VLAAMS LOKET JEUGDHULP

Indien u deze nieuwsbrief niet kan lezen, klik hier voor een online versie

INTEGRALE JEUGDHULP
NIEUWSBRIEF 11 13/04/2016

Vlaanderen is jeugdhulp
Huisstijlelement, schuine lijnen

Jeugdhulp in Vlaanderen

De intersectorale nieuwsbrief over jeugdhulp in Vlaanderen brengt allerlei informatie over ontwikkelingen, studiedagen, nieuwe publicaties enz. binnen de integrale jeugdhulp. In- en uitschrijven kan per e-mail aan communicatie@jongerenwelzijn.be.

Integratie van registratiesysteem crisisnetwerken
in INSISTO

 

Momenteel wordt gewerkt aan de integratie van het registratiesysteem van de crisisnetwerken in INSISTO. Crisismeldpunten kunnen aanmeldingen dan registreren in INSISTO en hierbij gebruik maken van reeds bestaande informatie over de cliënt indien deze daarmee instemt. Anoniem consult vragen blijft ook mogelijk. De integratie staat toe beschikbare informatie te hergebruiken, bv. bij de opmaak van een A-document. Ook wordt op een veilige manier informatie uitgewisseld tussen betrokken hulpverleners. Dat vermijdt dubbel werk. Verder moeten de voorzieningen in het hulpprogramma crisis niet meer werken met een apart registratiesysteem en krijgen ze in INSISTO een beeld van zowel hun NRTJ-aanbod als hun crisisaanbod. Tot slot laat deze registratie toe om beleidsinformatie te verzamelen die tot nu toe niet beschikbaar was. De integratie is voorzien tegen eind 2016.

Nieuwe aanvraagprocedure voor meerderjarigen met een handicap Nieuwe aanvraagprocedure voor meerderjarigen met een handicap

 

Sinds 1 april geldt een nieuwe aanvraagprocedure voor meerderjarigen met een handicap. Deze omvat meer dan een louter administratieve procedure. De aanvraagprocedure zal een hefboom vormen voor mensen met een handicap, om hun eigen plaats te kunnen innemen in en te participeren aan de samenleving. Hiermee is de aanloop naar de Persoonsvolgende Financiering ingezet. Vanaf september 2016 wordt deze geleidelijk ingevoerd en beschikken mensen met een handicap over hun eigen budget. Daarmee kunnen ze ondersteuning op maat inkopen, meer flexibel dan tot nu het geval was. Voorlopig kunnen enkel personen vanaf 17 jaar een aanvraag indienen voor een Persoonsvolgend Budget (PVB). Voor minderjarigen kan nog steeds opvang en begeleiding of een Persoonlijke-Assistentiebudget (PAB) aangevraagd worden via de intersectorale toegangspoort. Meer informatie over de nieuwe aanvraagprocedure voor meerderjarigen en over de persoonsvolgende financiering is te vinden op de website.

Verdeling vrijkomend aanbod in gemeenschaps-
instellingen via interregionale verdeelsleutel

 

Vrijkomende plaatsen in de gemeenschapsinstellingen worden sinds 4 april verdeeld volgens een interregionale verdeelsleutel. Deze is te vinden op de website zodat het invullen van de vrije plaatsen – uitgezonderd voorbehouden en time-outcapaciteit - mee kan worden opgevolgd door de verwijzers. Ook werd de instroom in de time-outleefgroepen uitgebreid tot twee vaste instroomdagen per campus:

  • Dinsdag en woensdag voor instroom in gemeenschapsinstelling De Zande;
  • Donderdag en vrijdag voor instroom in gemeenschapsinstelling De Kempen.
Meer informatie is te lezen in de nota over de vernieuwde organisatie.

Vormingsdagen rond krachtgericht werken

 

Krachtgericht werken is voor de meeste hulpverleners een uitdagende realiteit en wezenlijk onderdeel bij de benadering van cliënten en hun context. Het zet vaak hoopgevende processen in gang, maar blijft voor iedereen een uitdaging … Hoe begin je er aan? Hoe drempels overwinnen bij onszelf en bij cliënten? Hoe maken we de samenwerking met het informele netwerk effectief en duurzaam? Vorming Jeugdhulp organiseert hiertoe twee intersectorale studiedagen. Daarbij ligt de focus minder op het theoretische discours, en meer op concrete en innovatieve praktijken en uitwisseling:

  • 13 mei: infodag over methodieken, met verschillende workshops;
  • 27 mei: verdiepingsdag, met praktijkwerkers die het woord nemen over hun ervaringen, een uitwisseling van praktijkervaringen en inbreng van experten (Lus, EK-c, DOP…).

