Algemeen beleid op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming

Versie 2 en 26 juni 2018

Het agentschap Jongerenwelzijn respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring:

 • geeft weer hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken;
 • geeft het algemene beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming van:
Het agentschap Jongerenwelzijn
Koning Albert II-laan 35, bus 32
1030 Brussel

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

In deze privacyverklaring gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord we om te verwijzen naar het agentschap Jongerenwelzijn. Het agentschap Jongerenwelzijn is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht.

We verwerken alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de taken die ons zijn toebedeeld en we laten alleen die persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn om de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van:

 • de algemene verordening gegevensbescherming (AVG),
 • de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.
Vragen over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken? Neem contact op met de functionaris voor gegevensbescherming (FG, of data protection officer DPO) van Jongerenwelzijn door te mailen naar dpo@jongerenwelzijn.be. U kunt daar ook terecht met opmerkingen en suggesties en om uw rechten uit te oefenen.

Wanneer verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze dienstverlening of contact met ons opneemt in het kader van de diensten die we verlenen. We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken als u een algemene vraag aan ons stelt. Ook gegevens van websitebezoekers worden verwerkt conform het cookiebeleid.

Welke gegevens verwerken we over u?

We verwerken uw persoonsgegevens. Dat zijn de gegevens die u identificeren of die een band leggen met u als natuurlijke persoon.

Welke gegevens we concreet verwerken, is afhankelijk van de diensten die we aanbieden en verlenen. Meestal zijn het gegevens die we nodig hebben om te onderzoeken of u in aanmerking komt voor onze dienstverlening. Daarnaast verwerken we uw identificatiegegevens, zodat we onze dienst aan u kunnen verlenen.

Opsomming van de categorieën van persoonsgegevens

 • identificatiegegevens: o.a. naam, voornaam, domicilie-adres, contactadres, geboortejaar, jaar van overlijden, nationaliteit, werkstatus, voorziening, adres voorziening …
 • gegevens met betrekking tot de hulpverlening: o.a. hulpverleningstraject, diagnostiek, relevante verslagen van gesprekken met de cliënt en betrokkenen, relevante verslagen met betrekking tot de bespreking van het dossier, gezinscontext …
 • nummerplaat,
 • rijksregisternummer,
 • gerechtelijke gegevens betreffende gerechtelijke maatregelen,
 • medische gegevens,
 • meldingen grensoverschrijdend gedrag,
 • schoolgegevens,
 • gegevens met betrekking tot de erkende en vergunde voorzieningen en diensten: o.a. contactgegevens, statuut, naam en voornaam contactpersoon ….

Hoe verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken twee manieren om uw persoonsgegevens te verkrijgen:

 1. We vragen gegevens rechtstreeks bij u op in een formulier of in documenten die u bij een formulier moet voegen. Die documenten zijn opgesomd in de regelgeving.
 2. We vragen gegevens op bij andere overheidsdiensten die er al over beschikken. We leven daarbij altijd de bepalingen na over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens, die in voorkomend geval op federaal of Vlaams niveau vastgelegd zijn. Zo hebben we een aantal machtigingengekregen om gegevens bij andere overheidsdiensten op te vragen.

Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens om een dienst te verlenen die u bij ons aanvraagt, of als we u een voor- of een nadeel moeten toekennen zonder dat u daarvoor actie onderneemt. Het gaat in het bijzonder om de volgende diensten:

1. Kerntaken Fonds Jongerenwelzijn – Decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand

 • - het op zich nemen van de financiële lasten van de zorgtaken voor de volgende groepen:
  • personen tot de leeftijd van 25 jaar voor wie de maatschappelijke integratie en participatie in het gedrang is gekomen of dreigt te komen door een problematische leefsituatie, of door een verschillende leefcultuur of door andere maatschappelijk niet aanvaardbare situaties;
  • personen die worden onderworpen aan maatregelen, opgesomd in een wet betreffende de opgave van maatregelen ten aanzien van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd;
  • de pleeggasten en pleegkinderen als vermeld in artikel 2, 8° en 10°, van het decreet van 29 juni 2012 houdende de organisatie van pleegzorg;
  • de ouders, de opvoedingsverantwoordelijken en de natuurlijke personen die bij de personen, vermeld in voorgaande punten, inwonen of met die personen een affectieve band hebben, of in de buurt wonen of die er geregeld contact mee hebben, onder meer bij het schoolgaan, in de werksituatie of tijdens de vrijetijdsbesteding.
 • het aanleggen en beheren van financiële reserves met het oog op de dekking van toekomstige en onvoorziene uitgaven;
 • het innen van de kinderbijslagen en de bijdragen van personen ten aanzien van wie hulp wordt georganiseerd of van onderhoudsplichtige personen.

