Jongerenwelzijn - professionelen (Homepage)

Publieke site Jongerenwelzijn

Diensten voor pleegzorg

In het najaar van 2013 verscheen een oproep om een vergunning aan te vragen als dienst voor pleegzorg. Daarop kregen vijf diensten – één per provincie – een vergunning voor zes jaar. Hun werking gaat in op 1 januari 2014.

Kwaliteit

Veel aandacht gaat naar de kwaliteit van de diensten voor pleegzorg. Jongerenwelzijn hanteert daarbij een positieve en responsabiliserende visie. Deze aanpak past in zijn kwaliteitsbeleid.

Zelfevaluatie staat centraal. Die vertrekt vanuit de kernprocessen en de resultaten van de dienstverlening. Daarbij wordt uitdrukkelijk gerekend op de verantwoordelijkheid en deskundigheid van de diensten. Uiteraard zal Jongerenwelzijn ook zelf toezien op de kwaliteitszorg. Daarbij worden onderbouwde en gedragen procedures verwacht. Samen met de diensten voor pleegzorg gaat Jongerenwelzijn na welke aspecten bijzondere aandacht verdienen.

Vergunningsvoorwaarden

Een dienst voor pleegzorg moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om een vergunning van Jongerenwelzijn te kunnen krijgen. Ook gelden voorwaarden over hoe de diensten zich organiseren.. De vergunningsvoorwaarden staan uitvoerig vermeld in het uitvoeringsbesluit houdende de organisatie van pleegzorg, artikels 17 tot en met 32.

Deze gaan onder meer over:

 • Het bestaan van laagdrempelige antennepunten,
 • Multidisciplinariteit,
 • Personeelsvoorwaarden,
 • Bereikbaarheid,
 • Veilige infrastructuur,
 • Respect voor grondrechten, privacy en rechterlijke beslissingen,
 • Verzekeringen,
 • Informatieoverdracht,
 • Handelingsplannen,
 • Afsprakennota,
 • Dossier,
 • Omgaan met grensoverschrijdend gedrag,
 • Kwaliteitsnormen.

Vergunningsprocedure

Wil je meer informatie over de procedure voor het verlenen, de verlenging of de intrekking van een vergunning voor een dienst voor pleegzorg? Die vind je in het uitvoeringsbesluit betreffende de organisatie van pleegzorg. Het staat omschreven van artikel 33 tot en met 42. Artikels 43 tot en met 46 behandelen de sluitingsprocedure van een dienst voor pleegzorg en de bezwaarprocedure.

Meer rondzendbrieven

Toezicht

Het toezicht gebeurt door Jongerenwelzijn en Zorginspectie. Zij gaan na of de diensten voor pleegzorg de bepalingen naleven van de decreten inzake pleegzorg en inzake de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen. Ze controleren ook de uitvoeringsbesluiten ervan.

Uiterlijk vijf jaar na het verlenen van een vergunning evalueert Jongerenwelzijn de werking van elke dienst voor pleegzorg. Om dit mogelijk te maken, rapporteren de diensten voor pleegzorg jaarlijks over hun werking en kwaliteitsbeleid. Op basis daarvan kan het agentschap specifieke doelstellingen formuleren. Die moet de dienst voor pleegzorg binnen een bepaalde termijn behalen.

Jongerenwelzijn beslist over:

 • de toekenning, weigering of de intrekking van een vergunning,
 • de sluiting van een dienst voor pleegzorg,
 • het al dan niet opleggen van een administratieve geldboete.

Subsidiëring

De diensten voor pleegzorg ontvangen per ingezette begeleidings- of behandelingsmodule een forfaitaire subsidie. Die wordt op jaarbasis vastgelegd. De berekening en bepaling daarvan staan vermeld in artikels 51 tot en met 54 van het uitvoeringsbesluit houdende de organisatie van pleegzorg.

Kinderbijslag

Jongerenwelzijn heeft een rondzendbrief opgesteld inzake de regeling van de kinderbijslag bij pleegplaatsingen. Daarnaast zijn er aanvullende richtlijnen opgesteld voor de regeling van de kinderbijslag bij pleegplaatsingen in het geval van combinaties van hulp.