Pleegzorg

Typemodules

De typemodules pleegzorg bouwen verder op de vier vormen van pleegzorg. Hun omschrijving sluit aan bij de nieuwe evoluties in de integrale jeugdhulp en schept duidelijkheid over onder meer:

  • De indicatiecriteria;
  • De specifieke activiteiten;
  • De intensiteit.

De typemodules verblijf en begeleiding moeten steeds met elkaar worden gecombineerd. De intensiteit, duur en frequentie van de begeleiding is afhankelijk van de vorm van pleegzorg en dus van de gekozen typemodule. Ook kan de module behandelingspleegzorg nooit worden aangeboden zonder verblijf in een pleeggezin.

De typemodules werden op basis van de ervaring van praktijkwerkers die werken met pleeggasten ook vertaald naar de pleegzorg voor volwassenen. De specifieke klemtonen voor de volwassenpleegzorg werden geïntegreerd in de hoger vermelde nota.

Doel van deze modulaire aanpak

Het aanbod van pleegzorg is divers om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de noden van het pleegkind of de pleeggast en diens persoonlijk netwerk, het pleeggezin en het gezin van oorsprong.

Een pleeggezin kan daarenboven doorgroeien van de ene vorm van pleegzorg naar de andere. Het kan bijvoorbeeld starten als crisisopvanggezin. Daarna kan het doorgroeien en voor datzelfde pleegkind of diezelfde pleeggast stabiliteit bieden als perspectiefbiedend pleeggezin.

Wie beslist over de passende pleegzorgmodule?

Voor pleegkinderen

Bij perspectiefzoekende of perspectiefbiedende pleegzorg

De toegangspoort of een jeugdrechter neemt de beslissing.

Bij ondersteunende pleegzorg of de keuze van een behandelingspakket.

Hier ligt de beslissing bij de dienst voor pleegzorg zelf.

Voor pleeggasten

De dienst voor pleegzorg kiest in samenspraak met de pleeggast zelf of pleegzorg geschikt is en zo ja welke vorm het meest aangewezen is. De dienst moet kunnen aantonen dat er sprake is van een handicap of een psychiatrisch probleem. Hiervoor is een document verreist dat is opgesteld door of met medewerking van een arts.