Gemeenschapsinstellingen en private partners zetten samen in op gedeelde trajecten

 

Jongerenwelzijn investeerde de afgelopen jaren fors in modules en werkvormen die de uitstroom van jongeren uit de gemeenschapsinstelling bevorderen. Gesloten zorg blijkt soms noodzakelijk. Het actief bewaken dat deze ingrijpende zorg - die gepaard gaat met vrijheidsberoving - enkel ingezet wordt wanneer er geen andere mogelijkheid is, is daarbij een uiterst belangrijk vertrekpunt.

De afgelopen jaren zetten de gemeenschapsinstellingen en hun partners actief in op het verdiepen en verbreden van de onderlinge afstemming en samenwerking. De voorbije twee jaar kwamen de modules uitstroom GI in een stroomversnelling door het pilootprogramma meisjes in het kader van de aanpak van de problematiek van tienerpooiers. Tijd dus voor een duidelijke doorstart met verdieping en met een transparant en eenduidig afsprakenkader.

8 maart was de startdag in het VAC Gent met alle private partners die een erkenning hebben voor uitstroombevorderende modules. Op jaarbasis gaat het over achttien voorzieningen met minimaal 252 begeleidingen over gans Vlaanderen.

De afdelingen Gemeenschapsinstellingen en Voorzieningenbeleid nemen van bij de start ook hun collega’s van de afdeling Ondersteuningscentra en sociale diensten jeugdrechtbank (OSD) en de afdeling Continuïteit en toegang (ACT) mee in dit project, omdat zij vanuit hun regierol noodzakelijke partners zijn in het realiseren van naadloze trajecten op maat.

In de loop van 2017 zal een stuurgroep binnen Jongerenwelzijn de werkzaamheden van een gemengde werkgroep (publiek en privaat) opvolgen en worden alle externe partners als klankbordgroep betrokken. Eind 2017 zal een draaiboek de grote lijnen van de samenwerking bekrachtigen.

Het engagement vanuit de gemeenschapsinstellingen naar al deze partners vertaalt zich concreet in de toekenning van een prior time out in de eerste zes maanden na uitstroom. Zo kan snel worden ingespeeld op mogelijke conflicten en situaties waar de hulpverleningsrelatie van de private voorziening met de jongere dreigt af te breken. Via deze gegarandeerde toegang tot de herstelgerichte time-out engageren de gemeenschapsinstellingen zich maximaal tot de voorzieningen om bij moeizaam lopende trajecten ondersteuning te bieden bij het doorstarten van hun traject. Op casusniveau kan een team uit een gemeenschapsinstelling daarenboven nog intensiever betrokken blijven als de complexiteit van het traject dit nodig maakt.