VLAAMS LOKET JEUGDHULP

Indien u deze nieuwsbrief niet kan lezen, klik hier voor een online versie

INTEGRALE JEUGDHULP
NIEUWSBRIEF 01 20/02/2015

Vlaanderen is jeugdhulp
Huisstijlelement, schuine lijnen

Jeugdhulp in Vlaanderen

Dit is de eerste editie van de intersectorale nieuwsbrief over jeugdhulp in Vlaanderen. U ontvangt deze als u hiervoor geabonneerd was op een nieuwsbrief van één van de partners van de integrale jeugdhulp. Deze verschillende nieuwsbrieven gaan bij deze dus op in dit ene intersectorale e-zine. Met deze nieuwsbrief informeren we u over ontwikkelingen, studiedagen, nieuwe publicaties enz. binnen de integrale jeugdhulp. In- en uitschrijven kan met een e-mail aan communicatie@jongerenwelzijn.be.

Kompas Vraagverheldering
Sinds 1 februari 2015 werken alle crisismeldpunten met Kompas Vraagverheldering en hanteren zij het instrument bij alle aanmeldingen. Kompas Vraagverheldering werd opgeleverd in 2014 en is bedoeld om alle meldpunten te ondersteunen bij het uitvoeren van de vraagverheldering en om de werking te uniformiseren. Sindsdien is het instrument verder verfijnd op basis van de veranderingen in het jeugdhulplandschap.

Werkingsprocessen crisis
Op 12 januari 2015 keurde het managementcomité Integrale Jeugdhulp de beschrijving van de werkings-
processen crisis
goed. Deze tekst integreert de bestaande teksten en nota’s met afspraken die gelden in de crisisnetwerken en is steeds terug te vinden op het Vlaams Loket Jeugdhulp.

Werkingsprocessen crisis

Beleidsrapport crisis leidt tot versterking crisismeldpunten
Op 12 januari 2015 werd het beleidsrapport crisis voorgelegd op het managementcomité Integrale Jeugdhulp. Daarin wordt de impact van het decreet Integrale jeugdhulp op de crisisnetwerken beschreven. In 2014 steeg het aantal aanmeldingen aanzienlijk ten opzichte van 2013. Belangrijke aandachtspunten zijn de sterk gestegen werklast van de meldpunten, de druk op het aanbod in de netwerken en de langere duur van de crisishulp, die ook gelinkt is aan de moeilijkheden die zich soms voordoen bij uitstroom. Het actieplan jeugdhulp aanziet crisis als prioritaire actie. In de eerste plaats wordt daarom werk gemaakt van een versterking van de crisismeldpunten en een uitbreiding van het aanbod interventie en begeleiding.

Dagbegeleiding in groep

Dagbegeleiding in groep wordt rechtstreeks toegankelijk
Het aanbod ‘dagbegeleiding in groep’ van Jongerenwelzijn wordt rechtstreeks toegankelijk vanaf 1 maart 2015. Dat is het gevolg van artikel 12 van het decreet Integrale jeugdhulp dat slaat op het rechtstreeks toegankelijk maken van het niet-residentieel aanbod. In een eerste fase is een groot deel van het aanbod contextbegeleiding binnen Jongerenwelzijn reeds rechtstreeks toegankelijk gemaakt. Nu volgt dus ook de module ‘dagbegeleiding in groep’.

Continuïteit in de jeugdhulp
Cliëntoverleg en bemiddeling zijn twee instrumenten die de continuïteit in de jeugdhulp waarborgen. 78 voorzitters cliëntoverleg en 72 bemiddelaars staan klaar om de aanvragen op te nemen. In 2014 werkten de bemiddelaars 39 bemiddelingstrajecten af en zijn er nog een zevental trajecten lopende. Verder vonden 223 cliëntoverleg-momenten plaats, een stijging van 40% ten opzichte van 2013.

Beide instrumenten zijn een recht van elke cliënt, zijn ouders en de hulpverlener. Het is van belang om als hulpverlener uw cliënt en zijn systeem hierover grondig te informeren. De omzendbrief ‘Cliëntoverleg en bemiddeling in de jeugdhulp’ stimuleert het gebruik van beide instrumenten en informeert over de modaliteiten en werkingsprincipes. Via de linken bemiddeling en cliëntoverleg zijn aanvraagformulieren, rondzendbrief, contactgegevens, draaiboeken en andere relevante informatie terug te vinden. Er is ook een opleiding cliëntoverleg in de jeugdhulp voor kandidaat-voorzitters gepland. Die moet in 2015 zorgen voor een versterking van deze pool.

Samenwerken aan veiligheid – hoe een netwerk engageren?
Op 1 en 3 oktober organiseerde het Departement WVG een tweedaagse training door Sonja Parker (Australië) en Eric Sulkers (Nederland) over ‘samenwerken aan veiligheid – engageren van netwerken’.

