Logo Jongerenwelzijn  
 
Berichtenblad Intersectorale Toegangspoort 09 • 3 februari 2016

Het berichtenblad omvat operationele en dus noodzakelijke mededelingen over de werking van de intersectorale toegangspoort. Deze communicatie gaat daarom automatisch naar alle jeugdhulpaanbieders in Vlaanderen. In- of uitschrijven is mogelijk via het e-mailadres communicatie@jongerenwelzijn.be.

De termijnen van jeugdhulpbeslissingen in consensusdossiers van MDT’s

Sinds 1 januari worden dossiers ingediend bij de toegangspoort door een MDT behandeld als een consensusdossier. Daardoor gaat het dossier zeer snel door het proces indicatiestelling en kijkt de toegangspoort het dossier inhoudelijk niet meer na. Er wordt enkel een check uitgevoerd op de regisseerbaarheid van het dossier, waarna het naar het team jeugdhulpregie gaat met het oog op de regie van de hulp. Dit alles heeft ook als gevolg dat men vanuit de toegangspoort de door het MDT voorgestelde termijn voor indicatiestelling inhoudelijk niet meer controleert. Het is de verantwoordelijkheid van het MDT om de gepaste termijn te bepalen, volgens het type hulp dat gevraagd wordt en de situatie van de minderjarige en zijn gezin.

Het principe is - met het oog op vereenvoudiging - dat de termijn van de jeugdhulpbeslissing dezelfde is als deze van het indicatiestellingsvoorstel en -verslag. Er zijn twee uitzonderingen:

  • het MDT overschrijdt in zijn voorstel de maximumduur van de typemodule (op leeftijd) zoals bepaald in de typemodulering;
  • het gaat om typemodules waarvan intersectoraal is vastgesteld dat ze in principe een kortere bepaalde duur hebben (vb. diagnostiek OOOC, diagnostiek observatie- en behandelingscentrum, perspectiefzoekende pleegzorg ….).
In deze gevallen kan de jeugdhulpbeslissing korter zijn dan de termijn in het indicatiestellingvoorstel van het MDT.

Het nieuwe financieringskader voor de MDT’s

Sinds 1 januari is het financieringskader voor de MDT’s in de integrale jeugdhulp gewijzigd. Voor de observatie- en behandelingscentra (OBC), centra voor ontwikkelingsstoornissen (COS), centra voor leerlingenbegeleiding (CLB), centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG) en de maatschappelijke diensten van de mutualiteiten – de zogenaamde groepen 2 en 3 - betekent dit dat zij ge(pre)financierd worden met een enveloppe, en dit twee keer per jaar met een afrekening bij het begin van het volgende kalenderjaar. Verwacht wordt dat de eerste enveloppes in de loop van februari worden uitbetaald, op basis van ramingen verkregen van de MDT.

Voor de revalidatiediensten, kinderpsychiatrische diensten, centra voorlichting bij de beroepskeuze … - de zogenaamde groep 4 - die in een systeem van prestatiefinanciering zitten, zullen de geleverde prestaties in de toekomst een viertal weken later dan in de voorbije periode worden uitbetaald. Deze vertraging ligt aan het feit dat alles gecentraliseerd wordt in de toegangspoort van de regio tot dewelke het MDT behoort. Dit biedt als voordeel voor de MDT dat zij steeds één en hetzelfde aanspreekpunt hebben voor alles wat hun financiering als MDT voor jeugdhulp betreft.

In het voorjaar organiseert Jongerenwelzijn opnieuw een infomoment voor de MDT’s waarop o.a. zal worden afgetoetst of alles duidelijk is en vlot verloopt op het vlak van de financiering.

Opgelet! De bedragen van de vergoeding voor het MDT-werk zijn gewijzigd in afstemming tussen Jongerenwelzijn en het VAPH. De basis voor de nieuwe financiering is opgenomen in de nieuwe regelgeving rond de erkenning en financiering van de MDT’s. Het inhoudelijk kader voor de financiering met de verschillende bedragen per type aanvraag is te vinden op de website.

INSISTO - Herfstrelease 2015

Hoewel aan INSISTO op het eerste zicht weinig is veranderd, zijn achter de schermen toch grote wijzigingen gebeurd: INSISTO draait op een gloednieuw platform voor een vlottere en stabielere performantie. Er zijn nog wel enkele kinderziektes – zo staat de log-out knop nog even af -, maar die worden in sneltreinvaart opgepakt en verbeterd.

Er is een heuse datawarehouse ontwikkeld die toelaat om adequaat over allerlei aspecten van de jeugdhulp te rapporteren. Tenminste, in zoverre deze gegevens in INSISTO opgenomen zijn. Deze datawarehouse zorgt niet alleen voor beleidsrapportage maar ook voor operationele rapporten. De eerste set daarvan is beschikbaar voor de regiocoördinatoren in de toegangspoorten, en geeft een zicht op de doorlooptijden voor indicatiestelling, jeugdhulpregie en wachtbeheer.

PAB toekenning

Op 22 januari heeft het VAPH een omzendbrief over de uitbreiding voor personen met een handicap verspreid. Voor minderjarigen bestaat de uitbreiding uit 26 bijkomende plaatsen voor minderjarigen met een gedrags- of emotionele stoornis: 18 plaatsen in de provincie Antwerpen en 8 plaatsen in Vlaams-Brabant. Verder wordt 561.677 euro voorzien voor PAB’s voor minderjarigen. Gezien dit beperkte budget voorziet de omzendbrief geen regionale verdeling en wordt bijkomend voorzien dat de middelen verdeeld worden over minderjarigen aan wie na vorige beraadslaging door de IRPC wel een prioriteit is toegekend, maar aan wie omwille van het beperkte budget vorig jaar geen PAB kon worden toegekend. De contactpersoon-aanmelders van de betrokken minderjarigen zullen binnenkort persoonlijk gecontacteerd worden door de toegangspoort.

© 2016 Agentschap Jongerenwelzijn
Alle rechten voorbehouden.
Logo Vlaamse overheid