Vormingsdagen rond krachtgericht werken
Aanbod in traumabehandeling voor vluchtelingen

 

Als gevolg van de vluchtelingencrisis die heel Europa voor grote uitdagingen stelt, werd ons land in de voorbije maanden geconfronteerd met een hoge instroom van asielzoekers. De meesten verblijven vandaag nog in het federale opvangnetwerk maar ondertussen zijn er al volop contacten met onderwijs-, welzijns- en gezondheidsvoorzieningen. Naarmate mensen internationale bescherming krijgen en zich vestigen in de samenleving zullen die contacten nog toenemen en intenser worden. Heel wat van deze kinderen en volwassenen hebben zwaar geleden onder geweld, het wegvallen van basisveiligheid en ontberingen onderweg. Die schokkende gebeurtenissen en verlieservaringen wegen op hun psychisch of emotioneel welzijn.


Om deze extra hulpvragen te kunnen opnemen, heeft minister Vandeurzen beslist om 9 CGG en Solentra tijdelijk te versterken. De Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) bieden therapeutische behandeling bij ernstige psychische problemen en trauma, ook voor asielzoekers en vluchtelingen. Indien u in contact met vluchtelingen psychische problemen opmerkt, kan u best het lokale CGG raadplegen. In elke regio zijn er afspraken gemaakt tussen de CGG onderling en Solentra, een psychiatrische dienst met grote expertise in traumabehandeling bij vluchtelingen. Afhankelijk van de regionale afspraken worden vragen naar therapie of naar ondersteuning van andere hulpverleners door het CGG zelf opgenomen of toegeleid naar de juiste organisatie.

Studiedag ‘Over de grenzen heen’
Studiedag ‘Over de grenzen heen’

Jongerenwelzijn organiseert samen met Steunpunt Algemeen Welzijnswerk en Steunpunt Jeugdhulp een basisvorming rond het werken met vluchtelingen. De studiedag wil hulpverleners introduceren in verschillende aspecten van ‘vluchteling zijn’ hier in België door het aanbieden van tal van workshops die relevant zijn voor verschillende sectoren. Tijdens de middagpauze komen ook meerdere 'good practices' uit de regio aan bod. De eerste studiedag ‘Over de grenzen heen’ vindt plaats in Brussel (20 april). Dezelfde vorming wordt ook nog aangeboden op 17 mei in Antwerpen en op 2 juni in Gent. Meer informatie is te vinden op de website.

Studiedag ‘Handvatten voor de preventie en aanpak van radicalisering binnen onderwijs en welzijnswerk’

 

Op 17 mei organiseren het departement Onderwijs en Vorming en het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin samen de studiedag ‘Handvatten voor de preventie en aanpak van radicalisering binnen onderwijs en welzijnswerk’. De dag brengt kadering, tips & tricks en concrete doorverwijsmogelijkheden voor leerkrachten, CLB-medewerkers, hulpverleners en welzijnswerkers. De studiedag vindt plaats in het auditorium van het Boudewijngebouw (Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel) en duurt van 8u30 tot 12u30. Schrijf snel in via het online inschrijvingsformulier want de plaatsen zijn beperkt. Meer informatie is te vinden in het programma.

Workshop ‘Aanpak van sekten … ook voor radicalisering inzetbaar!’

 

Op 9 juni vindt de workshop ‘Aanpak van sekten … ook voor radicalisering inzetbaar!’ plaats. Johan Detraux - lid van het Informatie-en Adviescentrum inzake Schadelijke Sektarische Organisaties en medewerker van de Studie-en Adviesgroep Sekten – verzorgt daarbij:

  • Een theoretisch luik: “hoe ziet de psychologie van een sektelid eruit en wat zijn de raakvlakken met de psychologie van een geradicaliseerd persoon?”;
  • Een praktisch luik: “hoe moet men mensen benaderen die in een sekte verzeild geraakt zijn of geradicaliseerd zijn?”.
Meer informatie is te vinden in de uitnodiging.

