Pleegzorg

Pleegzorglandschap

Diensten voor pleegzorg

In elke provincie van Vlaanderen is één dienst voor pleegzorg actief. Het werkingsgebied van de dienst voor pleegzorg van de provincie Vlaams-Brabant strekt zich uit tot het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Een dienst voor pleegzorg is enkel bevoegd voor haar eigen provincie. De woonplaats van het pleeggezin bepaalt welke dienst voor pleegzorg bevoegd is. In zeer uitzonderlijke gevallen zijn hierop uitzonderingen mogelijk als dit in het belang is van de continuïteit van de hulpverlening. Bijvoorbeeld: wanneer een pleeggezin verhuist van de ene regio naar een andere. Maar ook dan wordt de begeleiding zo snel mogelijk overgenomen door de dienst voor pleegzorg van de nieuwe woonplaats van de pleegzorger. Daarover maken de diensten onderling afspraken in een samenwerkingsakkoord. Zo’n akkoord bevat onder meer bepalingen over:

 • het afronden van de hulpverlening door de ene dienst,
 • de overname van de hulpverlening door de andere dienst,
 • de informatie-uitwisseling tussen beide diensten.

Taken van de diensten

 • Pleegzorg bekendmaken, in samenwerking met de partnerorganisatie pleegzorg;
 • Het actief zoeken naar netwerkpleeggezinnen en werven van mogelijke bestandspleeggezinnen;
 • Het screenen van (kandidaat-)pleeggezinnen;
 • Het onthaal en de verheldering van de zorgvraag en eventueel het toewijzen van rechtstreeks toegankelijke pleegzorg;
 • Het oriënteren van kandidaat-pleeggezinnen naar één of meerdere vormen van pleegzorg;
 • Het samenwerken met de psychiatrische gezinsverpleging;
 • Het zoeken naar het meest geschikte pleeggezin voor een pleegkind of pleeggast (matching);
 • Het vormen van kandidaat-pleegouders, pleegzorgers en pleeggezinnen;
 • Het verstrekken van correcte en passende informatie aan het pleegkind of de pleeggast over de aard en de draagwijdte van de pleegzorg;
 • Het begeleiden van pleegkinderen en pleeggasten;
 • Het begeleiden van pleegzorgers en pleeggezinnen en het bieden van administratieve en praktische ondersteuning;
 • Het begeleiden van de gezinnen van oorsprong in verband met de pleegzorg;
 • Het organiseren van een participatieraad;
 • Het verzekeren van een naadloze overgang bij het beëindigen van pleegzorg voor pleegkinderen, pleeggasten, gezinnen van oorsprong, pleegzorgers en pleeggezinnen;
 • Het instaan voor zorgcontinuïteit, onder meer bij de overgang van minderjarigen- naar meerderjarigenzorg;
 • Het aanbieden van passende nazorg aan pleegkinderen, pleeggasten, gezinnen van oorsprong, pleegzorgers en pleeggezinnen.

Meer info voor professionelen

Partnerorganisatie

De partnerorganisatie pleegzorg verzorgt de kerntaken die zijn bepaald in een convenant met Jongerenwelzijn:

 • Het ontwikkelen en uitdragen van deskundigheid rond pleegzorg;
 • Het vertegenwoordigen van de pleegkinderen, de pleeggasten, de pleegzorgers, de gezinnen en de diensten voor pleegzorg;
 • Het sensibiliseren en bekendmaken van pleegzorg;
 • Het ondersteunen van de diensten voor pleegzorg;
 • Het opzetten van steungroepen voor pleegkinderen en pleegzorgers;
 • Het optreden als structurele gesprekspartner rond pleegzorg met de Vlaamse Gemeenschap.

Psychiatrische gezinsverpleging

Voor psychisch zieke mensen is houvast en geborgenheid erg belangrijk. Een deel van hen kan evenwel niet (meer) terecht bij de eigen familie. Ze hebben geen vertrouwde omgeving meer, of kunnen zelfstandig wonen (nog) niet aan. In de ruime regio rond Geel bestaat voor hen een alternatief: meer dan 330 gezinnen bieden hen onderdak. Ze bezorgen hen voor korte of langere tijd een ‘nieuwe thuis’.

Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel zorgt daarbij voor een deskundige en uitgebreide ondersteuning. Dit zowel van de cliënt als van het pleeggezin. De diensten voor pleegzorg hebben een samenwerkingsovereenkomst met het OPZ Geel. Dit geldt voor zover de psychiatrische gezinsverpleging in het werkingsgebied van de betrokken dienst wordt aangeboden.