VLAAMS LOKET JEUGDHULP

Indien u deze nieuwsbrief niet kan lezen, klik hier voor een online versie

INTEGRALE JEUGDHULP
NIEUWSBRIEF 03 15/05/2015

Vlaanderen is jeugdhulp
Huisstijlelement, schuine lijnen

Jeugdhulp in Vlaanderen

De intersectorale nieuwsbrief over jeugdhulp in Vlaanderen brengt allerlei informatie over ontwikkelingen, studiedagen, nieuwe publicaties enz. binnen de integrale jeugdhulp. In- en uitschrijven kan per e-mail aan communicatie@jongerenwelzijn.be.

Casustafels over het nieuwe jeugdhulplandschap

Dit najaar worden in alle regio’s casustafels georganiseerd. Daarbij worden de hulpverleners uitgenodigd om - vertrekkende vanuit een concrete casus uit de praktijk - in gesprek te gaan met elkaar. Het initiatief is gericht op een inhoudelijke verdieping van het nieuwe jeugdhulplandschap en het aangaan van een debat over knelpunten en mogelijkheden aan de hand van heel concrete vragen. In elke provincie zijn er tien gesprekstafels waaraan telkens tien deelnemers kunnen deelnemen. Een moderator leidt het gesprek in goede banen en verschillende experten (OCJ, ITP …) zullen ad hoc een inbreng doen waar nodig. Zo kan iedereen leren uit ervaringen en interpretaties van partners over de verschillende sectoren heen. Alle praktische informatie en inschrijfmogelijkheden zijn te vinden op www.vormingjeugdhulp.be.

Jaarverslag 2014 Jaarverslag Jongerenwelzijn

Op 6 mei is het Jaarverslag 2014 van Jongerenwelzijn gepubliceerd. Daaruit blijkt dat 2014 een uitzonderlijk jaar was voor de jeugdhulp in Vlaanderen en dus voor Jongerenwelzijn. Zo ging het decreet Integrale jeugdhulp van start en werd pleegzorg mee opgenomen in de werking. Een totale omslag met een duidelijke focus: de kinderen, jongeren en hun gezinnen centraal stellen. Daarnaast heeft het agentschap ook zijn eerste Zorgregierapport VAPH minderjarigen gepubliceerd voor de periode van 1 maart tot en met 31 december 2014. Meer informatie is te vinden op de website.

Plan B voor het aanmelden bij de intersectorale toegangspoort of het OCJ

Een aantal organisaties heeft nog geen toegang tot e-Health en kan daardoor niet elektronisch aanmelden via een A-doc of M-doc. Er wordt aan gewerkt om dit toch zo snel mogelijk te realiseren. In afwachting kunnen deze aanmelders wel al gebruik maken van een alternatieve manier van aanmelden. Meer informatie over deze procedure vind je op de website.

Save the date: denkdag rond crisisjeugdhulp

Op 23 september 2015 organiseert Jongerenwelzijn een intersectorale denkdag rond crisisjeugdhulp. Bedoeling is om actielijnen voor de toekomst breed af te toetsen met actoren uit het werkveld. In een aantal werkgroepen worden thema’s besproken, gaande van de afbakening van de definitie van crisis tot het model van samenwerking tussen geestelijke gezondheidszorg en jeugdhulp. De uitnodiging wordt eind juni verspreid, in de eerste plaats naar de leden van de IROJ en netwerkgroepen crisis, en zal ook terug te vinden zijn op de website van Jongerenwelzijn.

Denkdag rond crisisjeugdhulp
Nieuwe vormingsreeks ‘Omgaan met verontrusting’

Kunnen omgaan met verontrusting is een taak van iedereen. Initiatief nemen in verontrustende situaties blijft voor elke hulpverlener een uitdaging. Ook als jongeren of hun ouders geen hulp vragen, kunnen er goede redenen zijn om in te grijpen. Elke hulpverlener heeft een verantwoordelijkheid om dat goed in te schatten en adequaat te handelen. Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin organiseert daarom een intersectorale vormingsreeks ‘Samen werken aan veiligheid’. Naast de introductiedag op 27 mei voor mensen zonder ervaring, is er een verdiepend aanbod op 10 juni en 30 september voor mensen met ervaring. Meer info vind je op de website.

Brochure 'Wij samen' Wij samen: de beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in klare taal

Weliswaar maakte een beknopte versie van de beleidsnota 2014-2019. ‘Wij samen’ beschrijft helder waar Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen de komende jaren werk van zal maken.

De brochure ‘Wij Samen’ staat sinds kort online.

Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid
voor kinderen en jongeren

Op 30 maart is de ‘Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren’ door de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid ondertekend. Deze gids wordt de leidraad voor toekomstige evoluties inzake de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren, en vormt de basis voor verdere intensieve samenwerking tussen de gemeenschappen, gewesten en federale overheid. Netwerking vormt het organisatorische uitgangspunt van dit nieuwe beleid.

Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren

Op 28 mei 2015 vindt een nationaal informatiemoment plaats. Het programma en inschrijvingsformulier, alsook de gids zelf, zijn te vinden op de website. Daarnaast wordt werk gemaakt van het aanstellen van regionale netwerkcoördinatie. Richtlijnen en een vacature daarvoor zijn eveneens te vinden via voormelde link.

Zorg om en in verandering binnen de afdeling Ondersteuningscentra en sociale diensten jeugdrechtbank

De afdeling Ondersteuningscentra en sociale diensten jeugdrechtbank van Jongerenwelzijn loopt in 2015 een intensief traject om haar visie, missie en processen verder op punt te zetten na de ingrijpende veranderingen van 2014. Zo heeft het decreet Integrale jeugdhulp de werking grondig veranderd. Daarom is het belangrijk om kritisch na te denken over de manier waarop uitvoering wordt gegeven aan het nieuwe decreet, bv. wat is een ideale procesvoering, hoe via de processen tot een zo goed mogelijke samenwerking komen met cliënt en partners in de jeugdhulp rond een gedeeld doel …? Die kritische denkoefening raakt ook aan jeugdhulpaanbieders buiten de afdeling, die te maken hebben met de werkingsprocessen van de ondersteuningscentra jeugdzorg en de sociale diensten voor gerechtelijke jeugdhulpverlening. Meer informatie is te lezen op de website.

Dit is een officieel e-zine van de Vlaamse overheid.

Vlaamse overheid

Deze nieuwsbrief informeert u over de ontwikkelingen binnen de integrale jeugdhulp, met inbreng van alle betrokken sectoren. In- en uitschrijven kan via e-mail aan communicatie@jongerenwelzijn.be