Extra aandacht voor jongeren met zeer complexe problematieken in de gemeenschapsinstellingen

 

De realiteit van jongeren met zeer complexe problematieken die vaak voor een (veel te) lange tijd in de gemeenschapsinstellingen verblijven, noopt tot het aanpassen van de werking voor en de aanpak van deze doelgroep binnen de gemeenschapsinstellingen.

Het gaat om jongeren van wie de ernstige gedragsproblemen gecompliceerd worden door uitgesproken (ortho)psychiatrische zorgbehoeften, een verstandelijke beperking, een primaire drugsproblematiek of een combinatie van deze kenmerken.

Afgelopen jaren is het aanbod voor jongeren met meervoudige problemen sterk inhoudelijk verdiept binnen het private aanbod:

  • versterking van de omkadering en het aanbod voor jongeren met ernstige gedrags- en emotionele stoornissen (GES+);
  • uitbreiding FOR-K bedden;
  • ontwikkeling van zorgnetwerken;

De gemeenschapsinstellingen zullen omwille van hun maatschappij-beveiligende en tegelijk hulpverlenende opdracht de zorg voor deze jongeren blijven opnemen. Binnen de muren van elke campus komt er daarom een versterking en aanpassing van het aanbod en de organisatie van deze zorg.

In het belang van deze jongeren en van hun verdere traject zal nóg meer worden ingezet op één op één werken in een prikkelarme omgeving. Dit brengt een verkleining van de leefgroepen met zich mee. Er komt een extra personeelsomkadering van deze units om de complexiteit van de aangemelde problematieken op een kwaliteitsvolle manier te kunnen hanteren.

Voor deze jongeren is het belangrijk om zo snel mogelijk een gedeeld en intersectoraal hulpverleningstraject uit te tekenen, in samenwerking met de outreachteams van de gemeenschapsinstellingen en/of in het kader van intersectoraal regionaal overleg voor jongeren met een complexe problematiek.

Tijdspad

Elke campus ontwikkelt een unit geïndividualiseerde begeleiding(GIB) waarbinnen de capaciteit van 9 eenheden naar 6 + 2 (time out) bedden wordt gebracht.

In de loop van 2017 wordt deze reconversie in elke campus gerealiseerd.