Thema 2

“Zorg op maat privaat hulpaanbod”

Reflectie over vergadering 23 november 2011

Tijdens de startsessie wordt van gedachten gewisseld over het zorgaanbod in de private sector. De experten kaarten heel wat thema’s aan: o.a. sociaal ondernemerschap, de rolverdeling cliënt-overheid-voorziening, financieringsmodellen, vraaggerichte hulpverlening en organisatiemodel en structurering van het private hulpaanbod.

Reflectie over vergadering 16 december 2011

In de tweede sessie legt de themagroep een aantal te behandelen thema’s vast. Zo gaan de deelnemers concreter in op de rol van de sociaal ondernemer. Wat zijn de randvoorwaarden? Is er sprake van toezicht? Welke engagementen worden opgenomen? Tevens wordt dieper ingegaan op de positie van de cliënt en op het vraaggericht werken.

Reflectie over vergadering 17 januari 2012

In deze sessie gaat de themagroep na in welke mate een kwaliteitsvolle hulpverlening op maat te rijmen valt met het huidige organisatiemodel en het hierbij horende financieringsmodel. Strevend naar een optimale werking, wordt getracht om de krachtlijnen en aandachtspunten weer te geven.