VLAAMS LOKET JEUGDHULP

Indien u deze nieuwsbrief niet kan lezen, klik hier voor een online versie

INTEGRALE JEUGDHULP
NIEUWSBRIEF 05 15/09/2015

Vlaanderen is jeugdhulp
Huisstijlelement, schuine lijnen

Jeugdhulp in Vlaanderen

De intersectorale nieuwsbrief over jeugdhulp in Vlaanderen brengt allerlei informatie over ontwikkelingen, studiedagen, nieuwe publicaties enz. binnen de integrale jeugdhulp. In- en uitschrijven kan per e-mail aan communicatie@jongerenwelzijn.be.

Dag van de Jeugdhulp: laatste dagen voor de inschrijvingen

Op 15 oktober vindt de Dag van de Jeugdhulp plaats in het Lamotgebouw te Mechelen, met onder meer de uitreiking van de Prijs Jeugdhulp binnen het thema ‘In de buurt van jeugdhulp / jeugdhulp in de buurt’. Daarnaast is er ruimte voor een terugkoppeling van de winnaar van de vorige editie, is er een ‘Poetry Slam’ en komen Drs. Caroline Vink (experte op het vlak van transitie en transformatie jeugdhulp, versterking eerste lijn, school en wijk, passend onderwijs, internationaal jeugdbeleid) en Dirk Van Grembergen (algemeen directeur vzw Jong) het thema vanuit verschillende perspectieven toelichten. Naar traditie sluit deze dag af met een humoristische noot en een receptie. Inschrijven kan nog steeds en dit door per kerende uw naam en organisatie door te geven via voorzieningenbeleid@jongerenwelzijn.be.

Dag van de Jeugdhulp
Eigen Kracht conferenties: vorming voor hulpverleners
Vorming voor hulpverleners

Integrale jeugdhulp wil naast het bevorderen van kracht- en netwerkgericht werken door hulpverleners ook de informele zorg rond kinderen, jongeren, ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken versterken. Om sterker in te zetten op de ondersteuning van methodieken van burgerkracht, organiseert de vzw Eigen Kracht-conferenties.be dit najaar in elke Vlaamse provincie en Brussel een verdiepende vorming voor hulpverleners.

Bij gebeurtenissen of probleemsituaties in het dagelijks leven, waarbij alles overweldigend en ingewikkeld is, kan een Eigen Kracht conferentie helpen opnieuw vat te krijgen op de situatie. Tijdens zo’n conferentie werken alle belangrijke personen rond iemand - familie, vrienden, buren … - een (toekomst)plan uit. Met zo’n plan krijgt de familie opnieuw de regie in eigen handen. Ze spreken af hoe ze moeilijkheden zullen aanpakken en wie wat zal doen. Waar nodig kan de conferentie aanduiden waar ze een beroep willen doen op aanvullende professionele hulp. Een onafhankelijk coördinator ondersteunt de uitvoering van dit plan.

Ook al is de inbreng van een hulpverlener wezenlijk anders dan in de klassieke hulpverleningsprocessen, het is in geen geval een ‘uitgespeelde’ rol. De verdiepende vorming focust op de rol van de hulpverlener bij het Eigen Kracht-proces. Meer informatie vind je op de website.

Regionale vertegenwoordiging in het Managementcomité en de gemengde stuurgroep

Het IROJ, het intersectoraal regionaal overleg, zorgt voor de monitoring van het jeugdhulplandschap in de eigen regio. Het Managementcomité doet dit op Vlaams niveau en de gemengde stuurgroep garandeert de betrokkenheid van het werkveld bij de ontwikkelingen in de jeugdhulpverlening. Om de regionale ontwikkelingen in de IROJ beter af te stemmen op de Vlaamse beleidsorganen, zal vanaf september 2015 aan zowel het Managementcomité als de gemengde stuurgroep een vertegenwoordiger van de zes voorzitters van het IROJ deelnemen (één effectief lid en één plaatsvervanger). Meer informatie over de beleidsorganen binnen de integrale jeugdhulp is te vinden op de website.

Uitbreiding Crisishulp aan Huis

De intersectoraal verspreide rondzendbrief van 13 mei 2015 riep op om in te tekenen op de uitbreiding van het aanbod crisishulp aan huis. Op 31 juli 2015 werd de besluitvorming over de uitbreiding gefinaliseerd en geformaliseerd en zijn de initiatiefnemers per brief van de gemotiveerde beslissing over hun dossier op de hoogte gebracht. Er werden elf aanvragen ingediend en aan zes daarvan werd een uitbreiding of een nieuwe erkenning als dienst crisishulp aan huis toegekend, en dit voor een totaal van 42 begeleidingen op jaarbasis.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de toegekende uitbreidingen:

