VLAAMS LOKET JEUGDHULP
Indien u deze nieuwsbrief niet kan lezen, bekijk een online versie
Agentschap Jongerenwelzijn
ACT Berichtenblad
NR 17 29/11/2017
 
Het ACT Berichtenblad omvat operationele en dus noodzakelijke mededelingen van de afdeling Continuïteit en toegang, zoals over de werking van de intersectorale toegangspoort en over de hulpcontinuïteit van de jeugdhulp. Deze communicatie gaat daarom automatisch naar alle jeugdhulpaanbieders in Vlaanderen. In- of uitschrijven kan via het e-mailadres communicatie@jongerenwelzijn.be.
Uitbreidingsbeleid voor minderjarigen met een handicap 2018
In 2018 zijn er bijkomende budgetten beschikbaar voor de financiering van persoonlijke assistentiebudgetten (PAB’s). De middelen worden toegekend na prioritering door de Intersectorale Regionale Prioriteiten Commissie (IRPC) in de loop van maart 2018. De bespreking op de IRPC’s wordt voorbereid door de jeugdhulpregie van de intersectorale toegangspoort.

Begeleidt u een kind of jongere die recht heeft op een PAB? Dien dan een aanvraag in door een priorchecklist in te vullen en deze ten laatste op vrijdag 2 februari 2018 in het regiedossier van de betrokken jongere op te laden in INSISTO. Duid zeker in de priorchecklist aan dat het gaat om een prioraanvraag voor PAB en vul de specifieke vragen rond de inzet van PAB in. De aanvraag kan enkel worden ingediend na expliciet akkoord van de betrokkenen en enkel voor jongeren (jonger dan 22 jaar op 31/03/2018) die beschikken over een geldig indicatiestellingsverslag waarin de typemodule PAB is opgenomen.

Alle contactpersoon-aanmelders van minderjarigen met een geldig indicatiestellingsverslag waarin PAB is opgenomen, krijgen hierover ook bericht. Vragen? Contacteer je regionale toegangspoort.
Overzicht MDT vergoedingen
Sinds de meest recente hotfix in INSISTO kunnen MDT zelf een maandelijks overzicht van de te ontvangen vergoedingen downloaden.

Screenshot INSISTO, overzicht MDT vergoedingen

Voor het bepalen van de vergoedingen worden dezelfde lijsten gehanteerd binnen de toegangspoort. De MDT zijn vanaf nu dus in staat om de uitbetaling zelf op te volgen. Opdat de berekening van de vergoedingen correct kan verlopen, is het belangrijk enkele instructies in acht te nemen. Deze zijn te vinden op de website, onder het stuk ‘Automatische berekening van de MDT vergoedingen door INSISTO: aandachtspunten voor de MDT’s’.

Door deze wijziging worden er vanaf januari 2018 geen aparte overzichten meer verzonden vanuit de toegangspoort. Zijn er onduidelijkheden of onjuistheden bij het raadplegen van de lijsten? Neem dan contact op met de regionale toegangspoorten.
Betaling incentives
Sinds 1 januari 2017 worden alle crisisvragen geregistreerd in INSISTO. Dat geldt ook voor de crisishulp die aangeboden wordt door de voorzieningen op vraag en verwijzing van de crisismeldpunten. De rapportagetool die moet toelaten om cijfergegevens uit INSISTO te genereren over de crisishulp, wordt op korte termijn gefinaliseerd. Omdat de validatie van de cijfergegevens nog niet volledig is afgerond, zal de betaling van de incentives voor de eerste helft van 2017 uitgesteld worden naar 2018. Vanaf 2018 zal de betaling van de incentives terug halfjaarlijks verlopen. Vragen? Neem contact op met nele.wynants@jongerenwelzijn.be.
Aanpassing procedure crisishulp in situaties met hoogdringende vordering
Wanneer jeugdrechters in hoogdringendheid gevorderd worden en er geen andere mogelijkheden gevonden worden om passende hulpverlening te realiseren, kunnen zij beroep doen op het crisisnetwerk. Wanneer binnen het crisisnetwerk van de regio geen aanbod kan gedaan worden, informeert het meldpunt de ITP. De aanmelder maakt op zeer korte termijn een A-doc op met de informatie die dan voorhanden is. De toegangspoort bekijkt of er mogelijkheden te zien zijn in INSISTO in de regio. Indien er ook bij ITP geen aanbod voorhanden is, koppelt de ITP dit terug naar het meldpunt.

Het meldpunt kan, na overleg met de aanmelder, de meldpunten van de andere regio’s bevragen of een aanbod vanuit andere crisisnetwerken mogelijk is. De voorzieningen die een engagement doen ten aanzien van het crisisnetwerk en die bevraagd worden in functie van een casus uit een andere regio, maken daarover afspraken (onder meer over termijnen, opvolging en uitstroom) met het eigen crisismeldpunt. Aangezien het gaat om situaties met de status “hoogdringendheid” wordt automatisch een fase 3-prioriteit toegekend, wat een grotere garantie biedt op uitstroom binnen de vastgestelde termijn.
Terugkoppeling uitbreidingsbeleid voor minderjarigen met een handicap 2017
Er is een overzicht beschikbaar van het gevoerde PAB uitbreidingsbeleid 2017 voor minderjarigen met een handicap. Deze is terug te vinden op de website.
 
Dit is een officieel e-zine van de Vlaamse overheid.
Deze nieuwsbrief bevat operationele en noodzakelijke mededelingen van de afdeling Continuïteit en toegang. In- of uitschrijven kan via het e-mailadres communicatie@jongerenwelzijn.be