Logo Jongerenwelzijn  
 
Berichtenblad Intersectorale Toegangspoort 08 • 27 oktober 2015

Het berichtenblad omvat operationele en dus noodzakelijke mededelingen over de werking van de intersectorale toegangspoort. Deze communicatie gaat daarom automatisch naar alle jeugdhulpaanbieders in Vlaanderen. In- of uitschrijven is mogelijk via het e-mailadres communicatie@jongerenwelzijn.be.

Nieuw erkenningsbesluit voor de multidisciplinaire teams

Op 7 oktober 2015 hebben minister Vandeurzen en minister Crevits een nieuw besluit goedgekeurd voor de erkenning en financiering van de multidisciplinaire teams (MDT’s) in de jeugdhulp. Dit besluit bevat de kwaliteitsvoorwaarden voor een erkenning als MDT, wijzigt de financiering van de multidisciplinaire teams en bepaalt de procedure voor de erkenning van nieuwe diensten. De ministers wensen uitvoering te geven aan het decreet Integrale jeugdhulp, maar dit in een regelluw kader. MDT’s van wie de erkenning vóór 1 maart 2014 door Jongerenwelzijn is overgenomen van het VAPH, moeten dus geen bijkomende stappen zetten om erkend te worden als MDT in de integrale jeugdhulp. Hun erkenning zal - tenzij het MDT dit niet wenst - worden voortgezet en gelden voor onbepaalde duur. Ze worden daarbij verondersteld de nieuwe kwaliteitseisen inzake het aanvragen van niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp te respecteren. Een overzicht van de reeds erkende MDT’s in Vlaanderen is beschikbaar op de website. Diensten die momenteel nog geen erkenning hebben, kunnen dit aanvragen bij Jongerenwelzijn. Meer informatie is terug te vinden op de website.

Vlaams infomoment voor de multidisciplinaire teams

Op 16 november organiseert Jongerenwelzijn een Vlaams infomoment voor de MDT’s in de jeugdhulp. De sessie richt zich tot reeds erkende MDT’s en tot diensten die interesse hebben om in de toekomst erkend te worden. Op het programma staan het nieuwe besluit van de ministers Vandeurzen en Crevits voor de financiering en erkenning van de MDT’s, de procedure voor de erkenning van nieuwe MDT’s, de behandeling door de toegangspoort van MDT-dossiers en de richtlijnen rond de kwaliteit van het A-document. Het infomoment vindt plaats van 9u30 tot 12u, in het auditorium van het Provinciaal Administratief Centrum ‘Het Zuid’, Woodrow Wilsonplein 2 in Gent. Het onthaal start om 9u. Inschrijven kan tot 9 november via e-mail aan Elsie Verbist, met vermelding van de organisatie en het aantal deelnemers. Na het Vlaamse infomoment vinden in december ook regionale feedbacklussen plaats die meer concreet ingaan op de wijzigingen en samenwerking met de toegangspoort.

Richtlijnen rond kwaliteitsvolle A-documenten

Om aanmelders te ondersteunen bij de opmaak van een kwaliteitsvol A-document zijn - op basis van de regelgeving en van de ervaringen in de verschillende toegangspoorten - een aantal richtlijnen opgesteld. Deze hebben betrekking op de verschillende luiken van het A-document en verhelderen welke informatie best wordt opgenomen door de aanmelder. Deze richtlijnen zijn relevant voor zowel niet-MDT als voor MDT en zijn terug te vinden in hoofdstuk 2 van de kaft werkingsprocessen ITP.

