Afdeling Continuïteit en toegang

Intersectorale toegangspoort

Sommige vormen van jeugdhulp zijn heel ingrijpend en gespecialiseerd, denk maar aan een begeleidingstehuis, een pleeggezin of een internaat voor kinderen met een handicap. Het aantal plaatsen in deze vormen van jeugdhulp is beperkt. Om de toegang tot deze niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp in één paar handen te brengen, is een intersectorale toegangspoort opgericht. Deze vervangt de vroegere aparte toegangspoorten in de bijzondere jeugdzorg en in de zorg voor personen met een handicap. De intersectorale toegangspoort maakt deel uit van de afdeling Continuïteit en toegang van het agentschap Jongerenwelzijn.

De installatie van de toegangspoort maakt een eenvormige en transparante werking mogelijk, én biedt de mogelijkheid om hulp uit verschillende sectoren te combineren. Zo vallen minderjarigen niet langer tussen twee stoelen. Doordat alle aanvragen via één toegangspoort gaan, blijft de meest ingrijpende hulp voorbehouden voor wie deze het hardste nodig heeft. De toegangspoort heeft steeds een duidelijk zicht op de vraag en het aanbod in de jeugdhulp, zo kan de overheid zo nodig bijsturen.

Bereikbaarheid

Contactgegevens per regio

De medewerkers van het team jeugdhulpregie werken op afspraak. De openingsuren van de intersectorale toegangspoorten zijn:

Dag Openingsuren*
Maandag 09u00 – 12u00
14u00 – 17u00
Dinsdag 09u00 – 12u00
14u00 – 17u00
Woensdag 09u00 – 12u00
14u00 – 17u00
Donderdag 09u00 – 12u00
14u00 – 17u00
Vrijdag 09u00 – 12u00
14u00 – 17u00

* Daarnaast zijn er variabele openingsuren op maandag en vrijdag van 10u00 tot 12u00. De toegangspoort is alle werkdagen telefonisch bereikbaar van 09u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 17u00, of op afspraak.

Werking

Elke jeugdhulpverlener – bv. van een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), Jongeren Adviescentrum (JAC), Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) … – kan een aanvraag indienen bij de intersectorale toegangspoort. Dat gebeurt in overleg met de jongere en zijn ouders. Samen wordt het aanmelddocument ingevuld; dat beschrijft de hulpvraag en de situatie van de jongere.

Het aanmelddocument wordt ingediend bij de toegangspoort. Daar werken twee teams:

  • Het team indicatiestelling: een dossierbeheerder onderzoekt de hulpvraag en situatie van de jongere en bepaalt welke vorm van jeugdhulp het meest geschikt is. Hiertoe maakt hij een indicatiestellingsverslag op binnen de 30 werkdagen.
  • Het team jeugdhulpregie: een jeugdhulpregisseur zoekt uit wie de hulpverlening effectief zal uitvoeren. Binnen de 15 werkdagen werkt hij een jeugdhulpverleningsvoorstel uit.

Van zodra de hulpverlening effectief is gestart, krijgt de minderjarige een jeugdhulpverleningsbeslissing. Dat vermeldt wie de hulpverlening zal aanbieden en voor hoe lang. De teams van de toegangspoort volgen de hulpverlening niet verder op.

Er bestaan een aantal uitzonderlijke procedures:

  • voor een rechtstreekse aanvraag bij de toegangspoort door de minderjarige zelf;
  • voor een versnelde indicatiestelling en toewijzing (VIST);
  • voor een aanvraag van individuele materiële bijstand (IMB).

Oneens met het indicatiestellingsverslag?

Het indicatiestellingsverslag vermeldt welk type hulpverlening aangewezen is. Is dit volgens de cliënt niet wat hij nodig heeft, dan kan deze om een ‘tweede mening’ vragen. In dat geval zal het team indicatiestelling van een toegangspoort uit een andere regio de hulpvraag opnieuw bekijken. Het team doet dat onafhankelijk, zonder daarbij kennis te hebben van het voorstel waar de cliënt het niet mee eens is. Zo kan het in alle onafhankelijkheid opnieuw een beslissing nemen.

De cliënt beslist in welke regio zijn aanvraag opnieuw wordt bekeken. Komt het tweede team indicatiestelling tot een ander voorstel in haar indicatiestellingsverslag, dan beslist hij met welk indicatiestellingsverslag hij verder wil.

Rechtstreeks een aanvraag doen bij de toegangspoort

Is een cliënt ervan overtuigd dat hij hulp nodig heeft die enkel via de toegangspoort te krijgen is en vindt hij geen hulpverlener bereid om die aanvraag met hem te doen, dan kan hij zelf een aanvraag indienen bij de toegangspoort. Hij heeft dan wel een attest nodig van een hulpverlener die zegt dat hij niet kan helpen om een aanvraag in te dienen.

De cliënt moet daarbij ook een vraag gesteld hebben naar bemiddeling tussen hem en de hulpverlener die weigerde te helpen bij het indienen van de aanvraag. Bovendien mag er geen procedure lopen bij het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling.

Procesverloop aanvraag

Schema procesverloop aanvraag ITP
Het proces verloopt in 3 fases: aanmelding, intersectorale toegangspoort, jeugdhulpverlening

Meer informatie

Meer informatie over de werking van de intersectorale toegangspoort is te lezen in de brochure ‘Jij en de intersectorale toegangspoort’.

Voor professionelen
Meer weten? Neem een kijkje op de professionele website van Jongerenwelzijn of ga naar het Vlaams Loket Jeugdhulp.

Centraal aanmeldpunt

Sinds 1 januari 2015 omvat de afdeling Continuïteit en toegang ook het centraal informatie- en aanmeldpunt CAP. Dat regelt de instroom in de gemeenschapsinstellingen en het Vlaams detentiecentrum, en zorgt zo voor een optimaal gebruik van de beschikbare plaatsen. Het helpt jeugdrechters en consulenten om snel geschikte opvang te vinden, met tijdswinst en een grotere efficiëntie tot gevolg.

Alle aanmeldingen van jeugdrechters en consulenten voor de gemeenschapsinstellingen verlopen verplicht via het centraal aanmeldpunt. Eén elektronische aanmelding volstaat om te weten of er plaats is. Het centraliseren van de aanmeldingen gebeurt met een elektronische toepassing – InterCAP. Twee verantwoordelijken verzorgen de aanmeldingen en houden contact met de gemeenschapsinstellingen. Daarnaast is er buiten de kantooruren een permanentiedienst. Het centraal aanmeldbeheer kadert in de evolutie naar geïndividualiseerde trajecten en zorg op maat. Dat zijn speerpunten in het beleid van Jongerenwelzijn.

Begin 2012 is een grondige evaluatie uitgevoerd van het CAP – toen nog onder de afdeling Gemeenschapsinstellingen - en de bijhorende webapplicatie. Dat resulteerde in diverse verbetervoorstellen. In januari 2013 werden een aantal conclusies getrokken en evoluties geschetst, gebundeld in een CAP-evaluatierapport.

Contact Centraal aanmeldpunt
Lore Vanneste en Lies Laeremans
Adres
Koning Albert II-laan 35 bus 32 1030 Brussel
Telefoon
02 553 08 08
Dagelijks van 9.00u tot 12.00u en van 12.30u tot 19.00u.