Werking regionale teams continuïteit breidt uit

 

De regionale afdelingen Continuïteit en toegang (ACT) maken hun opdrachten inzake continuïteit in en van de jeugdhulp meer concreet.

1. ACT bouwt aan een info- en aanspreekpunt continuïteit

Het info- en aanspreekpunt continuïteit is aanspreekbaar om de hulpverlener te helpen een oplossing te vinden voor moeilijke en complexe hulpvragen. Dat doet ACT door:

  • het aanbieden en bijhouden van een geoptimaliseerde sociale kaart;
  • nauw samen te werken met de bestaande loketten cliëntoverleg en bemiddeling, en door de voorzitters en de hulpcoördinatoren, die tijdens het cliëntoverleg zijn aangeduid, te ondersteunen;
  • netwerktafels te organiseren voor kwetsbare jongvolwassen die, zonder familiaal of sociaal ondersteunend netwerk, uitstromen uit de jeugdhulp of deze al verlaten hebben, en bij wie er toch een grote zorgnood is;
  • bemiddelend op te treden tussen hulpaanbieders wanneer een hulpverleningstraject vastloopt, niet opgestart geraakt of onderbroken dreigt te worden.

Het info- en aanspreekpunt continuïteit is vlot bereikbaar, zowel per e-mail als telefonisch. Hij werkt een partnerschap uit met het brede aanbod van krachtgericht werken, bijvoorbeeld EKC, en met de aan de jeugdhulp belendende sectoren.

Vanaf 1 januari 2018, wanneer personeel van de provincies de regionale teams continuïteit komen versterken en de loketten cliëntoverleg en bemiddeling zijn ingekanteld, zal het info-en aanspreekpunt op kruissnelheid draaien.

Door vooral hulpverleners te ondersteunen, profileren de regionale teams continuïteit van ACT zich als een dienstverlenende actor die ook in situaties van rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp waarin het moeilijk loopt, kan faciliteren en zo situaties kan deblokkeren.

Hulpverleners kunnen nu al contact nemen met het info- en aanspreekpunt in hun regio:

Regio Telefoon E-mail
Antwerpen 03 614 51 50 act.antwerpen@jongerenwelzijn.be
Limburg 011 30 31 40 act.limburg@jongerenwelzijn.be
Oost-Vlaanderen 09 276 18 00 act.oostvlaanderen@jongerenwelzijn.be
Vlaams-Brabant Brussel 016 66 60 00 act.vlaamsbrabantbrussel@jongerenwelzijn.be
West-Vlaanderen 050 24 71 85 act.westvlaanderen@jongerenwelzijn.be

2. ACT faciliteert en ondersteunt het IROJ voor de verbetering van continuïteit in de jeugdhulp

Flexibiliteit en continuïteit waarborgen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle jeugdhulpaanbieders en gebeurt door samenwerking en afstemming in netwerken van integrale jeugdhulp. Het IROJ neemt initiatief om onder meer:

  • het regionale aanbod begeleiding transparant te maken voor en af te stemmen met alle partners in de regio. Dat gebeurt aan de hand van het Vlaamse kader ‘afstemming typemodules begeleiding’. Dat resulteert in een duidelijke positionering en profilering van de voorzieningen RTJ;
  • outreachende samenwerking op te zetten waar cliënten niet meteen kunnen instromen in de hulp die ze nodig hebben.

De afdeling ACT zal deze en andere acties, die vooral de continuïteit in de jeugdhulp verbeteren, ondersteunen.