VLAAMS LOKET JEUGDHULP

Indien u deze nieuwsbrief niet kan lezen, klik hier voor een online versie

INTEGRALE JEUGDHULP
NIEUWSBRIEF 06 28/10/2015

Vlaanderen is jeugdhulp
Huisstijlelement, schuine lijnen

Jeugdhulp in Vlaanderen

De intersectorale nieuwsbrief over jeugdhulp in Vlaanderen brengt allerlei informatie over ontwikkelingen, studiedagen, nieuwe publicaties enz. binnen de integrale jeugdhulp. In- en uitschrijven kan per e-mail aan communicatie@jongerenwelzijn.be.

Eenmaking crisismeldpunten in Antwerpen

Vanaf 2 november is er in de provincie Antwerpen nog slechts één crisismeldpunt voor minderjarigen. Concreet betekent dit dat het meldpunt van Antwerpen en Mechelen ook het meldpunt wordt voor Turnhout. Elke vraag naar crisishulpverlening moet aan hen gesteld worden via het telefoonnummer 03/609.57.57. Het crisisteam -18 zal dan zorgen voor consult en eventuele dispatching naar interventie, opvang of begeleiding. De huidige medewerkers van het crisismeldpunt Kempen verzorgen vanaf 2 november enkel nog interventies op vraag van het ene meldpunt voor de hele provincie Antwerpen.

Nieuw erkenningsbesluit MDT

Op 7 oktober hebben ministers Vandeurzen en Crevits een nieuw besluit goedgekeurd voor de erkenning en financiering van de multidisciplinaire teams (MDT’s) in de jeugdhulp. Dit besluit:

  • bevat de kwaliteitsvoorwaarden voor een erkenning als MDT,
  • wijzigt de financiering van de MDT, en
  • bepaalt de procedure voor de erkenning van nieuwe diensten.
MDT’s van wie de erkenning vóór 1 maart 2014 door Jongerenwelzijn is overgenomen van het VAPH, moeten geen bijkomende stappen zetten om erkend te worden als intersectoraal MDT. Hun erkenning wordt voortgezet - tenzij het MDT dit niet wenst - en geldt voor onbepaalde duur. Ze worden daarbij verondersteld de nieuwe kwaliteitseisen inzake het aanvragen van niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp te respecteren. Een overzicht van de reeds erkende MDT’s in Vlaanderen staat op de website. Diensten die momenteel nog geen erkenning hebben, kunnen dit aanvragen bij Jongerenwelzijn. Ook daarover is meer informatie te vinden op de website.

Vlaams infomoment voor de multidisciplinaire teams

Op 16 november organiseert Jongerenwelzijn een Vlaams infomoment voor de MDT’s in de jeugdhulp. De sessie richt zich tot reeds erkende MDT’s en tot diensten die interesse hebben om in de toekomst erkend te worden. Het infomoment vindt plaats van 9u30 tot 12u, in Gent. Inschrijven kan tot 9 november via e-mail aan Elsie Verbist, met vermelding van de organisatie en het aantal deelnemers. Meer informatie is te vinden op de website.

Vlaams-infomoment
Rondzendbrief inzake de aanpak van de vluchtelingencrisis

Ook Vlaanderen kent momenteel een verhoogde instroom van vluchtelingen. Het kiest er ondubbelzinnig voor om voorwaarden en kansen te scheppen voor een menswaardig leven van nieuwkomers. Daartoe neemt de Vlaamse Regering proactief haar verantwoordelijkheid op. Zo focust het beleidsdomein WVG in eerste instantie op de meest kwetsbare groepen, m.n. jonge kinderen, niet-begeleide minderjarigen en gezinnen met kinderen. Daarnaast voorziet het in een verhoogde inzet voor psychosociale begeleiding, een aanbod inzake traumabegeleiding en een versterking van de woonbegeleiding, in samenwerking met de lokale besturen. De rondzendbrief vermeldt de maatregelen waarvoor een appél gedaan wordt op het maatschappelijke engagement van organisaties en op hun ondernemerschap, door op te roepen tot initiatieven op korte termijn.

