Time-outprojecten onderwijs-welzijn

Deze time-outprojecten zijn bedoeld om jongeren tijdelijk uit het secundair onderwijs te halen zodat ze na een tijdje weer kunnen terugkeren. Het gaat over leerlingen tussen twaalf en achttien jaar tegen wie de school een tuchtprocedure overweegt of al heeft opgestart. De school of het CLB moet daarbij aantonen dat de schoolinterne interventies maximaal benut werden en dat de mogelijkheden uitgeput zijn.

De doelstellingen van het time-outprogramma zijn vierledig:

  • schooluitval voorkomen;
  • de gedragsproblematiek verkleinen en de probleemsituatie neutraliseren;
  • een buffer vormen om te voorkomen dat de leerling in zwaardere vormen van hulpverlening terecht komt;
  • het schoolteam versterken in het voorkomen van en omgaan met dergelijke problematieken.

De aanmelding verloopt via het CLB. Dat kan worden ingeschakeld door elke betrokkene: school, ouders, leerling, opvoedingsverantwoordelijke, verwijzende instantie … Het CLB zorgt voor de vraagverheldering, mede op basis van het verloop van de schoolinterne maatregelen. Bij voorkeur neemt de organisatie ook contact op met andere betrokkenen (ouders, jongere, eventueel slachtoffer…).

De time-outmodule heeft een divers programma. Het groepsgerichte vormingsaanbod is gericht op sociale vaardigheden, persoonlijkheidsvorming en algemene kennis, en omvat groepsgericht overleg. Het individugerichte aanbod omvat gesprekken tussen de leerling en de schoolactoren, ouders of opvoedingsverantwoordelijken.

Tijdens het programma moeten alle kansen benut worden zodat de leerling een succesvolle schoolloopbaan kan hebben. Waar mogelijk levert de school schoolgerichte leerinhouden aan en de deelname aan leermomenten op school (bv. lessen) en buiten de school (bv. stages) wordt sterk gestimuleerd. Ook een examenvoorbereiding of toetsen kunnen op het programma staan. Er is ook een intensief gezamenlijk en individueel overleg met alle actoren.

Na minimum drie en maximaal zes weken wordt de interventie afgesloten. Die afsluiting moet formeel gebeuren tijdens een rondetafeloverleg. Daarna wordt de herinstapprocedure in de school geconsolideerd en wordt de voortgangscontrole van de leerling mede door het CLB verzekerd. De samenwerking en het programma worden geëvalueerd en de follow-up wordt bepaald.

Meer weten?

Vragen als ouder? Neem contact op met het CLB.

Meer weten over het project? Neem contact op met , 02 553 31 71