Regelgeving

De Vlaamse Codex geeft de volledige geconsolideerde Vlaamse regelgeving vanaf 1 januari 1964 tot vandaag.

Deze rubriek omvat de regelgeving die centraal staat in de werking en organisatie van Jongerenwelzijn en de bijzondere jeugdzorg.

Decreet Jeugddelinquentierecht

Op 6 februari 2019 keurde het Vlaamse Parlement een eigen decreet Jeugddelinquentierecht goed, dat de federale Jeugdbeschermingswet grotendeels zal vervangen. Het decreet treedt (stapsgewijs) in werking vanaf 1 september 2019 en zal een grote impact hebben op praktijk, beleid en onderzoek.
Het decreet kwam tot stand door middel van een heel traject, voorbereid door Jongerenwelzijn. Het agentschap nam een faciliterende regierol op en zorgde voor de organisatorische, administratieve en inhoudelijke ondersteuning.

Meer over traject jeugddelinquentierecht

Decreet Integrale Jeugdhulp van 12 juli 2013 -
uitvoeringsbesluit 21 februari 2014

Op 21 februari 2014 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit bij het Decreet integrale jeugdhulp definitief goed. Daardoor is de integrale jeugdhulp in Vlaanderen een feit sinds 1 maart 2014. Dat betekent dat de werking van de Comités voor bijzondere jeugdzorg en de bemiddelingscommissies is gestopt. Daarnaast zijn de Ondersteuningscentra Jeugdzorg en de intersectorale toegangspoort in werking getreden.

Decreet van 29 juni 2012 houdende de organisatie van pleegzorg - uitvoeringsbesluit 8 november 2013

Op 1 januari 2014 trad het decreet Pleegzorg in werking. Dit werd goedgekeurd op 20 juni 2012 door het Vlaams Parlement en is inmiddels gewijzigd (16 maart 2018). Het decreet hertekent het pleegzorglandschap in Vlaanderen volledig. Het belang van pleegkind of pleeggast staat centraal. Alle partijen worden maximaal betrokken bij de hulpverlening.

Op 8 november 2013 is het uitvoeringsbesluit houdende de organisatie van pleegzorg definitief goedgekeurd. Dat besluit geeft uitvoering aan de bepalingen van het decreet, o.a. voor de modulering van het aanbod, de diensten voor pleegzorg (o.a. de opdrachten, de vergunning, toezicht en subsidiëring), de pleegzorgers en pleeggezinnen (o.a. de screening, attestering en vergoeding van de pleeggezinnen) en de partnerorganisatie. Rond de modulering is ook een schematisch overzicht opgemaakt.

Op 14 februari 2014 is het uitvoeringsbesluit tot wijziging van het BVR van 12 juli 2013 betreffende de Adviescommissie en van het BVR van 8 november 2013 houdende de organisatie van pleegzorg goedgekeurd.

Evaluatierapport pleegzorg juni 2017

Jongerenwelzijn liep met de diensten voor pleegzorg, Pleegzorg Vlaanderen vzw, cliëntvertegenwoordigers en andere relevante stakeholders een traject om de organisatie rond pleegzorg te evalueren en werkpunten en optimaliseringsvoorstellen te formuleren. Ook het perspectief van de cliënten zelf werd in het traject ingebracht. Alle aspecten van de regelgeving, zowel inhoudelijk, organisatorisch als financieel, zijn behandeld. Ook nieuwe evoluties - zoals het federale initiatief inzake het statuut voor pleegzorgers en de basisprincipes inzake uithuisplaatsing van jonge kinderen - kwamen aan bod. Er werd ten slotte voor gekozen om de evaluatie in een aantal strategische en inhoudelijke beleidskeuzen in te bedden. Het rapport ‘Evaluatie van de toepassing van het decreet en besluit houdende de organisatie van pleegzorg’ bundelt de bevindingen van het evaluatietraject.

Meer over pleegzorg

Decreet inzake de bijzondere jeugdbijstand van 7 maart 2008 – uitvoeringsbesluit 24 oktober 2008

Op 2 maart 2009 treden het decreet van 7 maart 2008 inzake de bijzondere jeugdbijstand en zijn uitvoeringsbesluit van 24 oktober 2008 in werking. Deze omvatten bijna alle bestaande sectorale regelgeving bijzondere jeugdbijstand op decretaal niveau en op het niveau van de besluiten van de Vlaamse Regering. De vernieuwingsoperatie houdt vooral de coördinatie en codificatie in van de bestaande regelgeving.

Decreet rechtspositie minderjarige in de jeugdhulp van 7 mei 2004 – uitvoeringsbesluit 1 juli 2006

Het Decreet betreffende de Rechtspositie van de Minderjarige in de Jeugdhulp (DRP) is op 7 mei 2004 goedgekeurd en sinds 1 juli 2006 van kracht.

Op de website Rechtspositie kunnen jeugdhulpaanbieders binnen integrale jeugdhulp terecht voor actuele informatie, publicaties en een helpdesk.

Erkenningsvoorwaarden en subsidienormen private voorzieningen

Erkenningsbesluiten van de organisaties voor bijzondere jeugdzorg

Wet op de jeugdbescherming van 8 april 1965

De wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade, gewijzigd bij de wet van 15 mei 2006 en de wet van 13 juni 2006

Samenwerkingsakkoord herstelrecht minderjarigen
van 13 december 2006

Op 13 december 2006 sloten onder meer de federale staat en de Vlaamse Gemeenschap een samenwerkingsakkoord inzake de organisatie en de financiering van het herstelrechtelijk aanbod.

Besluit inzake de delegatie van bevoegdheden aan de RV en adjuncten van de directeur centrale diensten Brussel, afdeling OSD

Besluit inzake de delegatie van bevoegdheden aan de RV en adjuncten van de directeur centrale diensten Brussel, afdeling OSD

Rondzendbrieven

Rondzendbrieven voor voorzieningen