De Kempen

Campus De Markt

Campus De Markt heeft een capaciteit van 72 plaatsen voor jongens tussen 12 en 18 jaar. Daarnaast heeft de campus tien time-outplaatsen voor meisjes die normaal gezien in een andere voorziening verblijven en even een rustperiode nodig hebben.

Voor Campus De Markt is een masterplan gebouwen uitgewerkt.

Onderwijs

De jongeren volgen onderwijs binnen de instelling, bestaande uit theorie-, praktijk- en sportlessen. Uitzonderlijk wordt hiervan afgeweken zodat een jongere dagonderwijs, leercontract, tewerkstelling of stage bij een werkgever kan volgen in de buurt van de instelling of thuisomgeving.

Bezoekuren

Ouders kunnen hun kind elk weekend bezoeken, tenzij dit verboden werd door de jeugdrechter. De gewone bezoekregeling geldt op zater-, zon– en wettelijke feestdagen[1] tussen 09u30 en 11u45. Een eerste bezoek valt buiten de gewone bezoekregeling, hiervoor moet vooraf telefonisch een afspraak worden gemaakt.

Bezoek zonder vooraankondiging is toegestaan voor ouders, grootouders, broers, zussen en voogd. Andere bezoekers – zoals een vriend(in), vrienden, buur, neven en nichten, ooms en tantes … – moeten vooraf schriftelijke toestemming verkrijgen van de jeugdrechter.

 1. Nieuwjaar (1 januari), Pasen, Paasmaandag, Feest van de Arbeid (1 mei), O.H. Hemelvaart, Pinksteren, Pinkstermaandag, Nationale Feestdag (21 juli), O.L.V. Hemelvaart (15 augustus), Allerheiligen (1 november), Wapenstilstand (11 november), Kerstmis (25 december) [context]

Leefgroepen

Campus De Markt bestaat uit negen leefgroepen.

 • M1 (onthaal, afzondering en isolatie)
  Hier worden nieuwkomers kortstondig opgevangen tot zij kunnen doorstromen naar de eigenlijke leefgroep. De duur van het verblijf hangt af van de inschatting door opvoeders, psychologen en maatschappelijk werkers van de problematiek en evolutie van de jongere. Als een jongere ongewenst gedrag stelt, kan hij hier tijdelijk (in isolatie) terugkeren.
 • M3 en M4 (oriëntatie en observatie)
  Hier worden jongeren geplaatst wanneer de jeugdrechter een grondige probleemverkenning (observatie) of heroriëntering vraagt. Een observatie duurt 6 weken en er worden ongeveer 14 dagen voorzien voor besluitvorming, oriëntatie en vertrek na de observatiebespreking.
 • M2, M6, M7 en M8 (begeleiding en behandeling)
  Hier plaatst de jeugdrechter minderjarigen die langdurig in een gestructureerde leefgroep moeten verblijven voor begeleiding en behandeling. De verblijfsduur in deze leefgroepen is niet gelimiteerd of algemeen geldend, maar hangt af van de beslissing van de jeugdrechter en van de aard en evolutie van het dossier.
 • M5 (time-out voor jongens)
  Hier komen jongens terecht die een korte rustpauze (14 dagen) nodig hebben vanuit een andere instelling. Na deze bezinningsperiode keert de jongere normaal gezien terug naar de voorziening waar hij vandaan komt. Deze plaatsing gaat steeds gepaard met een specifieke herstel- en terugkeergedachte. Daarom is het belangrijk dat deze opnames verlopen binnen een duidelijk afgesproken traject waarbij alle begeleiders betrokken zijn en verantwoordelijkheid in opnemen.
 • M9 (gesloten time-out voor meisjes)
  Leefgroep voor meisjes bij wie de begeleiding in een andere voorziening tijdelijk moeilijk loopt. Tijdens deze periode (gemiddeld 14 dagen) wordt getracht het conflict terug op te lossen zodat de jongere terug naar de oorspronkelijke voorziening kan.

Nazorg

In veel dossiers komen gezinsbegeleiding, thuisbegeleiding, kamertraining en andere vormen van hulpverlening tegen het einde van het verblijf ter sprake. De instelling zal voorstellen formuleren en verwijzingen doen wanneer dit aangewezen lijkt.

In dossiers waar zorg nodig is na vertrek uit de instelling, en waar private instellingen geen antwoord kunnen bieden (binnen een redelijke termijn), kan een eigen nazorg worden overwogen. In dat geval ondersteunen de maatschappelijk werkers van de instelling de jongere (en zijn ouders…) bij het afronden van de aangegane afspraken en doelstellingen en/of bij de aanloop naar een volgende stap in de hulpverlening. De verblijfplaats van de jongere moet in dat geval voldoende bereikbaar zijn vanuit de instelling (± 40 km). De instelling neemt zelf, in samenspraak met de cliënt, het initiatief tot nazorg. De jeugdrechter wordt dan verzocht deze taak in zijn beslissing op te nemen.

Therapeutische ondersteuning

Om de opvoeders, psychologen en maatschappelijk werkers bij te staan in hun diagnose, handelingsplanning, therapie en farmacotherapie, heeft de instelling een eigen team van therapeuten en een overeenkomst met het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis van Geel. Een jongere in moeilijke dossiers kan dan beter begeleid worden bij wat hij nodig heeft om vooruitgang te boeken of om nut te halen uit zijn residentieel verblijf bij ons.

Weekend

Na verloop van tijd komen de jongens in aanmerking voor een dagbezoek en / of weekendverlof thuis, onder bepaalde voorwaarden:

 • Het verlofritme is afhankelijk van het gedrag van de jongere in de instelling (en het daaraan verbonden puntensysteem);
 • Dagbezoeken kunnen ten vroegste vanaf het vijfde weekend. Vanaf het achtste weekend kan een verlof met overnachting worden toegestaan;
 • De jeugdrechter moet akkoord gaan met het verlofvoorstel;
 • De ouders moeten schriftelijk akkoord gaan met het verlofvoorstel, wat betekent dat zij verantwoordelijk zijn vanaf het vertrek van de jongere uit de instelling tot zijn terugkeer.

Contact en bereikbaarheid

Adres
Molderdijk 2 2400 Mol
Telefoon
014 34 65 11
Fax
014 34 65 05
Ann SmetsCampusdirecteur

Voor stageplaatsen:

Gert Van Doninck
Ligging van gemeenschapsinstelling De Kempen, campus De Markt
Routebeschrijving via Google Maps