Logo Jongerenwelzijn  
 
Berichtenblad Intersectorale Toegangspoort 04 • 5 februari 2015
Het ITP Berichtenblad omvat operationele en dus noodzakelijke mededelingen over de werking van de intersectorale toegangspoort. Deze communicatie gaat daarom automatisch naar alle jeugdhulpaanbieders in Vlaanderen. In- of uitschrijven is mogelijk via het e-mailadres communicatie@jongerenwelzijn.be.
Aanpassing verblijf kortdurend en weekend- en vakantieopvang (VAPH)
Op 15 december 2014 keurde het managementcomité Integrale Jeugdhulp de aanpassingen aan volgende VAPH-typemodules goed:
 • ‘Verblijf voor minderjarigen met een handicap [kortdurend]’ wordt rechtstreeks toegankelijk op voorwaarde dat de minderjarige een geldig indicatiestellingsverslag heeft voor één of meerdere niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp typemodules van het VAPH. Deze typemodule is te vergelijken met de vroegere systemen van kortverblijf, logeerdagen en kortdurende begeleidingsovereenkomsten. De rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp typemodule kan gedurende maximaal 92 dagen per jaar worden ingezet.
 • ‘Weekend- en vakantieopvang overdag voor minderjarigen met een handicap’ wordt geschrapt.

Vanaf 15 februari 2015 gelden de volgende aanpassingen:
 • Indicatiestellingsvoorstellen van MDT’s en indicatiestellingsverslagen van de teams indicatiestelling en de sociale diensten voor gerechtelijke jeugdhulpverlening die na 15 februari worden ingediend/goedgekeurd, bevatten niet langer de oude typemodules.
 • Jeugdhulpregie regisseert vanaf 15 februari niet langer de oude typemodules.
 • De voorzieningen VAPH controleren tussen 15 februari en 1 mei, in overleg met jeugdhulpregie, hun instroommogelijkheden om na te gaan of er een aparte instroommogelijkheid is aangemaakt waaraan enkel een module gekoppeld is die afgeleid is van de typemodules ‘verblijf voor minderjarigen met een handicap [kortdurend]’ of ‘weekend- en vakantieopvang overdag’. Voor de minderjarigen die naar deze instroommogelijkheden versleept zijn, moet worden nagegaan of ze aan een andere instroommogelijkheid voor niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp gekoppeld moeten worden, dan wel in de rechtstreeks toegankelijke werking worden opgenomen.
 • Voor minderjarigen die deze typemodules in het verleden hebben gekregen, verandert er niets. Vanaf 1 mei zullen deze typemodules niet meer regisseerbaar zijn en dus ook niet langer voorkomen in de jeugdhulpbeslissing. De jeugdhulpregisseurs zullen dan beetje bij beetje de niet-regisseerbare modules (in het rood in INSISTO) verwijderen.
Meer informatie voor de voorzieningen VAPH en de aanmelders in verband met de aanpassingen aan de typemodules is te vinden in de omzendbrief van 2 februari 2015, onder luiken 2 en 3.
Aanpassing typemodules OBC
Op 15 december 2014 keurde het managementcomité Integrale Jeugdhulp een wijziging van de typemodulering voor de Observatie- en Behandelingscentra (OBC’s) goed. Tegelijk met de omschakeling naar MFC wordt de opdracht van de OBC’s afgelijnd en verruimd. OBC’s staan enerzijds in voor de classificerende of handelingsgerichte diagnostiek om via observatie en behandeling tot de meest geschikte ondersteuning te komen. Anderzijds krijgen OBC’s de mogelijkheid om op basis van hun ervaring met behandeling ook regulier aanbod te ontwikkelen voor personen met een handicap.
 • Vanaf 15 februari bevat een indicatiestelling voor niet-rechtstreeks toegankelijke diagnostiek voor minderjarigen met een (vermoeden van) handicap de volgende typemodules:
  • Diagnostiek voor minderjarigen met een (vermoeden van) handicap;
  • Verblijf voor minderjarigen met een (vermoeden van) handicap.
De termijn van een indicatiestellingsverslag voor deze typemodules is vanaf dan 12 maanden (verlengbaar).
 • Het aanbod van OBC’s die ook een MFC-aanbod organiseren, kan ontsloten worden via dezelfde indicatiestelling als voor andere MFC’s.
 • De wijzigingen aan de typemodules hebben belangrijke implicaties op het wachtbeheer van de betrokken voorzieningen en moeten in nauw overleg tussen de voorzieningen en jeugdhulpregie worden opgevangen. Op 6 februari 2015 vindt een infomoment voor alle betrokkenen plaats. Zo wordt voor iedereen duidelijk wat er moet gebeuren om de transitie vlot te laten verlopen met zo weinig mogelijk impact op de jongeren die reeds op de wachtlijst staan van de OBC’s.
 • Op 1 juni moet de volledige transitie achter de rug zijn.
Meer informatie voor de OBC’s in verband met de wijzigingen aan de typemodules is te vinden de omzendbrief van 2 februari 2015, onder luik 1.
Nieuwe typemodule voor mobiele/ambulante vervolgondersteuning voor kwetsbare jongvolwassenen met een handicap
De mobiele/ambulante vervolgondersteuning na 21 jaar is rechtstreeks toegankelijk op voorwaarde dat voldaan is aan de voorwaarden van het Besluit van de Vlaamse Regering over kwetsbare jongvolwassenen. Meer uitleg over deze typemodules is te vinden in de omzendbrief van 2 februari 2015, onder luik 4.

