Onderzoeksnota HERGO

In 2006 zorgde de nieuwe Jeugdwet voor een wettelijke verankering van het proefproject herstelgericht groepsoverleg, kortweg HERGO. Sindsdien voorziet elke Vlaamse HCA-dienst voor zijn gerechtelijk arrondissement een aanbod HERGO. Na vijf jaar werking stelden de HCA-diensten vast dat de toepassing van HERGO in Vlaanderen eerder gering bleef. Aangezien ze sterk in het concept, de idee en de visie van HERGO geloven en menen dat de herstelgerichte interventie als proefproject reeds haar meerwaarde heeft bewezen, besloten ze actie te ondernemen. Het effect van lokale sensibiliseringsacties bleef eerder beperkt. Daarom is in samenwerking met Jongerenwelzijn, academici en juridische actoren een gezamenlijk Vlaams initiatief op touw gezet om HERGO meer op de kaart te zetten.

Een stuurgroep en een werkgroep zijn opgericht en Lieve Bradt (Vakgroep Sociale Agogiek, UGent) nam de rol op van onderzoeker om de verschillende stappen binnen het traject te organiseren en op te volgen. Haar taak was om de nodige input aan te leveren om een sensibiliseringstraject uit te werken en zo tot een constructieve samenwerking met alle partners te komen. Daarop zijn de knelpunten en hinderpalen in de huidige (doorverwijzings)praktijk in kaart gebracht. De bijhorende nota bestaat uit twee luiken. Het eerste luik maakt een analyse van alle HERGO-dossiers tussen 1 januari 2007 en 31 december 2010 om zicht te krijgen op de feitelijke praktijk in Vlaanderen. Het tweede luik vormt een neerslag van gesprekken met diverse actoren die een rol spelen binnen de praktijk van HERGO, meer bepaald jeugdrechters, parketmagistraten, advocatuur, consulenten en parketcriminologen. Voorliggend rapport presenteert de resultaten van deze beide luiken.