Beleid

Beheersovereenkomst

Op maandag 30 mei 2011 ondertekenen Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, en Stefaan Van Mulders, administrateur-generaal van Jongerenwelzijn, een beheersovereenkomst voor de periode 2011-2015.

Regeerakkoord

Op 26 juli 2014 geeft het Vlaams Parlement het vertrouwen aan de nieuwe Vlaamse Regering. Het regeerakkoord 2014-2019 heeft als titel ‘Vertrouwen. Verbinden. Vooruitgaan’.

Beleidsnota

De beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voor de periode 2014-2019 is zopas bekendgemaakt. Dat stelt: “Gezinnen en mensen verdienen zorg en ondersteuning op hun maat. We willen daartoe bijdragen door een consistent geheel van beleidsacties, gekoppeld aan zes strategische doelstellingen. Participatie aan een zorgzame samenleving staat daarbij centraal.”

De zes strategische doelstellingen zijn:

  1. Om mensen te versterken in hun welbevinden willen we gezondheids- en welzijnsproblemen voorkomen en realiseren we, ingebed in de samenleving, laagdrempelige eerstelijnshulp.
  2. We willen, vertrekkend van de mogelijkheden van mensen, zorg op maat realiseren.
  3. We versterken de ondersteuning van gezinnen door essentiële elementen van het Vlaamse gezinsbeleid beter op elkaar af te stemmen.
  4. We positioneren de justitiehuizen herkenbaar in ons beleidsdomein en investeren gericht op het raakvlak tussen hulpverlening en justitie om tot een betere samenwerking te komen.
  5. We zetten diverse regelgevende en maatschappelijke instrumenten in om de kwaliteit van zorg te stimuleren en sociaal ondernemerschap kansen te geven.
  6. Om de toenemend complexe zorgvragen te kunnen beantwoorden, werken we samen met andere beleidsdomeinen, de verschillende bestuursniveaus, de wetenschap, de actoren op het terrein en de gebruikers.

Beleidsbrief

De uitvoering van de beleidsnota wordt systematisch gekoppeld aan mijlpalen. De stand van zaken van deze mijlpalen is de basis voor een jaarlijkse beleidsbrief. Ook de beleidsbrief 2016-2017 vertrekt van de acties uit de beleidsnota en omschrijft de relevante beleidsresultaten en –plannen.

Staten-Generaal voor de Jeugdhulp

Op 18 juni 2012 organiseerde Jongerenwelzijn – op vraag van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen en in samenwerking met zijn Raadgevend Comité – een Staten-Generaal voor de Jeugdhulp. De nota Staten-Generaal Jeugdhulp beschrijft de opzet en aanpak van het proces.

Tijdens de Staten-Generaal is een visiedocument voor de jeugdhulp in 2020 voorgesteld. Cruciale partners bij de totstandkoming waren voorzieningen uit verschillende sectoren, koepelorganisaties, cliënten, onderzoekpartners, magistratuur, e.a.

Lees verder

Actieplan jeugdhulp

Het actieplan jeugdhulp, dat resoluut de kaart van het kind en de jongere trekt, is opgesteld overheen sectoren: algemeen welzijnswerk, Kind & Gezin, de sector van personen met een handicap, de geestelijke gezondheidszorg, de Centra voor Leerlingenbegeleiding en de bijzondere jeugdzorg. Het actieplan schuift dertig acties naar voren om de jeugdhulp te versterken tegen 2020. Ze zijn een kader voor de jeugdhulp in de volgende legislatuur, maar bieden nog ruimte voor verdere operationalisering en concretisering. Dit actieplan is goedgekeurd op de Vlaamse Regering van 6 februari 2015.

Actieplan jongvolwassenen

Continuïteit in de zorg, en in het bijzonder bij de overgang naar volwassenheid, moet gegarandeerd worden. Dat is één van de centrale pijlers in de 2.0.-aanpak voor de jeugdhulp in Vlaanderen. Er zijn de voorbije jaren al verschillende lokale en regionale initiatieven opgezet om de hulpverlening ten aanzien van jongvolwassenen en de overgang van jeugd- naar volwassenenhulp te verbeteren. Dat heeft ook geleid tot een actieplan jongvolwassenen. Dat omvat acties die haalbaar en op relatief korte termijn realiseerbaar zijn, en die positieve gevolgen kunnen hebben op jongeren die als maatschappelijk kwetsbaar worden omschreven tijdens hun overgang naar volwassenheid. Deze initiatieven situeren zich zowel in de voorbereiding op transitie (vóór de uitstroom) als tijdens de transitie naar volwassenheid (na de uitstroom).

Jeugdhulp 2.0

Op 10 maart 2016 stelde Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen de beleidsnota Jeugdhulp 2.0 voor. De jeugdhulp in Vlaanderen krijgt daardoor een update, waardoor ze versterkt en gebruiksvriendelijker de vele uitdagingen aankan. Er wordt meer ingezet op preventie en laagdrempelige hulp. De eigen krachten van jongeren en hun ouders worden versterkt, onder meer via positieve heroriëntering. Vanaf 2017 worden ook extra middelen vrijgemaakt die, samen met de effecten van de federale taks-shift, moeten resulteren in een gevoelige uitbreiding van de jeugdhulp. In deze rubriek brengen we regelmatig een stand van zaken met betrekking tot dit plan Jeugdhulp 2.0.

Lees verder