Enkel de mobiele/ambulante vervolgondersteuning na 21 jaar is rechtstreeks toegankelijk. De verlenging van verblijf en dagopvang na 21 jaar blijft niet-rechtstreeks toegankelijk en moet worden aangevraagd bij de intersectorale toegangspoort.
Dagbegeleiding in groep wordt rechtstreeks toegankelijk
Vanaf 1 maart 2015 wordt dagbegeleiding in groep rechtstreeks toegankelijk. Tot 28 februari moeten aanvragen nog bij de intersectorale toegangspoort worden ingediend. Deze zullen in de weken daarna allemaal behandeld worden. De wachtlijsten die nu in INSISTO bestaan én de minderjarigen die tot 28 februari bij de poort worden aangemeld voor dat aanbod, moeten door de voorzieningen worden overgenomen en komen dus eerst aan bod vooraleer rechtstreekse vragen kunnen worden opgestart. Zolang alle aanmeldingen bij de toegangspoort voor dagbegeleiding in groep niet zijn afgewerkt, mogen de instroommogelijkheden niet verwijderd worden. Meer informatie is te vinden in de richtlijnen voor de voorzieningen.

Informatie over dit aanbod kan u verkrijgen bij de jeugdhulpaanbieders zelf. De voorzieningen die de typemodule ‘Dagbegeleiding in groep’ aanbieden, zijn terug te vinden via dit document.
Regularisaties
Ter herinnering: regularisaties voor hulpverlening die wordt opgestart zonder geldige jeugdhulpbeslissing kunnen tot 28 februari 2015 via de gekende procedure worden aangevraagd. Daarna evenwel niet meer. Gelieve er dus voor te zorgen dat u tegen 1 maart 2015 een geldige jeugdhulpbeslissing heeft voor alle minderjarigen die bij u niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp verkrijgen. Voor cliënten die reeds vóór 1 maart 2014 - of 16 september 2013 in Oost-Vlaanderen - waren ingestroomd, is dit niet nodig. Met vragen hierover kan u steeds terecht bij de coördinator van de toegangspoort van uw regio.
Nieuwe erkenningen van intersectorale MDT’s in de jeugdhulp
De regelgeving voor de MDT’s in de integrale jeugdhulp is momenteel in opmaak. Zodra deze regelgeving is goedgekeurd, verstuurt Jongerenwelzijn de oproep. Het agentschap zal daar ook een infomoment in Brussel aan koppelen om de oproep in al zijn facetten toe te lichten aan medewerkers van de reeds bestaande MDT’s in Vlaanderen en van andere geïnteresseerde organisaties. Een concrete uitnodiging voor dit Vlaamse infomoment volgt nog, ook via dit ITP Berichtenblad.

