Nieuwe beleidsstructuur voor integrale jeugdhulp

 

Het decreet Integrale jeugdhulp en het actieplan jeugdhulp zijn twee belangrijke beleidslijnen van de Vlaamse overheid met impact op de organisatie van de jeugdhulpverlening. Als gevolg daarvan heeft de integrale jeugdhulp een vernieuwde beleidsstructuur. Deze structuur versterkt de rechtstreekse dialoog tussen de betrokken kabinetten, administraties, koepelorganisaties en cliëntvertegenwoordigers, met als doel intersectorale gedragenheid en gedeeld eigenaarschap over de organisatie van de jeugdhulp.

De nieuwe beleidsstructuur integrale jeugdhulp bestaat uit:

 1. Het Managementcomité (MC). Dat heeft, naast de bevoegdheden uit het decreet Integrale jeugdhulp, de opdracht advies te geven aan de ministers.
 2. De Intersectorale Administratieve Werkgroep. Deze werkgroep is samengesteld uit de afdelingshoofden van de betrokken entiteiten en werkt in opdracht van het MC aan de implementatie van het decreet en het actieplan jeugdhulp.
 3. De gemengde stuurgroep. Deze bestaat uit werkveld, gebruikers en administratie en garandeert zo een effectieve betrokkenheid van werkveld (koepels) en gebruikers (cliëntvertegenwoordigers). Tot het werkveld behoren ook de koepels van de CLB. De afdelingshoofden zorgen mee voor draagvlak en bewaken de intersectorale benadering. Concreet bepaalde de gemengde stuurgroep dat volgende acties uit het actieplan jeugdhulp prioritair zijn:
  • ACTIE 12: We breiden de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp uit
  • ACTIE 14: We versterken de crisishulpverlening binnen de netwerken
  • ACTIE 22: We zetten in op gezamenlijke ontwikkeling van methodieken om naadloze overgang naar de hulpverlening aan jongvolwassenen mogelijk te maken
  • ACTIE 23: We creëren een intersectoraal en interregionaal forum voor cliënten van de jeugdhulp
  • ACTIE 5: We voorzien in een gesystematiseerde opvolging en evaluatie van de keuzes in het decreet integrale jeugdhulp
  • ACTIE 16: We versterken en innoveren de residentiële begeleiding van jonge kinderen
  • ACTIE 19: We rationaliseren en versterken het gecombineerd aanbod voor jongeren met complexe problemen
  • ACTIE 11: We stimuleren innovatie binnen de jeugdhulp door good practices die vermaatschappelijking daadwerkelijk introduceren
  In 2015 geeft de gemengde stuurgroep voorrang aan het versterken van het aanbod in de rechtstreeks toegankelijke hulp en crisishulp.
 4. Het IROJ. Dit orgaan garandeert de intersectorale toets op regionaal niveau, volgens een kader dat door het Managementcomité is goedgekeurd.

Op vraag van het MC, de gemengde stuurgroep of de intersectorale administratieve werkgroep kunnen ad hoc werkgroepen worden opgericht. Deze krijgen een helder geformuleerde opdracht en zijn beperkt in de tijd. Momenteel zijn volgende werkgroepen actief:

 • De werkgroep INSISTO, onder leiding van Jongerenwelzijn, afdeling Intersectorale toegangspoort, werkt met de gebruikers van INSISTO aan een verbetering van het digitaal platform van de intersectorale toegangspoort.
 • De werkgroep remediëring focust op de noodzakelijke remediëring van de werkingsprocessen van de vernieuwde jeugdhulp, van brede instap tot gerechtelijke hulpverlening. De remediëring baseert zich op een inventaris van signalen over het functioneren van de nieuwe jeugdhulp, aangeleverd door de cliëntvertegenwoordigers, koepels, administraties en IROJ’s.
 • De werkgroep crisishulp zal - onder leiding van Jongerenwelzijn en samen met alle betrokken actoren - een visie ontwikkelen op de toekomst van de crisisnetwerken. Hierbij staat de vraag centraal “waar willen we in de jeugdhulp staan met de crisisnetwerken in 2020?” De werkgroep organiseert een denkdag voor alle stakeholders en betrokken actoren om hierover mee na te denken.