Aanpassingen aan de kaft werkingsprocessen ITP

De voorbije maanden is gewerkt aan een verbetering van de kaft werkingsprocessen ITP. De vernieuwde processen, gemarkeerd in het geel, treden vanaf nu in werking. De belangrijkste nieuwigheden zijn:

  • Andere hulpverleners dan de contactpersoon-aanmelder kunnen in het A-doc werken voordat dit wordt ingediend bij de toegangspoort (hoofdstuk 2)
  • Hoe gemotiveerd afwijken van het opnemen van een prior (hoofdstuk 4)
  • Aanwezigheid van jeugdhulpaanbieders op de jeugdhulpregiebesprekingen waarvoor ze worden uitgenodigd (hoofdstuk 4)
  • Aanpassing van de termijnen; o.a. voor VAPH wordt als schakelleeftijd tot en met 13 jaar vooropgesteld en bij een onveranderlijke handicap moeten de schakelleeftijden niet worden gehanteerd (en kan een indicatiestelling dus tot en met 21 jaar). Voor CBAW1 na 18 jaar wordt de termijn verlengd naar 1 jaar (bijlage bij hoofdstukken 3 & 4).

1 Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen.

Continuïteit & prioriteitsstelling

Naar aanleiding van concrete vragen over naadloze schakelingen binnen het aanbod bijzondere jeugdzorg zijn richtlijnen uitgewerkt. Deze vertrekken vanuit het belang van continuïteit, rekening houdend met het blijvend vrijwaren van tijdige toegang voor jongeren die nog wachten op jeugdhulp. De richtlijnen bespreken drie concrete situaties:

  1. Schakelingen naar hulpaanbod dat nog niet is opgenomen in het indicatiestellingsverslag (waaronder ook schakelingen van RTJ naar NRTJ-aanbod binnen eenzelfde voorziening);
  2. Faciliteren van uitstroom uit de OOOC’s;
  3. Vervolghulp na crisis in eenzelfde voorziening.
Deze richtlijnen gelden momenteel enkel voor de toewijzing aan aanbod binnen Jongerenwelzijn. Er wordt gewerkt aan een intersectorale regeling hierrond.

Intersectorale zorgprogramma’s

In het kader van het uitbreidingsbeleid 2015 maakt het VAPH twee miljoen euro vrij voor jongeren met complexe hulpvragen en een handicap. Dit geld zal worden ingezet voor de subsidiëring van individuele hulpverleningstrajecten binnen intersectorale zorgprogramma’s. Er is een oproep gelanceerd voor samenwerkingsverbanden met het oog op een opstart in januari 2016. Meer informatie is terug te vinden op de website. De intersectorale toegangspoort zal instaan voor de toewijzing aan deze intersectorale zorgprogramma’s. De toewijzing is een extra instrument dat kan worden ingezet bij een geëscaleerd dossier, naast een jeugdhulpregiebespreking, de inzet van bijkomende middelen onder de vorm van IPH2-middelen of persoonsvolgende convenant en het toewijzingsmandaat. Het proces van toewijzing wordt beschreven in hoofdstuk 4 van de kaft werkingsprocessen ITP en wordt geïmplementeerd vanaf de opstart van de intersectorale zorgprogramma’s.

2 Intersectoraal prioritair toe te wijzen hulpvragen.

Aangepaste priorchecklist

Zoals reeds aangekondigd, moeten prioraanvragen vanaf 1 oktober ingediend worden via INSISTO. Naar aanleiding hiervan is ook de priorchecklist aangepast. Deze checklist is nog steeds te vinden op het Vlaams Loket Jeugdhulp.

Logboek in INSISTO

Ook de contactpersoon-aanmelder en de voorziening kunnen informatie in het logboek van een cliëntdossier in INSISTO toevoegen. Informatie over instapbereidheid, geplande intakes, gesprekken tussen voorziening en contactpersoon-aanmelder, weigering van een eerste instap … kunnen makkelijk worden toegevoegd. Op die manier wordt deze informatie gedeeld met de personen die toegang hebben tot het dossier.

Rechtstreeks herindiceren vanuit de wachtkamer

In INSISTO is het mogelijk om rechtstreeks vanuit de wachtkamer te herindiceren. Als je een dossier in de wachtkamer wil aanpassen, kan je dat dus doen zonder het dossier eerst naar jeugdhulpregie te laten doorstromen.

© 2015 Agentschap Jongerenwelzijn
Alle rechten voorbehouden.
Logo Vlaamse overheid