Participatieprojecten

Oudersparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen

Oudersparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen organiseert de werking ‘participatie van ouders van kinderen en jongeren in de jeugdhulp’.

Doelstellingen zijn:

 1. Het ontwikkelen, stimuleren en steunen van initiatieven voor het vergroten en verbeteren van de participatie van ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken die hulp- of dienstverlening genieten, aangeboden door erkende jeugdhulpvoorzieningen. De organisatie behartigt de belangen van ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken en realiseert hun vertegenwoordiging ten aanzien van het beleid.
  • Hoofdbedoeling is om ouders of opvoedingsverantwoordelijken met kinderen in de (bijzondere) jeugdhulpverlening een forum te bieden, om meer gewicht te geven aan de standpunten en noden die hieruit voortkomen. Deze standpunten en noden worden voorgelegd op verschillende overlegfora. In die zin is de werking intersectoraal, terwijl de samengevoegde diensten allemaal zijn ontstaan binnen de Bijzondere Jeugdbijstand.
  • Een regionale verankering bij een cliëntorganisatie is zeer belangrijk, daarom moet de uit te bouwen gemeenschappelijke structuur een provinciale inbedding voorzien. Daarbij kunnen regionale verschillen en accenten behouden blijven.
  • Er is een duidelijke keuze voor een onafhankelijke werking.
  • Basis voor de werking zijn de gespreksgroepen met cliënten, dat het rechtstreekse gesprek en de rechtstreekse bevraging garandeert.
  • Vertrekkend vanuit de inbreng van de ouders, wordt een ruime werking geboden naar ouders (ontmoeting, ondersteuning), professionelen (vorming, consult), het overheidsbeleid (adviezen) en de ruimere maatschappij (beeldvorming). De doorstroming naar en de verbinding tussen alle betrokken actoren is nodig, zoniet blijft de cliëntinbreng zonder weerklank.
 2. Methodieken van ouderparticipatie ingang laten vinden op alle niveaus, zowel beleidsmatig als op niveau van organisatie, voorzieningen en medewerkers van de hulpverlening.
 3. Meewerken aan de uitbouw van een cliëntenforum.

Meer weten?

Geert Michiels
Telefoon
02 553 31 71