Regio   Initiatiefnemer Toegekende capaciteit  
Antwerpen   vzw DBC Openluchtopvoeding 6  
    vzw Emmaüs Jeugdzorg Antwerpen 6  
    Antwerpen totaal 12  
Limburg   vzw Daidalos 4  
    Limburg totaal 4  
Oost-Vlaanderen   vzw De Cocon 6  
    Oost-Vlaanderen totaal 6  
Vlaams-Brabant/Brussel   vzw CKG De Schommel 12  
    Vlaams-Brabant/Brussel totaal 12  
West-Vlaanderen   Vzw Crisishulp aan Huis
West-Vlaanderen
8  
    West-Vlaanderen totaal 8  
    VLAANDEREN TOTAAL 42  

Jeugdhulporganisaties gaan voor ‘Gezonde Gasten’

'Gezonde Gasten' is een nieuwe methodiek die jeugdhulporganisaties helpt met een gezondheidsbeleid. Van eind 2014 tot midden 2015 werkte VIGeZ (het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie) samen met de Waaiburg, ’t Pasrel en de Korf aan een haalbare manier om een (preventief) gezondheidsbeleid op te zetten in organisaties voor bijzondere jeugdzorg (OVBJ's) en onthaal-, observatie- en oriëntatiecentra ( OOOC’s). De methodiek zal in 2016 beschikbaar zijn voor alle jeugdhulporganisaties in Vlaanderen. Meer informatie vind je op de website.

Gezonde gasten
Participatie in de jeugdhulp, een werk in de steigers

Beleidsmedewerkers Integrale Jeugdhulp schreven voor sociaal.net een artikel over participatie in de jeugdhulp. Het artikel is te lezen op de website.

De brede instap

De brede instap vervult een belangrijke rol in het nieuwe jeugdhulplandschap. Daar kunnen kinderen, jongeren, hun ouders, personen uit hun leefomgeving en hun opvoedingsverantwoordelijken, die de weg naar de jeugdhulp moeilijk vinden, terecht met eender welke hulpvraag. Samen met de cliënt zoekt de hulpverlener van de brede instap uit wat er aan de hand is, samen zoeken ze naar het meest passende antwoord. Indien nodig –want de brede instap is geen verplichte tussenstap-, begeleidt de hulpverlener de cliënt naar het meest geschikte aanbod, zowel in de jeugdhulp als daarbuiten. De praktijk leidde evenwel tot tal van vragen. Wat betekent het concreet om tot de brede instap te behoren? Welk aanbod wordt hier exact mee bedoeld? Hoe verhouden de diensten brede instap zich tot elkaar en tot de andere spelers in het landschap? Wat mogen cliënten verwachten van dit aanbod? …

De brede instap

Van oktober 2014 tot juli 2015 liep het Departement WVG, samen met de betrokken administraties, de koepels en het werkveld, een pad om een antwoord te formuleren op de gestelde vragen en de onduidelijkheden uit te klaren. Dit resulteerde in een vernieuwd profiel voor de brede instap. Dit nieuwe profiel werd vertaald in een intersectorale typemodule brede instap.

GIDS NAAR EEN NIEUW GEESTELIJK GEZONDHEIDSBELEID VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Op 30 maart is de ‘Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren’ in de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid ondertekend. Netwerking vormt hierin het uitgangspunt. Met het oog daarop worden in elke provincie geschikte netwerkstructuren opgezet. De federale overheid voorziet middelen voor netwerkcoördinatie en ook de Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg dragen hun steentje bij.

De hervorming kent diverse stappen, met als doel de geestelijke gezondheid van alle minderjarigen in België te bevorderen. Het is hierbij belangrijk om een brede, intersectorale visie te hanteren. Zo werken we in Vlaanderen aan een goede afstemming van [bestaande] regelgeving en initiatieven binnen de integrale jeugdhulp en met betrokkenheid van het Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp (IROJ).

Per provincie wordt een netwerk gevormd. Hun eerste opdracht is het regionaal vertalen van de visie, de uitgangspunten en de principes van de gids. Daarna komen de verschillende activiteitenprogramma’s aan bod: crisiszorg, langdurige zorg en intersectorale consult en liaison. Het netwerk en de activiteitenprogramma’s krijgen vorm in een template, die tegelijk ook het aanvraagdossier is. Dit wordt voor goedkeuring voorgelegd aan de interkabinettenwerkgroep ‘taskforce geestelijke gezondheidszorg’. Na goedkeuring kan het netwerk met de concrete implementatie van start gaan.

De gids zelf en alle beschikbare templates zijn te vinden op www.psy0-18.be. Hier is steeds de meest recente info te vinden.

Gids Gezondheidbeleid voor kinderen en jongeren

Dit is een officieel e-zine van de Vlaamse overheid.

Vlaamse overheid

Deze nieuwsbrief informeert u over de ontwikkelingen binnen de integrale jeugdhulp, met inbreng van alle betrokken sectoren. In- en uitschrijven kan via e-mail aan communicatie@jongerenwelzijn.be