Logo Jongerenwelzijn  
 
Berichtenblad Intersectorale Toegangspoort 05 • 19 maart 2015

De voorbije maanden is gewerkt aan een verbetering van de kaft werkingsprocessen en van INSISTO. De vernieuwde processen treden vanaf nu in werking. In de kaft zijn ze gemarkeerd in het geel. De nieuwe release van INSISTO volgt op 26 maart. Dit berichtenblad geeft een overzicht van de belangrijkste nieuwigheden. Met bijkomende vragen kan u terecht bij de poort van uw regio.

Vanaf nu gebeuren de aanpassingen van de kaft werkingsprocessen op twee vaste momenten. De volgende aanpassing is voorzien in het najaar. INSISTO daarentegen wordt vier keer per jaar geüpdatet. De volgende updates zijn gepland in juni, september en december.

Update INSISTO

De winterrelease van INSISTO eind december 2014 was gericht op de ondersteuning van de administratieve medewerkers van de toegangspoort. Tijdens de lenterelease krijgen vooral de jeugdhulpregisseurs enkele nieuwe mogelijkheden. Daarnaast zijn een aantal algemene verbeteringen aangebracht en fouten opgelost voor de aanmelders en de wachtlijstbeheerders. Welke dat zijn, lees je hier. De nieuwe versie is actief vanaf 26 maart 2015.

Time-outs in de jeugdhulp

Wanneer een jongere op time-out gaat naar een andere voorziening, moet hiervoor een jeugdhulpbeslissing worden opgemaakt. Als de (type)modules van de time-out voorziening deel uitmaken van het indicatiestellingsverslag (ISV) van de minderjarige, kan de time-out afspraak gemeld worden aan jeugdhulpregie. Deze maakt dan een jeugdhulpbeslissing op (hernieuwde jeugdhulpregie). Gaat het om een time-out buiten het ISV, dan kan de VIST time-out gebruikt worden. Zo worden o.a. intersectorale time-outs mogelijk. De geldigheid van het ISV is in tijd beperkt, ook voor jeugdrechtbankdossiers. Lees het volledige proces in hoofdstuk 5 van de kaft.

Specifieke acties

Het luik over specifieke acties in de kaft is aangepast om tegemoet te komen aan de vele vragen over dit thema, in het bijzonder over de finaliteit en over de verwachtingen m.b.t. het A-document (ondersteuningsplan, kostenraming & informatie over financiële situatie van de ouders). Verder is bepaald welke kosten vergoed kunnen worden met specifieke acties. Meer hierover is te vinden in hoofdstuk 5 van de kaft.

Crisisjeugdhulp

De kaft is aangevuld met de werkingsprocessen van de crisismeldpunten en –hulpprogramma’s. Lees er hier alles over.

Termijn prioritering

Jeugdhulpregie en de IRPC zullen bij het toekennen van een prioriteit een termijn bepalen waarbinnen de prioriteit geldig is. Doorgaans bedraagt die 1 jaar. Jeugdhulpregie zal de priors die na 6 maanden nog niet zijn ingestroomd, opvolgen. In overleg met de contactpersoon-aanmelder (CPA) wordt gekeken of de prioriteit verlengd moet worden. Indien nodig kan het dossier geëscaleerd worden naar fase 2 of fase 3. De CPA informeert de cliënt hierover. Als een opstart met prioriteit gerealiseerd wordt, verwijdert jeugdhulpregie de prioritaire status. Deze afspraak is toegevoegd aan het luik prioritering in hoofdstuk 4 van de kaft.

Contactpersoon-aanmelderschap bij opstart NRTJ

De kaft werkingsprocessen verduidelijkt dat de jeugdhulpaanbieder die een NRTJ begeleiding opstart, de rol van contactpersoon-aanmelder (CPA) overneemt. In sommige situaties is het echter opportuun dat de initiële CPA deze rol behoudt. In situaties van interveniërend casemanagement door OCJ/VK of van gedwongen jeugdhulp blijft de gemandateerde voorziening of de sociale dienst voor gerechtelijke jeugdhulpverlening steeds de CPA.

MDT-aanmelding voor VAPH

Een aanvraag voor VAPH-aanbod moet verplicht worden aangevraagd door een MDT, bv. als er nood is aan diagnostiek (dus steeds bij eerste aanvragen voor VAPH-aanbod). Als er evenwel geen (nieuwe) diagnostiek nodig is, kan een jeugdhulpaanbieder die geen MDT is, het A-doc indienen. Deze uitzondering heeft betrekking op de verlenging van reeds lopende hulpverlening. Dit is terug te vinden in hoofdstuk 2 van de kaft.

