Raadgevend Comité Opgroeien

Sinds 1 september 2019 zijn de raadgevende comités bij het agentschap Kind en Gezin en het Vlaams Centrum voor Adoptie en het intersectorale raadgevend comité bij het agentschap Jongerenwelzijn hervormd tot één raadgevend comité. Daarbij zijn twee kamers opgericht: een kamer kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning en een kamer adoptie.

Het raadgevend comité verleent adviezen, met het oog op de realisatie van een intersectoraal en geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid. De kamers werken binnen de bevoegdheid van het raadgevend comité om specifieke sectorale adviezen aan te leveren.

Het raadgevend comité van het agentschap Opgroeien regie bestaat uit 30 leden:

 • 8 vertegenwoordigers van de gebruikers van de ondersteuning en dienstverlening die wordt georganiseerd door het agentschap en door de departementen en agentschappen die betrokken zijn bij de integrale jeugdhulp;
 • 8 vertegenwoordigers van de voorzieningen die actief zijn op het terrein van het agentschap en van de departementen en agentschappen die betrokken zijn bij de integrale jeugdhulp;
 • 3 vertegenwoordigers van de werknemers van de voorzieningen, vermeld in punt 2°;
 • 3 vertegenwoordigers van de werkgevers van de voorzieningen, vermeld in punt 2°;
 • 2 afgevaardigden namens de jeugdmagistratuur;
 • 6 onafhankelijke deskundigen.

De kamer kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning bestaat uit 20 leden:

 • 2 vertegenwoordigers van de gebruikers van de ondersteuning en dienstverlening die het agentschap organiseert op het terrein van kinderopvang of preventieve gezinsondersteuning;
 • 6 vertegenwoordigers van de voorzieningen die actief zijn op het terrein van kinderopvang of preventieve gezinsondersteuning;
 • 3 vertegenwoordigers van de werknemers van de voorzieningen;
 • 3 vertegenwoordigers van de werkgevers van de voorzieningen;
 • 6 onafhankelijke deskundigen.

De kamer adoptie bestaat uit 12 leden:

 • 3 vertegenwoordigers van de adoptieouders en geadopteerden;
 • 3 vertegenwoordigers van de voorzieningen die werkzaam zijn op het taakgebied van het Vlaams Centrum voor Adoptie; 
 • 3 vertegenwoordigers van de werknemers van de voorzieningen;
 • 3 onafhankelijke deskundigen.

Op 29 mei 2019 zijn de leden en hun plaatsvervangers benoemd door de Vlaamse Regering.

Op 9 juli 2019 zijn de voorzitters en ondervoorzitter benoemd door de minister.

Adviezen Raadgevend Comité Jeugdhulp

2019

 • Advies 2019/02 m.b.t. afstemming regio-indelingen in Vlaanderen
 • Advies 2019/01 m.b.t. de bouwstenen voor de uitwerking van een budget voor de niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor minderjarige personen met een handicap

2018

 • Advies 2018/06 m.b.t. wijziging van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de integrale jeugdhulp
 • Advies 2018/05 m.b.t. uitvoering van diverse bepalingen van het decreet betreffende het Jeugddelinquentierecht
 • Advies 2018/04 m.b.t. visie van het Raadgevend Comité i.v.m. Jeugdhulp 2024
 • Advies 2018/03 m.b.t. inhoudelijke standaarden crisismodules
 • Advies 2018/02 m.b.t. geactualiseerd erkennings- en subsidiëringsbesluit voor Jongerenwelzijn
 • Advies 2018/01 m.b.t. modulering 3.0.

2017

2015

2014

 • Advies 2014/03 m.b.t. het rapport “Naar een constructief jeugdsanctierecht” van de Werkgroep Jeugdsanctierecht.
 • Advies 2014/02 m.b.t. het toekomstige kwaliteitskader in de gemeenschapsinstellingen en het Vlaams detentiecentrum.
 • Advies 2014/01 m.b.t. het Actieplan Jeugdhulp ‘Met de kracht van de jeugd naar 2020’.

2013

 • Advies 2013/03 m.b.t. het ontwerp van de erkennings- en subsidiëringsregelgeving voor de Centra voor Integrale Gezinszorg, in het raam van de overheveling van deze centra naar Jongerenwelzijn vanaf 1 januari 2014.
 • Advies 2013/02 m.b.t. de ontwerptekst van het voorontwerp van decreet m.b.t. de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen patiënt of cliënt, zorgverleners, hulpverleners, verzorgingsinstellingen en welzijnsvoorzieningen
 • Advies 2013/01 m.b.t. voorstellen in de nota’s “Sparen in Pleegzorg” en “Sparen voor pleegkinderen door de overheid”

2012

 • Advies 2012/06 m.b.t. de teksten betreffende het inhoudelijk concept voor het sectorale uitvoeringsbesluit bij het kwaliteitsdecreet van 17 oktober 2003
 • Advies 2012/05 m.b.t. experimenteel modulair kader
 • Advies 2012/04 m.b.t. Jaarverslag Raadgevend Comité 2011
 • Advies 2012/03 m.b.t. documenten die betrekking hebben op de begrotingscontrole 2012
 • Advies 2012/02 m.b.t. de Staten-Generaal voor de Jeugdhulp
 • Advies 2012/01 m.b.t. de nota ‘regulariseringsmogelijkheden voor projecten in de bijzondere jeugdbijstand en een procedure voor innovatieve projecten’

Jaarverslagen Raadgevend Comité

Besluiten Vlaamse Regering