VLAAMS LOKET JEUGDHULP

Indien u deze nieuwsbrief niet kan lezen, klik hier voor een online versie

INTEGRALE JEUGDHULP
NIEUWSBRIEF 04 23/06/2015

Vlaanderen is jeugdhulp
Huisstijlelement, schuine lijnen

Jeugdhulp in Vlaanderen

De intersectorale nieuwsbrief over jeugdhulp in Vlaanderen brengt allerlei informatie over ontwikkelingen, studiedagen, nieuwe publicaties enz. binnen de integrale jeugdhulp. In- en uitschrijven kan per e-mail aan communicatie@jongerenwelzijn.be.

Denkdag crisisjeugdhulp Denkdag crisisjeugdhulp

Op 23 september 2015 organiseert Jongerenwelzijn een intersectorale denkdag rond crisisjeugdhulp. Bedoeling is om actielijnen voor de toekomst breed af te toetsen met actoren uit het werkveld. In een aantal werkgroepen worden thema’s besproken, gaande van de afbakening van de definitie van crisis tot het model van samenwerking tussen geestelijke gezondheidszorg en jeugdhulp. Inschrijven kan tot 10 augustus via de website.

Uitbreiding mobiel aanbod

Op 20 mei is de rondzendbrief inzake de versterking van het mobiele aanbod breed verspreid. Deze beoogt de realisatie van een aantal voorgestelde acties in het actieplan jeugdhulp. Het betreft 60 nieuwe modules contextbegeleiding om de uithuisplaatsing van jonge kinderen te vermijden en 30 bijkomende modules contextbegeleiding om de uitstroom van jongeren uit de gemeenschapsinstellingen te bevorderen.

Kwaliteitscentrum voor diagnostiek

Kwaliteitsvolle diagnostiek is een fundamentele bouwsteen voor de realisatie van kwaliteitsvolle zorg op maat. Met de oprichting van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw wil de Vlaamse overheid dan ook investeren in een kwaliteitsverbetering van diagnostiek. Zo staat het centrum in voor wetenschappelijk onderzoek in functie van de ontwikkeling en implementatie van diagnostische protocollen en instrumenten, alsook voor deskundigheidsbevordering en het verstrekken van informatie en advies inzake diagnostiek aan de Vlaamse overheid en actoren binnen het werkveld. Meer informatie vind je op de website. Noteer alvast 11 december 2015 in je agenda. Dan vindt een studiedag plaats over de kwaliteitsanalyse door het centrum van een representatief aantal aanvraagdocumenten bij de intersectorale toegangspoort.

Oproep casustafels over het nieuwe jeugdhulplandschap

Een nieuw jeugdhulplandschap brengt heel wat vragen met zich mee en een grote nood tot afstemming met cliënt en betrokken hulpverleners, maar ook met de medewerkers van ITP, OCJ en VK.

Oproep casustafels

Daarom worden in het najaar in elke regio in Vlaanderen casustafels georganiseerd. Honderd praktijkwerkers uit de integrale jeugdhulp en belendende sectoren zullen samen - aan de hand van casussen ingebracht door praktijkwerkers - het debat aangaan. Met als doel elkaar beter te leren kennen, bv. elkaars mogelijkheden en grenzen in het nieuwe jeugdhulplandschap, en samen nieuwe mogelijkheden tot samenwerking te vinden.


Wil ook jij je ervaringen inbrengen? Je organisatie of werkwijze voorstellen of verduidelijken aan de partners binnen je netwerk? Heb je vragen voor andere praktijkwerkers of medewerkers van de ITP, OCJ of VK? Schrijf dan nu in via de website. Breng je graag zelf een casus aan, neem dan contact op met annemie@steunpuntjeugdhulp.be. In 2014 vond alvast een gelijkaardig initiatief plaats. De evaluatie daarvan is te lezen op de website.

HANDELEN IN SITUATIES VAN VERONTRUSTING
Handelen in situaties van verontrusting

Oplossingsgericht aan de slag gaan in situaties waarbij je bezorgd bent over de veiligheid van kinderen in een gezin, is niet evident. Er is dan ook nood aan reflectie en vorming. Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin organiseerde daarom op 27 mei en 10 juni een vorming voor een 300-tal hulpverleners onder de noemer ‘Samen Werken aan Veiligheid’. Eric Sulkers belichtte het werken in verontrustende situaties vanuit een oplossingsgerichte benadering. Thema’s als ‘Words and pictures’, ‘De drie huizen’, het werken met netwerken en het omgaan met ontkenning kwamen ruimschoots aan bod.

De deelnemers bleken de oplossingsgerichte invalshoek als inspirerend te ervaren. Ook het oefenen in kleine, intersectorale groepen viel zeer in de smaak en het in gesprek gaan met collega’s die deze benadering toepassen in de dagelijkse praktijk bleek leerrijk en waardevol. Volgde je al een basistraining vanuit deze oplossingsgerichte benadering en wil je hier verder mee aan de slag gaan? Aarzel dan niet om je in te schrijven op de verdiepende vorming ‘Samen Werken aan Veiligheid’ die plaats vindt op 30 september in Brussel.

Vlaams Loket Jeugdhulp

Het Vlaams Loket Jeugdhulp is gewijzigd, vooral om het gebruiksgemak gevoelig te vergroten. Je kan er nog steeds terecht voor nuttige linken naar toepassingen, handleidingen, werkingsprocessen enzomeer.

Dit is een officieel e-zine van de Vlaamse overheid.

Vlaamse overheid

Deze nieuwsbrief informeert u over de ontwikkelingen binnen de integrale jeugdhulp, met inbreng van alle betrokken sectoren. In- en uitschrijven kan via e-mail aan communicatie@jongerenwelzijn.be