Huishoudelijk reglement

Huisregels

Tijdens het verblijf in een gemeenschapsinstelling gelden er algemene huisregels. Deze regels zijn nodig om het samenwonen en het werken met andere jongeren en begeleiders vlot te laten verlopen. Het document geeft een overzicht van de rechten, plichten en het dagelijkse leven in de gemeenschapsinstellingen.

Controles

In een gemeenschapsinstelling bestaan diverse controles zoals lichaamsfouillering, drugscontrole of kamercontrole. Hiervoor zijn een overzicht van de mogelijke controles uitgewerkt en de te volgen procedures.

Afzondering en isolatie

Isolatie en afzondering zijn noodzakelijke instrumenten in het opnamebeleid van de gemeenschapsinstellingen. Dat gebeurt aan de hand van vastgelegde procedures voor isolatie en volgens een specifieke gedragscode voor isolatie en een specifieke gedragscode voor afzondering.

Klachten

Voor het omgaan met klachten is een leidraad voor de klachtenbehandeling van de gemeenschapsinstellingen uitgewerkt.

Bezoek

De bezoekregeling geeft aan wie er precies op bezoek mag komen in een gemeenschapsinstelling.

Zakgeld

Jongeren in een gemeenschapsinstelling hebben recht op zakgeld. Het bedrag wordt bepaald door de leeftijd van de jongere. Meer informatie is te vinden in de zakgeldregeling.

Uitgaansregeling

Tijdens de eerste weken van zijn verblijf blijft de jongere binnen de muren van de gemeenschapsinstelling. Na verloop van tijd kan hij deelnemen aan activiteiten buitenshuis, afhankelijk van het regime (open of gesloten), zijn gedrag, het soort uitstap … Het afsprakenkader voor activiteiten buitenshuis kadert binnen het pedagogisch project van de gemeenschapsinstellingen, met een beschrijving van de soorten uitstappen en hun omkadering.

Om geplaatste jongeren voor te bereiden op hun terugkeer naar de maatschappij, om hen iets bij te brengen (cf. ervaringsleren) of om hen te belonen, kunnen ze onder bepaalde voorwaarden deelnemen aan activiteiten buiten de instelling.

De eerste weken in een gemeenschapsinstelling zijn overwegend vrijheidsbeperkend en structurerend. De eerste twee weken kunnen jongeren daarom in geen geval aan activiteiten buitenshuis deelnemen, behalve bij uitzonderingen zoals het voorkomen bij de jeugdrechter, het bijwonen van een begrafenis of om een medische reden.

Jongeren in open regime kunnen na twee weken deelnemen aan extramurale activiteiten met toezicht. Ten vroegste na vier weken kunnen zij ook alleen de instelling verlaten, bv. voor een bezoek aan huis of om naar school of het werk te gaan. In het gesloten regime kunnen meisjes ten vroegste na vier weken deelnemen aan extramurale activiteiten, jongens na acht weken. Vooraleer een jongere kan deelnemen aan extramurale activiteiten zonder begeleiding, legt de instelling een uitgaansvoorstel voor met toelichting bij welke activiteiten en contacten veroorloofd zijn.

Alle uitzonderingen op de gemaakte afspraken worden vooraf aan de jeugdrechter gemeld. Ook deelname aan buitenlandse activiteiten wordt op voorhand voorgesteld. Hetzelfde geldt in een gesloten opvoedingsafdeling voor meerdaagse activiteiten.

Participatie

De participatie van jongeren die geplaatst zijn in een gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum is geen makkelijke opdracht. Toch kan de jongere op verschillende manieren actief betrokken worden in het hulpverleningsproces.

Toegang tot het dossier

Elke jongere is een gemeenschapsinstelling heeft recht op een dossier en toegang tot dit dossier. Dit is één van de rechten van een minderjarige in de bijzondere jeugdzorg. Er is ook uitgebreide toelichting geschreven omtrent de dossierinzage en mogelijke uitzonderingen.