Samenwerken aan veiligheid

Deze training was een vervolg op de regionale vormingen in het omgaan met verontrusting, het hanteren van een participatieve basishouding en krachtgericht werken. De training stelde een methodiek voor die focust op de aandachtspunten en valkuilen bij het betrekken van familie en netwerk in de hulpverlening. De 240 deelnemers kregen naast theorie en demonstraties, zelf de kans om de methodiek te oefenen in kleine groepjes. Gezien de grote vraag onderzoekt het departement of een herhaling mogelijk is. Het materiaal van de training is intussen terug te vinden op de website.

De vertrouwenspersoon

OPROEP
Werkte u binnen uw organisatie een plan uit om de vertrouwenspersoon meer ingang te doen vinden? Voerde u een participatief proces rond het samenleven in uw voorziening of heeft u een andere goede praktijk waarmee u actief aan de rechten van cliënten in de jeugdhulp werkt? Heeft u een interessante casus in verband met instemming met de jeugdhulp of hoe met een conflict werd omgegaan? … Laat het ons weten via info@rechtspositie.be.

Minderjarigen hebben recht op een vertrouwenspersoon die hen bijstaat in alle contacten binnen de jeugdhulpverlening. De vertrouwenspersoon kan ook een belangrijke rol spelen in de continuïteit van de jeugdhulp. Veel minderjarigen weten niet dat ze een vertrouwenspersoon kunnen meebrengen. Of vinden het niet altijd gemakkelijk om een vertrouwenspersoon te vinden. Om daaraan te verhelpen is extra communicatiemateriaal aangemaakt.

Flyer minderjarigen

Een flyer voor minderjarigen
De flyer informeert jongeren over hun recht op een vertrouwenspersoon en de voorwaarden waaraan die persoon moet voldoen. De flyer is bestemd voor wachtruimtes, gespreksruimtes, folderrekken … Geef de flyer mee met uw cliënt als u hem erover aanspreekt. U kunt de flyer downloaden of bestellen via info@rechtspositie.be. De flyer is gratis, de verzending is betalend. Ook de overlegfora van integrale jeugdhulp verspreiden de flyer.

Actualisatie fiche ‘recht op bijstand’
De fiche ‘recht op bijstand van een vertrouwenspersoon’ uit de werkmap ‘Aan de slag met het decreet rechtspositie’ is geactualiseerd.

Attest aanstelling vertrouwenspersoon
Als een minderjarige niet in staat is om zelf een vertrouwenspersoon aan te duiden en als de minderjarige en zijn ouders tegenstrijdige belangen hebben, kan de jeugdhulpvoorziening of de toegangspoort een vertrouwenspersoon voor de minderjarige aanduiden (DRM art. 24, §2). Dan kan de directeur van de jeugdhulpvoorziening, een door hem gemandateerd personeelslid of een personeelslid van de toegangspoort een vertrouwenspersoon aanstellen. Het attest van aanstelling als vertrouwenspersoon vindt u in de fiche ‘Recht op bijstand’.

Anderstalige jongerenbrochures
De jongerenbrochures ‘Jij en het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg’, ‘Jij en de intersectorale toegangspoort’ en ‘Jij en de jeugdrechtbank’ worden door medewerkers van Jongerenwelzijn gebruikt in hun rechtstreekse cliëntcontacten. Sinds kort zijn ook anderstalige versies beschikbaar, nl. in het Frans, Engels, Turks en Arabisch. Deze worden niet gedrukt maar kunnen wel afgeprint aan anderstalige cliënten worden bezorgd. Downloaden kan via de website.

Jongerenbrochures

Nieuwe brochure jongvolwassenen
De achttiende verjaardag is voor jongeren het startschot van de volwassenheid: op eigen benen staan en zelf beslissingen nemen. Maar voor sommigen, vaak die jongeren met een lange geschiedenis in de jeugdhulp, is dit scharniermoment een struikelblok, o.a. omdat de zorg vanuit de jeugdhulp te plots wegvalt. De brochure “Het scharnierpunt. Samen met jongvolwassenen op weg naar meerderjarigheid” reikt voorzieningen ideeën en instrumenten aan om jongvolwassenen voor te bereiden op het verlaten van de jeugdhulp, het vinden van hun weg in het zorgaanbod voor volwassenen en het samen uitstippelen van een persoonlijk toekomstproject. De brochure is het resultaat van het creatieve en innovatieve werk van jeugdhulporganisaties, ondersteuningsstructuren en sectorale administraties.

Dit is een officieel e-zine van de Vlaamse overheid.

Vlaamse overheid

Deze nieuwsbrief informeert u over de ontwikkelingen binnen de integrale jeugdhulp, met inbreng van alle betrokken sectoren. In- en uitschrijven kan via e-mail aan communicatie@jongerenwelzijn.be