Rijksregisternummers in INSISTO

Een aanmelding in INSISTO is enkel mogelijk als de minderjarige een rijksregisternummer heeft. Vanaf 26 maart is hierop evenwel één uitzondering, nl. bij aanmeldingen voor pasgeborenen. Het A-doc kan dan al worden ingediend en behandeld door indicatiestelling zonder rijksregisternummer. Het dossier zal echter pas doorstromen naar jeugdhulpregie als het rijksregisternummer wordt toegevoegd aan het dossier.

Heeft u voor een minderjarige geen rijksregisternummer en vindt u hem ook niet terug via ‘opzoeken in RR’ in INSISTO, neem dan contact op met de poort. Wanneer de minderjarige niet beschikt over een rijksregisternummer, kan de poort een bisnummer aanvragen. Zie hoofdstuk 2 van de kaft.

Bijkomende attesteringen VAPH

De kaft bevatte verouderde informatie over het recht op zakgeld en op een buzzy pass van De Lijn voor kinderen en jongeren die worden toegewezen aan VAPH-aanbod. Deze update zet dit recht.

Als het verblijf in een VAPH-voorziening kadert in een procedure maatschappelijke noodzaak of in een gerechtelijke procedure, heeft de minderjarige recht op zakgeld. De betrokkenheid van de gemandateerde voorziening of de sociale dienst voor gerechtelijke jeugdhulp wordt vermeld op de jeugdhulpbeslissing. Aan jeugdhulpaanbieders die contactpersoon-aanmelder zijn in dossiers ‘observerend casemanagement’ van de gemandateerde voorzieningen vragen we om dit te vermelden in het A-doc.

Alle kinderen en jongeren met een handicap hebben recht op een buzzy pass. De contactgegevens van de betrokken minderjarigen worden maandelijks doorgegeven aan De Lijn.

Regieprincipes

In het berichtenblad van 28 november 2014 zijn een aantal regieprincipes geformuleerd, waaronder de afspraak dat jeugdhulpaanbieders zelf geen jongeren van de linkse aanmeldingslijst mogen verwijderen. Deze afspraak kwam er toen omdat jeugdhulpregie niet de mogelijkheid had om dit goed op te volgen. Deze mogelijkheid wordt nu wel voorzien in INSISTO waardoor de eerdere afspraak komt te vervallen. Als de voorziening een minderjarige weigert, maar de contactpersoon-aanmelder is hier niet mee akkoord, kan jeugdhulpregie na overleg met de voorziening, de jongere terug aan de voorziening koppelen met de initiële aanmeldingsdatum zodat de jongere niet (opnieuw) onderaan de wachtlijst terecht komt.

Combinatiematrixen

De combinatiematrixen in de kaft zijn geüpdatet. De veranderingen zijn het gevolg van de aanpassingen aan de typemodules en van de verschillende vragen die in het afgelopen jaar zijn opgedoken bij de matrixen. Ook is er een nieuwe matrix toegevoegd voor de gerechtelijke combinaties. Daarin zijn de gerechtelijke maatregelen ook vertaald naar typemodules.

Wettelijke subrogatie

In dossiers waarbij er sprake is van een handicap die het gevolg kan zijn van een ongeval of schadegeval, moet in INSISTO in het luik indicatiestelling de wettelijke subrogatie worden aangevinkt. Dat is heel belangrijke informatie voor de multidisciplinaire teams. Het MDT moet vervolgens de nodige stappen zetten en een vragenlijst bezorgen aan het VAPH, met de relevante informatie over het schadegeval. Doel is om de cliënt tijdig te kunnen informeren zodat deze desgevallend een correcte schadevergoeding kan krijgen en om problemen in de toekomst te vermijden. Meer informatie is te lezen in de infonota nr. 1503 van het VAPH.

Kwetsbare jongvolwassenen

In het kader van de regelgeving rond kwetsbare jongvolwassenen worden maatregelen vastgelegd voor jongeren tussen 21 en 26 jaar die zich in een kwetsbare situatie bevinden. Deze houden in dat een jongere in bepaalde gevallen de ondersteuning van het VAPH in een minderjarigenvoorziening (voor functies verblijf, dagopvang of diagnostiek) kan verder zetten na de leeftijd van 21 jaar. Hiertoe behoren bv. voltooien van de schoolloopbaan of wachten op een plaats in een volwassenenvoorziening voor jongeren met een grote ondersteuningsnood. Meer informatie is te vinden in de infonota nr. 1504 van het VAPH.

© 2015 Agentschap Jongerenwelzijn
Alle rechten voorbehouden.
Logo Vlaamse overheid