VLAAMS LOKET JEUGDHULP
Indien u deze nieuwsbrief niet kan lezen, bekijk een online versie
Agentschap Jongerenwelzijn
ACT Berichtenblad
NR 15 28/04/2017
 
Het ACT Berichtenblad omvat operationele en dus noodzakelijke mededelingen van de afdeling Continuïteit en toegang, zoals over de werking van de intersectorale toegangspoort en over de hulpcontinuïteit van de jeugdhulp. Deze communicatie gaat daarom automatisch naar alle jeugdhulpaanbieders in Vlaanderen. In- of uitschrijven kan via het e-mailadres communicatie@jongerenwelzijn.be.
Verzenden van jeugdhulpbeslissingen aan voorzieningen
Nieuwe jeugdhulpbeslissingen of verlengingen die ingaan vanaf 1 juni 2017, worden niet langer via de post verstuurd naar voorzieningen. Iedereen binnen een voorziening met de INSISTO-rol ‘wachtlijstbeheerder’, kan voor de eigen voorziening een overzichtslijst downloaden van alle jongeren die verbonden zijn aan instroommogelijkheden, nl. via de link “instroommogelijkheden afdrukken”.

Deze Excel kan filteren op jongeren die op een wachtlijst staan, een gereserveerde plaats innemen, nog wachten op een jeugdhulpbeslissing of al ingestroomd zijn met een jeugdhulpbeslissing. De lijst geeft ook weer tot wanneer de beslissing loopt en zelfs tot wanneer het indicatiestellingsverslag geldig is. De beslissing zelf is terug te vinden in het dossier van de betrokken minderjarige – in het tabblad ‘historiek’, onder het luik ‘jeugdhulp’.

De jeugdhulpbeslissingen voor specifieke acties worden nog wel per post verstuurd aan de betrokken dienstverleners die geen toegang hebben tot INSISTO.
Berichten in INSISTO
Eerdere communicatie gaf reeds aan aan dat het tabblad ‘trajectinformatie’ alle info rond trajecten in een dossier op een meer eenduidige manier een plaats wil geven. In dit tabblad is nu ook de mogelijkheid voorzien om berichten te verzenden tussen hulpverleners, met toegang tot INSISTO, betrokken in een dossier. Zo kunnen bv. medewerkers van de intersectorale toegangspoort, voorzieningen en CPA op een veilige manier inhoudelijk informatie delen over een dossier.

E-mailverkeer is nooit aangewezen voor privacygevoelige informatie. Daarom zullen alvast de medewerkers van de toegangspoort inzetten op de mogelijkheid tot het verzenden van berichten binnen INSISTO. In een eerste fase zal men u hier ook extra attent op maken zodat u met deze manier van werken vertrouwd raakt. U ontvangt ook steeds een e-mail als u via INSISTO een bericht hebt ontvangen. Uitnodigingen voor jeugdhulpregiebesprekingen blijven eveneens verlopen via e-mail.

Wilt u zelf ook aan de slag met deze veilige manier van verzenden? Lees in de handleiding INSISTO de juiste werkwijze. Vragen? Contacteer uw regionale toegangspoort.
E-mails uit INSISTO
De e-mails die u ontvangt uit INSISTO, bevatten steeds een rechtstreekse link naar het dossier. U hoeft deze dus gewoon aan te klikken om meteen naar het juiste dossier te gaan. De enige voorwaarde hiervoor is dat u reeds ingelogd bent in INSISTO.
Pleegzorg
Sinds de invoering van consensusdossiers zijn er signalen vanuit de diensten voor pleegzorg dat er aanvragen voor netwerkpleegplaatsingen gebeuren in situaties waarbij één van de ouders gedomicilieerd is in het pleeggezin. Deze praktijk is echter niet te verzoenen met het karakter van een uithuisplaatsing dat een pleegplaatsing typeert.

Indien een contactpersoon-aanmelder oordeelt dat het inwonen van de ouder bij de pleegouder tijdelijk te verantwoorden is vanuit de hulpvraag, kan een gemotiveerde uitzondering aangevraagd worden bij de afdeling Voorzieningenbeleid van Jongerenwelzijn (t.a.v. David Debrouwere en Benedikte Van den Bruel). Hierbij moet ook de duur van het verblijf van de ouder in het pleeggezin worden vermeld. Het aanvragen van deze uitzondering geldt zowel voor lopende als voor op te starten begeleidingen.
 
Dit is een officieel e-zine van de Vlaamse overheid.
Deze nieuwsbrief bevat operationele en noodzakelijke mededelingen van de afdeling Continuïteit en toegang. In- of uitschrijven kan via het e-mailadres communicatie@jongerenwelzijn.be