Wat de procedure van de erkenning zelf betreft, wordt voldoende tijd voorzien voor de organisaties op het terrein om in te tekenen op de oproep. Belangrijk om hier te benadrukken is dat de bestaande MDT’s die nu samenwerken met de toegangspoort gewoon kunnen blijven werken tot de nieuwe erkenningen zijn verleend. Zij moeten hiervoor niets specifiek ondernemen en zullen de oproep vanuit Jongerenwelzijn ook ontvangen.
Versturen van brieven
De nieuwe release van INSISTO in december had vooral een impact op de procesgang van het versturen van brieven. Het vorige ITP Berichtenblad kondigde reeds aan dat de inhoud van de brieven grondig is herwerkt, maar er is ook grondig bekeken welke brieven wel of niet te versturen en wanneer.
 • De brieven die op papier worden verzonden aan de cliënt, zijn het indicatiestellingsverslag en de jeugdhulpverleningsbeslissing. Ook over de beslissing van de IRPC over PAB of persoonsvolgende convenant krijgt de cliënt een brief. In jeugdrechtbankdossiers krijgt de cliënt deze brieven niet.
 • De brieven voor de cliënt worden verstuurd naar iedereen die in INSISTO is aangeduid als ‘ontvanger van documenten’. Bij nieuwe A-documenten worden de wettelijke vertegenwoordigers automatisch aangeduid als ‘ontvanger van documenten’, u kan dit als aanmelder in specifieke situaties gemotiveerd uitvinken. Bij oude A-documenten en bij herindicaties op die A-documenten is dat NIET het geval. Gelieve bij herindicaties dus na te kijken of in het A-doc – in het tabblad ‘identificatie’ – bij de wettelijke vertegenwoordigers ‘ontvanger van documenten’ is aangevinkt. Indien niet, zal INSISTO geen brieven voor hen genereren.
 • De contactpersoon-aanmelder wordt steeds via e-mail op de hoogte gebracht.
 • De brieven die niet verstuurd worden op papier, zijn steeds beschikbaar in het dossier in INSISTO, onder het horizontale tabblad ‘Historiek’ (verticale tabblad ‘Brieven’).
Verhuis van contactpersoon-aanmelder in INSISTO
Hulpverleners die voor een minderjarige een verhuis van het contactpersoon-aanmelderschap in INSISTO moeten realiseren, doen dit via de verhuismodule. Dit is een functie in INSISTO die toelaat het contactpersoon-aanmelderschap te wisselen tussen personen van verschillende diensten. Het is de bestaande contactpersoon-aanmelder die de verhuis moet initiëren en het akkoord van de cliënt is noodzakelijk om de verhuis te kunnen doorvoeren. Op het Vlaams Loket Jeugdhulp is een korte handleiding terug te vinden voor de verhuismodule.
Sjabloon wijziging traject
De voorzieningen van Jongerenwelzijn moesten een formulier indienen bij de toegangspoort bij wijzigingen aan het hulptraject van de minderjarige. Sinds de start van BinC is dat niet langer nodig. Registratie van de schakelingen in BinC volstaat.
Aanvragen voor het nieuwe schooljaar
Aanvragen voor hulpverlening die gelijktijdig met de start van het nieuwe schooljaar in september moet opstarten, gebeuren best tijdig. De behandeltermijn bij de teams indicatiestelling bedraagt 6 weken.
Eerste aanvragen voor jeugdhulp na 18 jaar
De intersectorale toegangspoort is niet bevoegd voor aanvragen naar niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp voor meerderjarigen die nooit eerder een vraag naar jeugdhulpverlening stelden. Elk jaar worden nochtans een aantal vragen van meerderjarigen voor jeugdhulpverlening ingediend bij het VAPH. Om in die gevallen het minderjarigenaanbod van de VAPH voorzieningen toch aan te spreken, hebben de administraties van het VAPH en Jongerenwelzijn een korte procedure uitgewerkt. Deze is uitgeschreven in de infonota ‘eerste aanvraag jeugdhulpverlening voor meerderjarigen’ van het VAPH.
© 2014 Agentschap Jongerenwelzijn
Alle rechten voorbehouden.
Logo Vlaamse overheid