Logo Jongerenwelzijn  
 
Berichtenblad ACT 13 • 22 november 2016

Het ACT Berichtenblad omvat operationele en dus noodzakelijke mededelingen van de afdeling Continuïteit en toegang, zoals over de werking van de intersectorale toegangspoort en over de hulpcontinuïteit van de jeugdhulp. Deze communicatie gaat daarom automatisch naar alle jeugdhulpaanbieders in Vlaanderen. In- of uitschrijven kan via het e-mailadres communicatie@jongerenwelzijn.be.

Uitbreidingsbeleid voor minderjarigen met een handicap

In 2017 zijn er bijkomende budgetten beschikbaar voor de financiering van persoonlijke assistentiebudgetten (PAB’s). De middelen worden toegekend na prioritering door de IRPC in de loop van februari. De bespreking op het IRPC wordt voorbereid door de jeugdhulpregie van de intersectorale toegangspoort

Begeleidt u een kind of jongere die recht heeft op een PAB? Dien dan een aanvraag in door een priorchecklist in te vullen en deze ten laatste op vrijdag 6 januari 2017 in het regiedossier van de betrokken jongere op te laden in INSISTO.

Duid zeker in de priorchecklist aan dat het gaat om een prioraanvraag voor PAB en vul de specifieke vragen rond de inzet van PAB in. De aanvraag kan enkel worden ingediend na expliciet akkoord van de betrokkenen en enkel voor minderjarigen (jonger dan 18 jaar op 28/02/2017) die beschikken over een geldig indicatiestellingsverslag waarin de typemodule PAB is opgenomen.

Alle contactpersonen-aanmelders van minderjarigen met een geldig indicatiestellingsverslag waarin PAB is opgenomen, krijgen hierover ook nog bericht. Vragen? Contacteer je regionale toegangspoort.

Ontbreken van handicap- en stoorniscodes

Bij de opmaak van het zorgregierapport 2015 bleek dat niet voor alle minderjarigen met een vraag naar VAPH-hulp handicap- en stoorniscodes terug te vinden zijn in INSISTO. Toch is een gediagnosticeerde handicap een absolute voorwaarde voor toegang tot VAPH-hulp. Dit wordt de komende maanden dan ook rechtgezet. Zo is het mogelijk dat u gecontacteerd zal worden door de teams indicatiestelling om alsnog de handicap- en/of stoorniscodes van een minderjarige aan te leveren. De codes zullen dan automatisch aan de dossiers worden toegevoegd.

Verder zullen de teams indicatiestelling en jeugdhulpregie er strikt op toezien dat alle typemodules met een vraag naar VAPH-hulp, ten minste één handicapcode bevatten en dat er minstens één stoorniscode in het dossier zit. Indien dat niet het geval is, wordt het dossier niet regisseerbaar verklaard.

Aanmelders onbekend

Op 16 juni kregen alle voorzieningen de vraag om de jongeren die aan hun voorziening gekoppeld zijn met een onbekende contactpersoon-aanmelder na te kijken en eventueel toe te wijzen aan één van de eigen medewerkers. Vele voorzieningen namen deze oproep ter harte. Aan meer dan de helft van deze jongeren is intussen effectief een contactpersoon toegewezen. Toch zijn er nog een kleine duizend jongeren die momenteel geen contactpersoon –aanmelder hebben en van wie niet geweten is of ze nog een hulpvraag hebben. Niemand volgt momenteel hun dossier op.

Daarom wordt de vraag herhaald om de dossierlijsten in INSISTO nog eens na te kijken op jongeren voor wie de contactpersoon “onbekend” is. Daar kan makkelijk op gefilterd worden.

In het voorjaar van 2017 worden alle overblijvende jongeren aangeschreven met de vraag of ze nog hulp nodig hebben en of de toegangspoort nog iets kan betekenen voor hen.

Crisis in INSISTO

Op 1 januari starten de crisisnetwerken met de registratie in INSISTO. Hun werking zelf verandert niet. Zo zullen de aanmeldingen nog steeds telefonisch verlopen bij het crisismeldpunt. Zij verhelderen de vraag, bieden consult of dispatchen naar een beschikbare crisispartner in het hulpprogramma. De registratie van de vraag, de dispatching en het consult zal evenwel gebeuren in INSISTO. Meer weten? Neem een kijkje op onze website.

Op 30 november wordt hierover nog een infomoment voor de partners in de crisisnetwerken georganiseerd in Brussel.

Zuivere wachtlijsten

Om cliënten een duidelijk perspectief te kunnen geven over de wachttijd, zijn zuivere wachtlijsten van voorzieningen broodnodig. Deze geven enkel minderjarigen weer met een actieve vraag. Ook voor voorzieningen is dit cruciaal, want zo kan bij het vrijkomen van een plaats, deze zo snel mogelijk worden ingevuld.

Eén van de redenen om een minderjarige van de wachtlijst te verwijderen, is wanneer er geen instapbereidheid is. Bij vragen waaraan een prioriteit is toegekend, vervalt de prioriteit wanneer de minderjarige bij een open plaats niet wil instromen. Bij vragen zonder prioriteit mag een jongere één keer niet ingaan op een open plaats. Indien er een 2de keer niet wordt ingegaan op een open plaats, wordt hij van de wachtlijst van die voorziening verwijderd.

Om de wachtlijsten meer zuiver te krijgen, gelden onderstaande vragen:

  • Voor voorzieningen om bij weigering de minderjarige ook effectief van hun wachtlijst te verwijderen;
  • Voor contactpersoon-aanmelders om in de fase van opstart van hulp bereikbaar te zijn voor de voorzieningen en om hulpvragen die niet meer actief zijn, door te geven aan jeugdhulpregie en/of de betrokken voorzieningen.
 

Zorgregierapport over minderjarigen met een handicap

Jongerenwelzijn heeft recent het zorgregierapport VAPH minderjarigen 2015 gepubliceerd. Dat gaat dieper in op de vraag en het aanbod binnen de sector voor personen met een handicap. Deze gegevens zijn ook toegevoegd aan het intersectoraal jaarverslag 2015. Vanaf 2017 zal deze bijkomende rapportage worden geïntegreerd in het jaarverslag over de jeugdhulp.

© 2016 Agentschap Jongerenwelzijn
Alle rechten voorbehouden.
Logo Vlaamse overheid