Logo Jongerenwelzijn  
 
Berichtenblad Intersectorale Toegangspoort 10 • 23 maart 2016

Het berichtenblad omvat operationele en dus noodzakelijke mededelingen over de werking van de intersectorale toegangspoort. Deze communicatie gaat daarom automatisch naar alle jeugdhulpaanbieders in Vlaanderen. In- of uitschrijven is mogelijk via het e-mailadres communicatie@jongerenwelzijn.be.

INSISTO winterrelease 2016

Op 24 maart 2016 komt de winterversie van INSISTO online. Vorig jaar stemde het Vlaams Parlement een resolutie op het decreet Integrale jeugdhulp die opriep tot vereenvoudiging. De vereenvoudiging van het A-document, de herwerking van diagnostiek en de verbeterde brieven komen daar een stuk aan tegemoet. Meer informatie is te vinden op de website.

Nieuwe typemodule ‘intensieve behandeling voor minderjarigen met een handicap’

Om het aanbod van de observatie- en behandelingscentra (OBC’s) duidelijker te benoemen in de typemodulering, wordt een nieuwe typemodule toegevoegd: intensieve behandeling voor minderjarigen met een handicap. De typemodulering van de OBC’s geeft zo hun twee kernopdrachten weer, met name:

  • diagnostiek voor minderjarigen met een (vermoeden van) handicap,
  • intensieve behandeling.
In uitzonderlijke gevallen kan een OBC ook meer langdurige ondersteuning bieden.

De nieuwe typemodule heeft een termijn van 24 maanden, met een specifieke focus op behandeling. Het is niet noodzakelijk om eerst de module diagnostiek te hebben doorlopen om toegang te krijgen tot deze module, maar het moet wel gaan om een minderjarige met een handicap.

Minderjarigen die nu op de wachtlijst staan van een OBC met een vraag naar behandeling, maar deze nieuwe typemodule nog niet in hun indicatiestellingsverslag hebben staan, zullen de komende weken en maanden de nieuwe typemodule bijkrijgen. De intersectorale toegangspoort zal hiervoor contact opnemen met de contactpersoon-aanmelders. Deze minderjarigen behouden hun plaats op de wachtlijst.

Kader akkoord cliënt

Om voor hulpverleners duidelijkheid te scheppen over wie precies allemaal zijn akkoord moet geven voor de aanmelding van een minderjarige bij de toegangspoort, is hiervoor een kader uitgeschreven. Dit is gebaseerd op de regelgeving en geeft richtlijnen aan hulpverleners over het omgaan met het akkoord. Het principe is dat beide ouders van een minderjarige en de bekwame minderjarige zelf moeten instemmen vooraleer men een A-document indient bij de toegangspoort. De regelgeving voorziet wel een aantal uitzonderingen en maakt dat in bepaalde gevallen kan afgeweken van het formele akkoord. Het volledige kader is terug te vinden op de website.

Inhoudelijk kader MDT

Sinds 1 januari 2016 is een nieuw erkennings- en financieringskader voor de multidisciplinaire teams van kracht. Om hen duidelijk weer te geven wat de juiste bedragen zijn voor de verschillende soorten aanvragen, is een inhoudelijk kader opgemaakt rond de vergoeding van de MDT’s. Dat kader is terug te vinden op de website.

Aanvragen voor het nieuwe schooljaar

Aanvragen voor hulpverlening die gelijktijdig met het nieuwe schooljaar in september moet opstarten, gebeuren best tijdig. Het gaat hier in het bijzonder om specifieke acties voor verblijf tijdens schooldagen op internaat en om ondersteuning vanuit het VAPH. De behandeltermijn bij de teams indicatiestelling bedraagt 6 weken voor besprekingsdossiers. Aanvragen voor een specifieke actie zijn altijd besprekingsdossiers, ook indien ze worden ingediend door een erkend MDT. Voor de andere A-documenten ingediend door een erkend MDT, is de behandeltermijn één week.

© 2016 Agentschap Jongerenwelzijn
Alle rechten voorbehouden.
Logo Vlaamse overheid