Scholen & CLB

Op dinsdag 7 februari 2012 ondertekenen de Vlaamse ministers van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel – samen met de vertegenwoordigers van de gemeenschapsinstellingen, de koepels van de CLB’ en de inrichters van de scholen – een engagementsverklaring. Ze verbinden zich ertoe om nauwer samen te werken, om het onderwijsaanbod voor jongeren in een gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum te versterken, hun schoolloopbaan te ondersteunen en te vermijden dat deze wordt onderbroken.

Elke school en elk CLB wordt vroeg of laat geconfronteerd met de plaatsing van één van zijn leerlingen in een gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum. Tijdens hun verblijf verzorgt de instelling het onderwijstraject voor de jongere. Om het aanbod zoveel mogelijk af te stemmen op de schoolloopbaan van de jongere, is de hulp van school of CLB vereist. De betrokkenheid van jongere en ouder(s) wordt maximaal nagestreefd.

Bij de plaatsing van een leerling bezorgt de gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum onmiddellijk een attest aan de ouders waarmee zij de afwezigheid van hun kind op school in regel kunnen stellen.

Verder zal – als de leerling hiervoor toestemming geeft – onze leerlingbegeleider of leerkracht met uw school of CLB contact opnemen. Hij zal u vragen om, samen met de leerling en zijn ouders, na te denken over een doelstelling waaraan de leerling tijdens zijn onderwijstraject in de voorziening kan werken. Er kunnen ook afspraken gemaakt worden over leerstof, examens, toetsen, taken …

We vragen speciale aandacht voor de terugkeer van de jongere naar uw school. Hoe kan de gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum u hierin ondersteunen? Welke informatie is nuttig over het onderwijstraject van de leerling tijdens zijn verblijf of over de resultaten die hij heeft behaald? Hoe wilt u de klas, leerkrachten en medeleerlingen voorbereiden op de terugkomst van de leerling en hoe kan de gemeenschapsinstelling daartoe bijdragen? Ook hierover zijn afspraken mogelijk.

Een vlotte samenwerking staat garant voor een degelijke begeleiding in het onderwijstraject van de leerling tijdens zijn verblijf, met het oog op een vlotte terugkeer op school en verdere positieve schoolloopbaan.

Het is belangrijk rekening te houden met elkaars deontologische regels. De informatie-uitwisseling moet steeds gebeuren in het belang van de schoolloopbaan van de jongere.

Veelgestelde vragen

Hoe wordt de afwezigheid van een leerling op school gewettigd als hij in een gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum verblijft?

Bij plaatsing van de leerling bezorgt de gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum de ouders een verblijfsattest. Hiermee moeten ze de afwezigheid van hun kind op school wettigen. Is dat nog niet gebeurd, dan spreekt u hen hier best op aan. Ouders kunnen altijd een dubbel van dit verblijfsattest bekomen.

Aan welke regelgeving is het onderwijs in een gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum onderworpen?

Het onderwijs binnen de gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum wordt geregeld volgens het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 1990. Hierin zijn de voorwaarden vastgesteld voor het voldoen aan de leerplicht, onder meer als een kind verblijft in een gemeenschapsinstelling, in onthaal- en oriëntatiecentra en in observatiecentra van de bijzondere jeugdbijstand.

Wordt het onderwijs binnen de gemeenschapsinstellingen of het Vlaams detentiecentrum ook doorgelicht?

De onderwijsinspectie licht ook het huisonderwijs binnen de gemeenschapsinstellingen en het Vlaams detentiecentrum door. Een eerste keer vond dit plaats in september 2011. Een relaas hiervan is terug te vinden in de onderwijsspiegel 2012.

Kunnen we met de gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum samenwerken om samen een onderwijsaanbod te voorzien?

Ja, maar de betrokken leerling moet hiervoor zijn toestemming geven.

Welke afspraken kan ik met de gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum maken?

De afspraken zijn telkens op maat van de leerling en kunnen heel divers zijn. Goede afspraken zijn in eerste instantie realistische afspraken. Vanuit die gedachte kunnen we samen op zoek gaan naar een aanbod dat het best aansluit bij de vaardigheden en de noden van iedere leerling.

Worden wij verwittigd over welke dag de leerling terug naar school komt?

De gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum kan de beslissing van de jeugdrechter niet kennen vóór de eigenlijke zitting. Verder kunnen er zich kansen voordoen voor een vervolghulpverleningstraject voor de jongere, waardoor deze plots in de gemeenschapsinstelling vertrekt. Hierdoor is de daadwerkelijke einddatum van een verblijf in een gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum nooit op voorhand geweten. In de meeste gevallen zal de gemeenschapsinstelling de school dan ook pas nadien op de hoogte stellen. Daarom is het belangrijk reeds bij opname afspraken te maken m.b.t. de terugkeer naar school (bv. zich op het secretariaat melden i.p.v. naar de klas gaan …).

Kunnen wij een verslag van de gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum krijgen over de leerling?

De school/CLB kan een verslag krijgen over de onderwijsactiviteiten van de leerling en in welke mate hij de onderwijsdoelstellingen heeft bereikt. Het is vooral belangrijk dat de school/CLB al bij de eerste contacten aangeeft waarrond de gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum kan werken, zodat hierrond een terugkoppeling kan zijn. Uiteraard is er informatie m.b.t. de leerling die de gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum in het kader van hun beroepsgeheim en deontologische code niet mag delen met de school/CLB.

Wat met examenperiodes?

In overleg met de school kan geregeld worden dat de leerling in de instelling zijn examens aflegt.

Kan een leerling vanuit een gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum bij ons schoollopen?

Afhankelijk van zijn pedagogisch traject en indien de leerling hier vanuit de jeugdrechtbank de toestemming voor krijgt, kan een leerling vanuit de gemeenschapsinstelling schoollopen.

Sturen we de schoolrekeningen naar de gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum?

Schoolrekeningen vloeien niet voort uit de plaatsing in een gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum. Ouders blijven dus verantwoordelijk voor het betalen van de schoolrekeningen.

Bij wie kan ik terecht met verdere vragen?

U kan altijd terecht bij de plaatselijke leerlingbegeleiding of onderwijsdirectie.