Jongerenwelzijn - professionelen (Homepage)

Publieke site Jongerenwelzijn

Samenwerking GI – private voorzieningen

In 2017 legden de private voorzieningen, de gemeenschapsinstellingen, ACT, OSD en voorzieningenbeleid een traject af met als finaliteit een ‘handleiding voor een effectieve en efficiënte afstemming en samenwerking van alle betrokken actoren bij het realiseren van gedeelde trajecten’. Dit resulteerde in een draaiboek, dat vanuit zijn dynamisch, functioneel en generiek karakter handvaten geeft voor een succesvol gedeeld traject, waarbij een jongere geplaatst in een gemeenschapsinstelling, tegelijk ook begeleid wordt door een private voorziening binnen Jongerenwelzijn. De uitvoering van het decreet Jeugddelinquentierecht, waarbij zowel de doelgroep als werkwijze van de gemeenschapsinstellingen ingrijpend wijzigen, zal een impact hebben op het kader voor gedeelde trajecten. Met het oog op deze wijzigende realiteit, wordt dit huidige draaiboek verder uitgewerkt en verfijnd.