2. Kerntaken agentschap Jongerenwelzijn – Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand en het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003

 • - het organiseren van een kwaliteitsvolle hulpverlening aan de volgende groepen:
  • personen tot de leeftijd van 25 jaar voor wie de maatschappelijke integratie en participatie in het gedrang is gekomen of dreigt te komen door een problematische leefsituatie, of door een verschillende leefcultuur of door andere maatschappelijk niet aanvaardbare situaties;
  • personen die worden onderworpen aan maatregelen, opgesomd in een wet betreffende de opgave van maatregelen ten aanzien van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd;
  • de pleeggasten en pleegkinderen als vermeld in artikel 2, 8° en 10°, van het decreet van 29 juni 2012 houdende de organisatie van pleegzorg;
  • de ouders, de opvoedingsverantwoordelijken en de natuurlijke personen die bij de personen, vermeld in voorgaande punten, inwonen of met die personen een affectieve band hebben, of in de buurt wonen of die er geregeld contact mee hebben, onder meer bij het schoolgaan, in de werksituatie of tijdens de vrijetijdsbesteding.
 • het uitvoeren en coördineren van taken met toepassing van het beleid betreffende de integrale jeugdhulp, als vermeld in het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp;
 • het uitvoeren van een beleid ten aanzien van jeugddelinquentie;
 • het uitvoeren van het preventiebeleid om te voorkomen dat de doelgroep in een verontrustende situatie terechtkomt;
 • het beheren van het Fonds;
 • het uitvoeren en coördineren van taken met toepassing van het beleid betreffende de pleegzorg, vermeld in het decreet van 29 juni 2012 houdende de organisatie van pleegzorg.

Deze kerntaken omvatten in elk geval:

 • het uitvoeren van taken met toepassing van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand;
 • het organiseren en het beheren van de gemeenschapsinstellingen;
 • het uitvoeren van opdrachten inzake opvang, oriëntatie, observatie en begeleiding van personen tot de leeftijd van maximaal 20 jaar, bepaald in een federale wet houdende opgave van maatregelen ten aanzien van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd;
 • het organiseren van de hulpverlening in de door de federale overheid georganiseerde gesloten centra voor opvang van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd;
 • de programmatie, de erkenning en de subsidiëring van voorzieningen en van de pleegzorg, en de subsidiëring van projecten.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens voor onze taken van algemeen belang die zijn opgenomen in het Decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand en het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003.

De taken van onze diensten worden daarnaast verder omschreven in de regelgeving die steeds terug te vinden is op de website. Als overheidsdienst mogen wij uw persoonsgegevens enkel verwerken in het algemeen belang zoals die in die regelgeving is omschreven. In sommige gevallen legt de regelgeving de verwerking van persoonsgegevens ook rechtstreeks op.

Het is mogelijk dat we gegevens verwerken voor niet-publiekrechtelijke taken:

 • als u daarvoor expliciet toestemming verleent,
 • als die verwerking voortvloeit uit een contract dat u gesloten hebt,
 • als wij er een gerechtvaardigd belang voor hebben.
We vermelden dan uitdrukkelijk op basis waarvan we die gegevens verwerken.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Volgens de algemene regel mogen we uw persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn om bepaalde diensten te verlenen. Alle bewaartermijnen zijn wettelijk of intern vastgelegd.

Delen we uw persoonsgegevens mee aan anderen?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt door onze medewerkers.

Het is mogelijk dat we voor bepaalde specifieke diensten een beroep doen op derden, die uw gegevens verwerken. We bezorgen uw gegevens aan die verwerkers, zodat ze de dienst in kwestie kunnen verlenen. U kunt steeds een actueel overzicht aanvragen van de verwerkers op wie we een beroep doen. Soms zijn we wettelijk of decretaal verplicht om uw persoonsgegeven door te geven of hebben overheidsdiensten het recht om bij ons gegevens op te vragen. Ze moeten daarvoor over een machtiging beschikken of, conform het nieuwe AVG-decreet, een protocol met Jongerenwelzijn hebben afgesloten.

Jongerenwelzijn zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden.

Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?

We geven uw gegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties. Dat zijn landen of organisaties die gevestigd zijn buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein).

Wat zijn uw rechten?

Als we uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het algemeen belang, kunt u zich op elk moment verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. We wegen dan af of uw individuele belangen zwaarder doorwegen dan het algemeen belang dat we nastreven met de verwerking. Als we uw gegevens niet langer mogen of kunnen verwerken, is het ook niet mogelijk om u de dienst of het voordeel waar u aanspraak op maakt, te verlenen.

U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (FG) via het e-mailadres dpo@jongerenwelzijn.be in volgende gevallen:

 • om de gegevens die we over u verwerken, in te kijken en, indien nodig, te laten verbeteren. We vragen dan een bewijs van uw identiteit zodat uw gegevens niet worden meegedeeld aan iemand die er geen recht op heeft;
 • als u vindt dat uw gegevens niet langer relevant zijn en dus verwijderd moeten worden;
Als u het niet eens bent met de manier waarop we uw gegevens verwerken. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
commission@privacycommission.be

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

We hanteren veiligheidsmaatregelen die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, zodat uw persoonsgegevens goed beveiligd, bewaard en getransporteerd worden, en enkel ingekeken kunnen worden door de medewerkers die ze nodig hebben. Agentschap Jongerenwelzijn moet bovendien de veiligheidsnormen van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid naleven.

Algemene informatie

We hebben het recht om het privacybeleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden we altijd via de website.