Aanvragen voor de internaten met permanente openstelling en het tehuis van het Gemeenschapsonderwijs

De intersectorale nieuwsbrief van 25 mei 2016 kondigde het al aan: de internaten met permanente openstelling (IPO) en het tehuis van het Gemeenschapsonderwijs behoren vanaf 1 september 2016 tot het toepassingsgebied van integrale jeugdhulp. Deze internaten bieden, in tegenstelling tot de gewone schoolinternaten, naast verblijf op schooldagen ook verblijf aan op schoolvrije dagen. Dit aanbod is niet-rechtstreeks toegankelijk; de toegang ertoe verloopt dus via de intersectorale toegangspoort.

Typemodules

Het aanbod van de IPO’s is gemoduleerd met de typemodule ‘Verblijf voor minderjarigen op schoolvrije dagen in een internaat met permanente openstelling’. Deze typemodule moet gecombineerd worden met verblijf in het aan het IPO verbonden internaat tijdens schooldagen. Het aanbod ‘internaat tijdens schooldagen’ zelf is niet gemoduleerd en valt niet onder het toepassingsgebied van integrale jeugdhulp. Er zijn 8 IPO’s in Vlaanderen. Meer info over de IPO’s is te vinden op de website.

Het aanbod van het tehuis is gemoduleerd met de typemodule ‘Verblijf voor minderjarigen in het tehuis van het gemeenschapsonderwijs’. Er is in Vlaanderen één dergelijk tehuis, met name de Rijzende Ster in Kuurne.

In het A-doc wordt dus één van deze typemodules opgenomen. De IPO’s en het tehuis richten zich tot schoolgaande kinderen en jongeren van maximaal 25 jaar oud. Verblijf in een IPO of het tehuis is aangewezen wanneer de minderjarige niet thuis kan verblijven. Aangezien de IPO’s en het tehuis gekoppeld zijn aan scholen, zal bij de toewijzing rekening worden gehouden met de doelgroep van de IPO’s of met het onderwijsaanbod in de omgeving dat voldoet aan de nood van de minderjarige.

Vergoeding

Vroeger kon een verblijf in een internaat vergoed worden via een specifieke actie als de ouders dit financieel niet zelf konden dragen. Vanaf 1 september wordt, als er nood is aan verblijf tijdens schoolvrije dagen, het internaat betaald door de overheid, zowel voor de schooldagen als de schoolvrije dagen. De beslissing van de toegangspoort heeft ook gevolgen voor de kinderbijslag: 2/3e van de kinderbijslag zal worden ingehouden. Minderjarigen die in een IPO of het tehuis verblijven, zullen zakgeld krijgen.

Het verblijf in een internaat op schooldagen, zonder bijkomende nood aan verblijf op schoolvrije dagen, kan nog steeds via een specifieke actie worden vergoed. Er is dan geen gevolg voor de kinderbijslag, en er is ook geen zakgeldregeling.

Overgangsmaatregelen

Voor de kinderen en jongeren die nu al in een IPO of het tehuis verblijven, gelden volgende overgangsmaatregelen:

  • Kinderen en jongeren die nu al in een IPO of het tehuis verblijven met financiële tegemoetkoming via een specifieke actie (SA) moeten vóór 1 september geherindiceerd worden om de nieuwe typemodule te krijgen. Hierbij wijzigt de contactpersoon-aanmelder de typemodule ‘Specifieke Actie” naar de typemodule ‘Verblijf op schoolvrije dagen voor minderjarigen in een internaat permanente openstelling’ (voor de IPO’s) of de typemodule ‘Verblijf voor minderjarigen in het tehuis van het gemeenschapsonderwijs’ (voor De Rijzende Ster).

    Een aantal specifieke acties loopt af vóór 31 augustus. Indien er nog verblijf in een IPO of het tehuis nodig is in de periode vóór 1 september, herindiceert de contactpersoon-aanmelder voor deze periode ‘Specifieke Actie’ (tot uiterlijk 31/8/2016). Indien er ook nog verblijf in een IPO of het tehuis nodig is na 31 augustus (het verblijf loopt dus verder in het nieuwe schooljaar), herindiceert de contactpersoon-aanmelder dit ook meteen mee met de nieuwe typemodule ‘Verblijf op schoolvrije dagen voor minderjarigen in een internaat permanente openstelling’ (voor de IPO’s) of ‘Verblijf voor minderjarigen in het tehuis van het gemeenschapsonderwijs’ (voor De Rijzende Ster). Voor ondersteuning tot 31 augustus kunnen het IPO en het tehuis facturen via SA indienen bij de ITP.

    Vanaf 1 september gaat de nieuwe regeling van kracht. Geef prioriteit aan A-documenten waarvan de vervaldatum van de Specifieke Actie eerst aflopen, zodat er geen breuk komt in de financiële tegemoetkoming (bv. vervaldatum 30/6).

    De typemodule Verblijf IPO/tehuis via ITP heeft gevolgen voor de kinderbijslag: 2/3 wordt ingehouden. Vergeet niet de ouders hiervan op de hoogte te brengen.

  • De nog lopende gerechtelijke beslissingen waarmee minderjarigen geplaatst zijn in een IPO of tehuis, blijven ongewijzigd, ook als de looptijd de datum van 1 september overschrijdt. Voor een gerechtelijke maatregel IPO/tehuis die ingaat vanaf 1 september, is steeds een A-doc nodig.