de rechtstreeks toegankelijke hulp, de crisisjeugdhulp en de residentiële hulp voor adolescente meisjes. (…) We ontwikkelen een nieuw jeugd(sanctie)recht. Bij het opleggen van maatregelen houden we rekening met de ernst van de feiten en de maturiteit van de minderjarige en respecteren we het proportionaliteitsbeginsel”

Studiedag contextbegeleiding

Op 16 september vond de massaal bijgewoonde studiedag ‘Begeleiding in haar context’ plaats. De studiedag begon met een verwelkoming vanuit het Expertiseplatform Jeugdhulp, gevolgd door een toelichting van het onderzoek inzake kortdurende intensieve thuisbegeleiding. Huub Pijnenburg, lector aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, ging dan weer dieper in op werkzame factoren in de zorg voor de jeugd. Jongerenwelzijn gaf op zijn beurt toelichting bij de krachtlijnen vanuit de overheid. Verder werden een aantal praktijkvoorbeelden gepresenteerd. Cachet kreeg met de cliëntvisie op contextbegeleiding het laatste woord, waarna de dag werd afgesloten met een debat. De presentaties zijn te vinden op de professionele website van Jongerenwelzijn.

Eerste ervaringen met integrale jeugdhulp

De komende weken zal het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een gemengde werkgroep samenstellen en voorzitten om de eerste ervaringen met het decreet Integrale jeugdhulp te inventariseren. Doel is te komen tot een voorstel van aanpassingen aan de werking en procedures van de nieuwe diensten, sleutelfiguren en procedures. De werkgroep zal ook rekening houden met de signalen en vaststellingen van de IROJ. Vermoedelijk zal de werkgroep in de loop van 2015 haar conclusies en aanbevelingen formuleren.

Studiedag MDT

Op 3 september 2014 vond een studiedag plaats voor de MDT’s. Daarbij kwamen volgende zaken aan bod: het toekomstige beleidskader voor de MDT’s, richtlijnen voor de MDT’s vanuit de toegangspoorten en de ervaringen in de verschillende regio’s, combinaties van typemodules in het indicatiestellingsvoorstel en het samenbrengen van de verschillende visies op diagnostiek. Er werd ook een stand van zaken gegeven over het traject inzake de bepaling van de zorgintensiteit voor minderjarigen. De presentatie van die dag is te vinden op de professionele website van Jongerenwelzijn.

Samenstelling IRPC

Op 1 januari 2014 startten de intersectorale regionale prioriteitencommissies (IRPC) op. Het kader voor de werking hiervan in relatie tot de intersectorale toegangspoorten is terug te vinden in hoofdstuk 6 van de nota werkingsprocessen van de toegangspoort. Wat de samenstelling van deze commissies betreft, wordt volgend traject afgelegd. De leden van de commissies die in 2014 bereid waren om in het kader van de toegangspoort deel uit te maken van de IRPC, kregen recent de vraag of ze wensen deel uit te maken van de nieuw samen te stellen commissies en dus hun engagement verder te zetten. Diegenen die zich daarvoor kandidaat stellen, zullen opgenomen worden in de commissies. Daarna zal aan het intersectoraal regionaal overleg jeugdhulp (IROJ) in de verschillende regio’s gevraagd worden om de werving van de ontbrekende leden mee te ondersteunen om zo de commissies te vervolledigen. Dit zal op de vergaderingen van het IROJ nader toegelicht worden door de coördinatoren van de toegangspoort.

Infosessies BINC

Als voorbereiding op de nieuwe BINC organiseren Steunpunt Jeugdhulp en Jongerenwelzijn provinciale infosessies in het najaar. Naast informatie over het opzet van BINC omvat de sessie ook opleiding zodat je in 2015 meteen aan de slag kan. De infosessies zijn gepland op:

  • donderdag 20 november (namiddag) - Huis van de sport Berchem
  • dinsdag 25 november (voormiddag) - VAC Hasselt
  • dinsdag 2 december (voormiddag) - Boudewijngebouw Brussel
  • dinsdag 9 december (voormiddag) - Muziekcentrum Track Kortrijk
  • dinsdag 16 december (voormiddag) - VAC Gent
Meer praktische informatie volgt nog.

Recht op toekomstperspectief voor jongeren in de jeugdhulp

Naar aanleiding van het nieuwe boek van Dimitri Verhulst, schreven een aantal leden van Cachet een bericht op Facebook.

“Naar aanleiding van de emoties die het lezen van ‘Kaddisj voor een kut’ losmaakt…En bij uitbreiding naar aanleiding van alle onheilspellende echo's uit de jeugdhulp. Echo's over jongeren waarmee het volgens de perceptie "zeker slecht zal aflopen" over jongeren waarmee het "we hadden we het zien aankomen", jammer genoeg slecht afgelopen ís. Berichten zoals we zo vaak in kranten lezen en op televisie zien: over jongeren die na de jeugdhulp hun weg niet vinden, zich in hun miserie begraven, of met de moed der wanhoop zelf een drastisch punt zetten achter hun troosteloze verhaal. De personages in Kaddisj voor een kut: wij kennen ze stuk voor stuk en herkennen zelfs stukken van onszelf. Ze staan voor alles wat wij niet wilden zijn, voor alles waartegen we vochten en wat we gelukkig ook nooit zijn geworden, ondanks alles: vogels voor de kat.”

Het volledige bericht is te lezen op de Facebookpagina van Cachet.

CLB-ch@t wint Prijs Jeugdhulp 2014

Op 9 oktober vond de Dag van de Jeugdhulp plaats, een jaarlijks evenement dat de jeugdhulp in de kijker zet. Thema dit jaar was het gebruik van sociale media in de jeugdhulp. Sociale media zijn onlosmakelijk verbonden met de leefwereld van de jongeren vandaag. Dat toont het belang aan van een innovatief gebruik van nieuwe media, sociale netwerkfora en online hulpverlening, ook in de jeugdhulp. Daarnaast vond de uitreiking plaats van de Prijs Jeugdhulp 2014. CLB-ch@t kwam daarbij als winnaar uit de bus en mocht de cheque van 10.000 euro en een kunstwerk mee naar huis nemen. Meer informatie is te lezen in het persbericht.

© 2014 Agentschap Jongerenwelzijn
Alle rechten voorbehouden.
Logo Vlaamse overheid