Studiedag ‘De hulpverlener in z’n blootje’ Studiedag ‘De hulpverlener in z’n blootje’

Op 26 november organiseert het Steunpunt Jeugdhulp i.s.m. Informant de studiedag ‘De hulpverlener in z’n blootje’. Deze studiedag leert meer over zelfzorg en waarom het voor hulpverleners des te belangrijker is. In de namiddag is er een ruim aanbod aan workshops, gericht op zowel praktijkwerkers als leidinggevenden en HR-medewerkers.

Studiedag Kwaliteitscentrum Studiedag Kwaliteitscentrum
voor Diagnostiek

Op 11 december organiseert het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek de studiedag ‘Diagnostiek in Perspectief’. Het kwaliteitscentrum is operationeel sinds 1 november 2014, met als doel de kwaliteit van diagnostiek in Vlaanderen te ondersteunen en te verbeteren. Het centrum richt zich in een eerste fase op een kwaliteitsverbetering van diagnostiek binnen de integrale jeugdhulp. De organisatie van de studiedag kadert alvast in die doelstelling, bv. door het (diagnostisch) werkveld en partners binnen onderwijs en welzijn een conceptueel kader mee te geven voor de toepassing van kwaliteitsvolle diagnostiek binnen het hulpverleningsproces. Meer informatie is te vinden op de website.

Good practices in het nieuwe jeugdhulplandschap

Sinds maart 2014 is het jeugdhulplandschap totaal hervormd. Stilaan ontstaan nieuwe praktijken rond zeer verschillende aspecten. Sommige initiatieven gaan over de sectoren heen, andere blijven beperkt tot de eigen organisatie maar blijken ook nuttig voor andere organisaties of sectoren, bv. een wijziging in organisatiestructuur, een specifieke methodiek of vorming van personeel, het ontwikkelen van brochures … Al deze initiatieven of ‘good practices’ worden nu in kaart gebracht, als inspiratie voor alle betrokkenen in de jeugdhulpverlening. Derdejaarsstudenten maatschappelijk werk van de Karel de Grote-hogeschool werken mee aan deze opdracht, samen met de Steunpunten Jeugdhulp, Expertisenetwerken en Algemeen Welzijnswerk, in opdracht van integrale jeugdhulp. Ook u kan uw steentje bijdragen aan het onderzoek door het invullen van een digitale vragenlijst. Het invullen hiervan vraagt slechts 15 minuten van uw tijd.

Tools bij het omgaan met verontrusting

De vormingsreeks ‘Samen werken in veiligheid’ is afgerond. Meer dan 400 jeugdhulpverleners verruimden daarbij hun kennis in oplossingsgericht werken. Maar er is een duidelijke vraag naar meer. Deelnemers willen meer kunnen oefenen in kleinere groepen om deze manier van krachtgericht werken onder de knie te krijgen. Een niet te missen kans biedt een vormings-tweedaagse op 13 en 14 oktober 2016 met Sonja Parker en Eric Sulkers, internationaal gekende experten in de toepassing van ‘partners in safety’. Zij waren al te gast in 2013 met ‘Working in partnership with parents, children and their networks'. Houd deze datum nu al vrij. Meer informatie volgt later. Intussen ontwikkelde Sonja Parker, samen met Catherine Santoro, een gratis ‘three houses application’ (beschikbaar op iTunes en Google Play). Meer informatie vind je op de website.

Three Houses
GIDS NAAR EEN NIEUW GEESTELIJK GEZONDHEIDSBELEID VOOR KINDEREN EN JONGEREN

De vorige nieuwsbrief vermeldde reeds het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren. De implementatie van het nieuwe beleid gebeurt in diverse stappen, met als uiteindelijk doel de geestelijke gezondheid van alle minderjarigen in België te bevorderen. Een brede, intersectorale visie is hierbij belangrijk. Zo wordt in Vlaanderen gewerkt aan een goede afstemming van (bestaande) regelgeving en initiatieven binnen de integrale jeugdhulp, met betrokkenheid van het Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp (IROJ). Per provinciaal netwerk zijn daarenboven een of meerdere netwerkcoördinatoren aangeduid. Meer informatie is te vinden op www.psy0-18.be.

Dit is een officieel e-zine van de Vlaamse overheid.

Vlaamse overheid

Deze nieuwsbrief informeert u over de ontwikkelingen binnen de integrale jeugdhulp, met inbreng van alle betrokken sectoren. In- en uitschrijven kan via e-mail aan communicatie@jongerenwelzijn.be