VLAAMS LOKET JEUGDHULP
Indien u deze nieuwsbrief niet kan lezen, bekijk een online versie
Agentschap Jongerenwelzijn
ACT Berichtenblad
NR 16 28/06/2017
 
Het ACT Berichtenblad omvat operationele en dus noodzakelijke mededelingen van de afdeling Continuïteit en toegang, zoals over de werking van de intersectorale toegangspoort en over de hulpcontinuïteit van de jeugdhulp. Deze communicatie gaat daarom automatisch naar alle jeugdhulpaanbieders in Vlaanderen. In- of uitschrijven kan via het e-mailadres communicatie@jongerenwelzijn.be.
Automatische registratie MDT-vergoedingen
Vanaf 1 juli zal de toegangspoort zich voor de uitbetaling van de MDT-vergoedingen baseren op een automatische registratie in INSISTO. Deze evolutie zal meer correcte en efficiënte uitbetalingen met zich meebrengen. Er zijn enkele technische specificaties die vervuld moeten zijn, opdat de betaling correct kan gebeuren. Deze zijn:
  1. U moet steeds in de MDT-rol aanmelden om een vergoeding te kunnen ontvangen.
  2. Wanneer u een vergoeding wenst te ontvangen voor een aanvraag specifieke acties, moet u dit via een ‘gewoon A-document’ aanvragen dat aan de vooropgestelde kwaliteitsvoorwaarden voldoet. VIST-aanvragen worden immers niet vergoed en zullen ook niet geregistreerd worden door INSISTO.
  3. Enkel de MDT die effectief als contactpersoon-aanmelder optreden of die diagnostiek in INSISTO hebben ingebracht, kunnen vergoed worden. INSISTO baseert zich op de identiteitsgegevens van de informatieleverancier en niet op tekstvelden waar eventueel andere diagnostiekleveranciers worden geïdentificeerd.
Het inhoudelijk kader voor de vergoeding van de MDT is terug te vinden op de website.
Oproep aan voorzieningen om het einde van jeugdhulpbeslissingen op te volgen
INSISTO geeft aan wanneer een jeugdhulpbeslissing voor een jongere in de voorziening is verlopen. U vindt deze jongere dan terug in het wachtbeheer met de filter “beëindigd” in de algemene wachtlijst aan de linkerkant van het scherm.
  • Krijgt de jongere effectief geen hulp meer in de voorziening? Verwijder hem dan met het kruisje en met een korte mededeling dat de hulp beëindigd is en wat de vervolghulp zou kunnen zijn als dat relevant is. Zo sluit u ook de toegang tot het dossier voor die jongere af, u biedt immers geen hulp meer (beschikbaar vanaf 3 juli).
  • Wordt de hulp vroegtijdig beëindigd? Dan kan dat op dezelfde manier. Zo weet de toegangspoort ook wat de actuele status is van de jongere in zijn hulpverleningstraject en wordt de privacy van de minderjarige maximaal gerespecteerd.
  • Krijgt de jongere wel nog hulp in de voorziening? Dan moet hij een vernieuwde jeugdhulpbeslissing krijgen. Neem contact op met jeugdhulpregie om dat in orde te brengen. Zeker voor gerechtelijke dossiers is dit een aandachtspunt: jeugdhulpregie maakt in afwachting van het vonnis een voorlopige beslissing op van een jaar. Als de maatregel van de jeugdrechter de hulp in uw voorziening niet dekt - wat mogelijk is met gecombineerde gerechtelijke en reguliere hulp -, dan komt die nieuwe jeugdhulpbeslissing niet en blijft de hulp ongesubsidieerd. Om dat te voorkomen, moeten voorzieningen goed opletten dat er geen hulp geboden wordt buiten de jeugdhulpbeslissing. Desnoods vraagt u aan jeugdhulpregie een verlenging van de voorlopige beslissing als het vonnis op zich laat wachten.
Lenterelease van INSISTO succesvol uitgevoerd
Op 22 juni is de lenterelease van INSISTO gerealiseerd. Er is onder andere een betere werking van de dossierlijsten voorzien met meer opties voor crisisjeugdhulpverlening. Voor de toegangspoort zelf werd een nieuwe functionaliteit voor de opvolging van budgetten en facturen gerealiseerd; die moet ervoor zorgen dat betalingen voor specifieke acties en intersectoraal te prioriteren hulp gemakkelijker uitgevoerd en bijgehouden kunnen worden. Dit is ook al een eerste voorbereiding op de persoonsvolgende financiering voor personen met een beperking.

Zoals met elke verbetering zijn er evenwel ook enkele onvoorziene problemen ingeslopen. Deze hebben vooral een impact op de interne werking van de toegangspoort en minder op meldpuntmedewerkers, aanmelders en wachtlijstbeheerders. Deze worden dus grotendeels opgevangen binnen de werking van de toegangspoorten zelf. Alleszins worden ook die problemen binnen de twee weken rechtgezet door een hotfix-release. Normaal gezien zal u hier nauwelijks iets van merken, op een waarschuwing in INSISTO na.
 
Dit is een officieel e-zine van de Vlaamse overheid.
Deze nieuwsbrief bevat operationele en noodzakelijke mededelingen van de afdeling Continuïteit en toegang. In- of uitschrijven kan via het e-mailadres communicatie@jongerenwelzijn.be