Experimenteel modulair kader

In juli 2012 kondigt een rondzendbrief het experimenteel modulair kader (EMK) binnen de bijzondere jeugdzorg aan. De rondzendbrief ligt aan de basis van een grootschalige en diepgaande hertekening van het hulplandschap. Centraal staan modulering, contextbegeleiding, sociaal ondernemerschap en een aangepaste financiering.

Dat betekent onder meer dat de vroegere opdeling van de voorzieningen in categorieën wordt verlaten. Vanaf 2014 is de overstap gemaakt naar een aanbod dat erkend, gesubsidieerd en aangestuurd wordt aan de hand van typemodules.

De typemodules zijn:

Module contextbegeleiding

Contextbegeleiding is de centrale module binnen het vernieuwde hulpverleningslandschap. Het omvat de vroegere thuisbegeleiding, gezinsbegeleiding, netwerkbegeleiding … Hieronder vallen alle begeleidingscontacten in het netwerk van de jongere die gekoppeld zijn aan hulpverleningsdoelstellingen, inclusief contacten met school, CLB, de sociaal werker, de vertrouwenspersoon van de jongere, de trainer van de sportclub …

Module contextbegeleiding in functie van Autonoom Wonen

Deze module omvat de vroegere erkenningen voor begeleid zelfstandig wonen (bzw). Vroeger werd bzw vaak georganiseerd vanuit een begeleidingstehuis, nu is dat een afzonderlijke module, vertrekkend vanuit contextbegeleiding.

Module dagbegeleiding in groep

Deze module omvat het begeleidingsaanbod van de dagcentra en focust op de grote meerwaarde van een laagdrempelige, contextgerichte begeleiding in groep. Dagbegeleiding wordt niet gezien als schoolvervangend, wel als naschools en ondersteunend.

Module verblijf

De module ‘verblijf’ omvat de begeleiding van een jongere in een organisatie, inclusief overnachting. Hieraan wordt steeds een module contextbegeleiding gekoppeld. Dat creëert de mogelijkheid om plaatsen vrij te hebben voor jongeren die nood hebben aan een crisisverblijf (al dan niet uit de eigen organisatie). Er is een onderscheid tussen een module 1-3 nachten en een module 4-7 nachten, al dan niet in een 1bis voorziening.

Module Ondersteunende Begeleiding

Onder de module ‘ondersteunende begeleiding’ vallen de pedagogische projecten, time out, ontheming … Deze kunnen ingezet worden los van of gekoppeld aan andere modules. Een organisatie die deze module aanbiedt, kan dagelijks gemiddeld 12 jongeren gedurende 2 weken begeleiden. Men kan dus ook de ene jongere een kort project van 2 dagen aanbieden, en een andere een project van 3 weken.

Module Kortdurend (Crisis)verblijf
Deze rechtstreeks toegankelijke (type)module kan alleen ingezet worden voor minderjarigen die in een voorziening binnen de bijzondere jeugdzorg (organisatie voor bijzondere jeugdzorg, OOOC en CIG) begeleid worden (ambulant of mobiel), en voor wie binnen dezelfde organisatie of vanuit een samenwerkingsverband deze module kortdurend crisisverblijf kan worden ingezet. De maximale duur is 14 dagen.

Voor professionelen:

Meer informatie over het EMK is te vinden op de professionele website.