Tweedaagse vorming voor integrale jeugdhulp: ‘Radicalisering, een complex verhaal’

 

De vorming ‘Radicalisering, een complex verhaal’ bestaat uit twee delen. De eerste dag ‘Radicalisering, hoezo?’ belicht het belang van cultuursensitieve zorg in een superdiverse samenleving en gaat dieper in op een aantal thema’s die worden gelinkt aan radicalisering: identiteitsontwikkeling, opgroeien en opvoeden in een migratiecontext, beeldvorming … De tweede dag ‘Radicalisering, wat nu?’ gaat op zoek naar mogelijke antwoorden van de hulpverlening als tegenverhaal. Dit gaat niet enkel over de specifieke uitdagingen die verbonden zijn aan het thema, maar ook over wat de hulpverlening al in handen heeft op dit moment. Meer informatie is te vinden in de uitnodiging.

Kindvriendelijk 1712 Kindvriendelijk 1712

 

Op 6 april ging een campagne van start om het nummer 1712 meer bekendheid te geven bij kinderen en jongeren. Via affiches, Facebook en andere sociale media kanalen worden kinderen en jongeren aangespoord om contact op te nemen met 1712 als zij geconfronteerd worden met geweldsituaties. Er werden twee websites ontwikkeld specifiek voor kinderen en jongeren om hen uitleg te geven over het thema geweld en over de hulplijn 1712. 1712 is de telefonische hulplijn waar iedere burger terecht kan om te spreken over elke vorm van geweld en voor het melden van kindermishandeling. Of het nu gaat om geweld binnen of buiten het gezin, recent of lang geleden, als dader, slachtoffer of getuige, voor volwassen en kinderen, deze hulplijn is er voor hen.

Alcohol en drugs in de jeugdhulp

 

Samen met de jeugdhulpverlening is het aanbod van de alcohol- en drugsector op vlak van preventie en hulpverlening sterk geëvolueerd. Daarom is het draaiboek ‘Drugbeleid in de bijzondere jeugdzorg’ grondig herwerkt. In de oude versie lag de klemtoon nog sterk op het uitwerken van een nieuw beleid; de vernieuwde versie wil vooral voorzieningen aanspreken die een bestaand drugbeleid willen evalueren en/of actualiseren.

Zelfstandig met het draaiboek aan de slag kunnen, was dus prioritair. Niettemin blijft het mogelijk om een beroep te doen op een externe coach. Inhoudelijk werd de focus op alcohol, psychoactieve medicatie en illegale drugs verruimd met gamen en gokken, én komt ook de rol ten aanzien van gebruikende ouders prominenter aan bod. Bij het uitwerken van een drugbeleid en het begeleiden van jongeren met middelenproblemen komen ook heel wat juridische vragen kijken. Een antwoord hierop is te vinden in ‘Alcohol en andere drugs in de bijzondere jeugdzorg. Juridische handvatten.’ Meer informatie is te lezen op de website.

Alcohol en drugs in de jeugdhulp
Praten met jongeren over alcohol en drugs

 

Ben je jeugdhulpverlener en wil je met jongeren aan de slag rond alcohol en drugs in individuele begeleidingen? Dan heeft het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) een aantal methodieken klaar die specifiek ontwikkeld zijn voor jongeren met een groter risico rond middelengebruik. Iedereen drinkt, iedereen blowt?, SEM-J en BackPAC zijn methodieken die het onderwerp bespreekbaar maken, een eventuele problematiek helpen inschatten en jongeren op weg zetten om hun gedrag te veranderen. Gebruik deze methodieken enkel in het kader van een individuele begeleiding: vertrouwelijkheid en de mogelijkheid om de jongere verder op te volgen, zijn essentieel. ‘Iedereen drinkt, iedereen blowt?’ en ‘SEM-J’ zijn online tools. ‘BackPAC’ is te bestellen of downloaden. Alle informatie is te vinden op de website.

Praten met jongeren over alcohol en drugs

Dit is een officieel e-zine van de Vlaamse overheid.

Vlaamse overheid

Deze nieuwsbrief informeert u over de ontwikkelingen binnen de integrale jeugdhulp, met inbreng van alle betrokken sectoren. In- en uitschrijven kan via e-mail aan communicatie@jongerenwelzijn.be