VLAAMS LOKET JEUGDHULP

Indien u deze nieuwsbrief niet kan lezen, klik hier voor een online versie

INTEGRALE JEUGDHULP
NIEUWSBRIEF 02 31/03/2015

Vlaanderen is jeugdhulp
Huisstijlelement, schuine lijnen

Jeugdhulp in Vlaanderen

De intersectorale nieuwsbrief over jeugdhulp in Vlaanderen brengt allerlei informatie over ontwikkelingen, studiedagen, nieuwe publicaties enz. binnen de integrale jeugdhulp. In- en uitschrijven kan per e-mail aan communicatie@jongerenwelzijn.be.

Vorming jeugdhulp: hoe goed ken jij het nieuwe jeugdhulplandschap?

Sinds 1 maart 2014 kent Vlaanderen een nieuw jeugdhulplandschap. Om samen met de cliënt tot goede hulpverlening te komen, is het belangrijk dat dit landschap goed gekend is. Dat maakt het mogelijk er creatief mee aan de slag te gaan, over de sectoren heen te kijken en ervaringen te delen. Daarom start er een nieuwe vormingsreeks over het nieuwe jeugdhulplandschap. Bekijk het hele aanbod in deze flyer of op www.vormingjeugdhulp.be.

Vorming Jeugdhulp
Nieuw: ad hoc werkgroep crisis

De gemengde stuurgroep besliste in februari om een ad hoc werkgroep crisis op te richten, met vertegenwoordigers van de administraties, koepels en cliëntvertegenwoordigers. De werkgroep heeft als opdracht een visienota uit te werken over de crisisnetwerken in Vlaanderen, rond drie grote thema’s:

  • de subsidiariteit van de crisisnetwerken;
  • de verdere professionalisering van de crisisnetwerken;
  • de verhouding en het mandaat van de verschillende actoren in de regio.
De werkgroep komt een eerste keer samen midden april.

Crisishulp aan huis Binnenkort: oproep crisishulp aan huis

Het beleidsrapport crisis dat op 12 januari 2015 is goedgekeurd door het managementcomité IJH, toonde een tekort aan capaciteit van interventie en begeleiding aan in alle regio’s. Het managementcomité besliste op advies van de gemengde stuurgroep om prioritair middelen vrij te maken voor crisishulp. Intussen zijn de meldpunten reeds versterkt met 9 VTE. Verder volgt er binnenkort een oproep voor de uitbreiding van de crisisnetwerken met modules contextbegeleiding volgens de methodiek Crisishulp aan Huis.

Nieuwe beleidsstructuur voor integrale jeugdhulp

Het decreet Integrale jeugdhulp en het actieplan jeugdhulp zijn twee belangrijke beleidslijnen van de Vlaamse overheid met impact op de organisatie van de jeugdhulpverlening. Als gevolg daarvan heeft de integrale jeugdhulp een vernieuwde beleidsstructuur. Deze structuur versterkt de rechtstreekse dialoog tussen de betrokken kabinetten, administraties, koepelorganisaties en cliëntvertegenwoordigers, met als doel intersectorale gedragenheid en gedeeld eigenaarschap over de organisatie van de jeugdhulp. Meer informatie over de nieuwe beleidsstructuur is te lezen op de website.

Rechten in de jeugdhulp – een dialoog

Op 6 maart organiseerde het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, samen met de stuurgroep cliëntenrechten, een studiedag over rechten in de jeugdhulp. Na een inleiding door minister Vandeurzen, schetste Nele Desmet van de Kinderrechtswinkel heel enthousiasmerend en praktijkgericht het juridisch kader. Hilde De Nil van Zorginspectie vertelde hoe jongeren zijn bevraagd bij hun laatste inspectie. Har Tortike en de jongeren van het Forumtheater toonden met hun levendig spel en interactie dan weer een interessante methodiek om met rechten aan de slag te gaan. De namiddag stond in het teken van werkgroepen. Daarbij werden rechten uitgediept en goede praktijken uitgewisseld, met inbreng van ouders en minderjarigen. De gesprekken leverden diverse beleidsaanbevelingen op. Alle informatie over de studiedag vind je hier. Daarnaast is de vernieuwde brochure over de vertrouwenspersoon voorgesteld: deze kan je bestellen of downloaden via de Kinderrechtswinkel.

Vorming Jeugdhulp
Nieuw: de MFC’s van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Sinds 1 januari zijn alle semi-internaten, internaten en observatie- en behandelingscentra van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) omgevormd tot multifunctionele centra (MFC). Het hele MFC-concept draait rond meer flexibiliteit. Die is nodig om minderjarigen met een handicap meer vraaggestuurde ondersteuning te kunnen aanbieden. Zij kunnen - op basis van de toewijzing van de intersectorale toegangspoort - op een soepele wijze schakelen tussen residentiële opvang, dagopvang en (mobiele) begeleiding en dus flexibel inspelen op de vragen van de gebruikers. Daarnaast krijgen de zorgaanbieders meer ruimte om hun organisatie, werking en personeelsbeleid nog beter op de vragen af te stemmen. In het verleden maakte men vaak gebruik van het zorgpakket dat overeenstemde met de erkenning van een voorziening. Deze vroegere all-in benadering bracht flink wat beperkingen met zich mee, niet in het minst voor de personen met een handicap. MFC’s brengen een verschuiving van een all-in benadering naar ondersteuning op maat die ook veel sterker aansluit bij integrale jeugdhulp.

Dit is een officieel e-zine van de Vlaamse overheid.

Vlaamse overheid

Deze nieuwsbrief informeert u over de ontwikkelingen binnen de integrale jeugdhulp, met inbreng van alle betrokken sectoren. In- en uitschrijven kan via e-mail aan communicatie@jongerenwelzijn.be