VLAAMS LOKET JEUGDHULP

Indien u deze nieuwsbrief niet kan lezen, klik hier voor een online versie

INTEGRALE JEUGDHULP
NIEUWSBRIEF 09 21/01/2016

Vlaanderen is jeugdhulp
Huisstijlelement, schuine lijnen

Jeugdhulp in Vlaanderen

De intersectorale nieuwsbrief over jeugdhulp in Vlaanderen brengt allerlei informatie over ontwikkelingen, studiedagen, nieuwe publicaties enz. binnen de integrale jeugdhulp. In- en uitschrijven kan per e-mail aan communicatie@jongerenwelzijn.be.

Hervorming van de leerlingenbegeleiding in Vlaanderen

 

Recent is een performance audit uitgevoerd van de werking van de CLB’s en van hun samenwerking met het welzijnsaanbod en de preventieve gezondheidszorg. Daarnaast deed een consortium van onderzoekers een wetenschappelijke review van de leerlingenbegeleiding. Beide studies kaderen binnen de audit leerlingenbegeleiding, als deel van het masterplan voor de hervorming van het secundair onderwijs. De rapporten zijn terug te vinden op de website. Op basis van de studies is een krijtlijnennota voor een hervorming van de leerlingenbegeleiding in Vlaanderen uitgewerkt.

Leerlingenbegeleiding

Deze nota biedt een kader voor de toekomstige kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding waarbij de leerling centraal staat. Kern van de hervorming vormt het scherpstellen van de rollen en taken van alle onderscheiden actoren (leerling, ouders, school, CLB, pedagogische begeleidingsdiensten, hulpverlening…) en dit zowel voor het gewoon en het buitengewoon basis- en secundair onderwijs, als voor de leertijd. De krijtlijnennota is slechts het begin van een traject. Er worden nu verschillende adviezen ingewonnen en er volgt een parlementaire behandeling in het Vlaams Parlement. Daarna kan het decretaal werk beginnen. Het is de bedoeling dat het nieuwe decreet Leerlingenbegeleiding op 1 september 2018 van kracht wordt.

Vlaamse krachtlijnen inzake aanpak van de spijbelproblematiek

 

De Nederlandstalige parketcriminologen Jeugd en Gezin - in samenspraak met de parketten-generaal Gent, Brussel en Antwerpen -, de Vaste Commissie van de Lokale Politie, het Departement Onderwijs & Vorming en Jongerenwelzijn hebben samen de Vlaamse krachtlijnen inzake de aanpak van de spijbelproblematiek uitgeschreven. Deze krachtlijnen zetten de bakens uit voor de lokale spijbelactieplannen. Ze verduidelijken de stappen die elke actor in de aanpak van schoolverzuim kan zetten (inhoudelijke duiding). Ten aanzien van alle partners worden hierbij minimale verwachtingen uitgewerkt. Het opzet van de gezamenlijke aanpak is ervoor te zorgen dat het leerrecht van de jongere wordt gewaarborgd en zijn latere kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot.

Binc genomineerd voor e-gov awards

 

Elk jaar organiseert Agoria ICT de e-gov Awards om de meest verdienstelijke informatiseringsprojecten van de publieke overheidsdiensten in de kijker te plaatsen. Doel is projecten te belonen die zowel voor de overheid als voor de gebruiker een tijds- en middelenbesparing opleveren en die de administratie moderniseert om een efficiëntere service aan te bieden. Ook de vernieuwde Binc werd genomineerd in de categorie ‘Samenwerking’. Op 3 december zijn de Awards uitgereikt. De Award voor samenwerking ging uiteindelijk naar de Kruispuntbank. Toch kreeg Binc een mooie trofee mee naar huis en de aanmoediging om in 2016 zeker opnieuw deel te nemen met alle evoluties die nog gepland zijn. Meer informatie is te vinden op de website.

Binc op e-gov awards
Permanentie-uren JO-lijn breiden uit
Jo-lijn

 

Als een jongere, een ouder of iemand anders een klacht of vraag heeft over de hulpverlening door Jongerenwelzijn, kan die daarvoor terecht bij JO-lijn. Vanaf 1 februari breidt deze info- en klachtenlijn zijn permanentie-uren uit naar:

  • Maandag: 10u – 13u
  • Dinsdag: 10u – 13u
  • Woensdag: 13u – 17u
  • Donderdag: 10u – 13u
  • Vrijdag: 13u – 17u
Het (gratis) telefoonnummer blijft
0800 900 33 en ook het e-mailadres blijft
jo-lijn@jongerenwelzijn.be.

Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren

 

De vorige nieuwsbrieven vermeldden reeds het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren. De implementatie van het nieuwe beleid gebeurt in stappen, met als einddoel de geestelijke gezondheid van alle minderjarigen in België te bevorderen. Een brede, intersectorale visie is hierbij belangrijk. Per provincie en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er momenteel een netwerk gevormd en netwerkcoördinatie aangesteld. Eerste opdracht voor die netwerken is het vormgeven van een programma crisiszorg. Inmiddels hebben Brussel en alle Vlaamse provincies, behalve West-Vlaanderen, van de gezamenlijke overheden de goedkeuring gekregen om hun programma crisiszorg uit te rollen. West-Vlaanderen zal begin maart een herwerkt voorstel van programma indienen. Daarbij wordt gestreefd naar een optimale aansluiting met de bestaande crisisjeugdhulp en een integratie met de crisismeldpunten tegen eind 2016. Om dit proces te ondersteunen is een inspiratienota met goede praktijken gemaakt. Meer informatie is te vinden op de website.

Dit is een officieel e-zine van de Vlaamse overheid.

Vlaamse overheid

Deze nieuwsbrief informeert u over de ontwikkelingen binnen de integrale jeugdhulp, met inbreng van alle betrokken sectoren. In- en uitschrijven kan via e-mail aan communicatie@jongerenwelzijn.be