Oproep onafhankelijke deskundigen voor het raadgevend comité van het agentschap Opgroeien regie

Het agentschap Opgroeien regie (voorheen Kind en Gezin) is op zoek naar onafhankelijke deskundigen voor het raadgevend comité en voor de kamers van het agentschap.

Opdrachten en taakomschrijving

Het raadgevend comité van het agentschap Opgroeien regie adviseert de leidend ambtenaar van het agentschap over aangelegenheden met betrekking tot Jeugdhulp, Kinderopvang, Preventieve Gezinsondersteuning en Adoptie, met het oog op het realiseren van een geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid. Het raadgevend comité kan ook op eigen initiatief advies geven.

Om specifieke sectorale adviezen te kunnen aanleveren, worden binnen het raadgevend comité twee kamers opgericht:

  • een kamer kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning; bevoegd om sectorale adviezen te verlenen over de beleidsdomeinen kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning; 
  • een kamer adoptie; bevoegd om sectorale adviezen te verlenen over het beleidsdomein adoptie.

Beide kamers werken binnen de bevoegdheid van het raadgevend comité.

In het raadgevend comité van het agentschap Opgroeien regie en in de kamer kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning zitten zes onafhankelijke deskundigen. In de kamer adoptie zitten drie onafhankelijke deskundigen. Onafhankelijke deskundigen hebben een raadgevende stem. Ze zijn deskundig in de materie die behandeld wordt in het raadgevend comité en de specifieke kamers.

Onverenigbaarheden

Het lidmaatschap is onverenigbaar met:

  • een mandaat in het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat, het Vlaams Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement;
  • het ambt van minister, staatssecretaris en hun kabinetsleden;
  • het ambt van personeelslid van een departement of een agentschap, dat in een hiërarchische verhouding staat tot de minister;
  • het ambt van personeelslid van het Vlaams Parlement en de bij het Vlaams Parlement opgerichte diensten;
  • het ambt van personeelslid van een strategische adviesraad opgericht krachtens het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden.

Kandidatuurstelling

Je kan je kandidatuur als onafhankelijke deskundige voor het raadgevend comité en de kamers van het agentschap Opgroeien regie bezorgen aan:

Opgroeien regie (voorheen Kind en Gezin)
t.a.v. het secretariaat Katrien Verhegge, Administrateur-generaal
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel

Je kandidatuur bevat een motiveringsbrief waaruit blijkt dat je expertise hebt in de materie die besproken wordt binnen het raadgevend comité en de kamers. Voeg een recent curriculum vitae toe waaruit blijkt dat er geen onverenigbaarheid is voor jouw kandidatuur.

Je kandidatuur moet ten laatste 30 april 2019 ingediend zijn.

Bijkomende informatie

Regelgeving Raadgevend comité agentschap Opgroeien regie

Bel naar het secretariaat van Katrien Verhegge, leidend ambtenaar, op het nummer 02 533 14 07.