Jongerenwelzijn - professionelen (Homepage)

Publieke site Jongerenwelzijn

Experimenteel Modulair Kader (EMK)

De opstart van het Experimenteel Modulair Kader (EMK) op 1 januari 2013 zorgt voor grote veranderingen in het hulpverleningslandschap. Om alle betrokken partijen – leidinggevenden, praktijkmedewerkers en verwijzende instanties – zo goed mogelijk te ondersteunen, is alle informatie gebundeld. Het gaat bijvoorbeeld over de onderliggende visie en het wettelijk kader, ondersteunende inspiratiebundels voor het in praktijk brengen van het EMK, de presentaties en verslaggeving van de verschillende overlegmomenten, het registratiesysteem ‘Modulair Kwartaal’ en een rubriek met antwoorden op veel gestelde vragen.

Informatief

Registratie

Intervisie

Antwerpen

Presentaties
Verslagen

Limburg

Presentaties
Verslagen

Oost-Vlaanderen

Presentaties
Verslagen

Vlaams-Brabant/Brussel

Presentaties
Verslagen

West-Vlaanderen

Presentaties
Verslagen

Werknemers

Verslagen

Ondersteuningsproject

Eindverslag

Eindverslag

Resultaten vormingssessies

Tewerkstellingsmaatregelen
Veranderingsmanagement (D-na)
Veranderingsmanagement (tabor)
Coachend leiderschap
Organisatiestructuren
Competentiemanagement
Sociaal ondernemen
Samenwerkingsverbanden

Veelgestelde vragen

U kan ook terecht in de verslaggeving van de intervisie voor verdere informatie en afspraken.

Module contextbegeleiding
Aantal modules contextbegeleiding in één gezin: wat is mogelijk en niet mogelijk?

Dit hangt af van het feit of er ook andere modules actief zijn: aan elke module dagbegeleiding en verblijf hangt automatisch ook een module contextbegeleiding. Als enkel de module contextbegeleiding wordt geactiveerd, telt er maar één module per gezin (intensiteit kan bepaald worden naargelang de zwaarte van het dossier). Echter, als 2 minderjarigen uit één gezin beiden de modules dagbegeleiding en contextbegeleiding hebben, zijn er twee modules contextbegeleiding in hetzelfde gezin, idem voor verblijf, idem voor één minderjarige met verblijf en contextbegeleiding en één minderjarige met dagbegeleiding en contextbegeleiding uit hetzelfde gezin.

Als in één gezin reeds een minderjarige de modules dagbegeleiding en contextbegeleiding heeft, zal er niet nog een andere minderjarige uit hetzelfde gezin enkel een module contextbegeleiding (dus zonder de koppeling met verblijf of dagbegeleiding) kunnen krijgen. Schematisch:

Contextbegeleiding Dagbegeleiding + contextbegeleiding Verblijf + contextbegeleiding
Minderjarige 1 A1 B1 C1
Minderjarige 2 A2 B2 C2
Minderjarige 3 A3 B3 C3
  • Combinaties van A1, A2 en A3 kunnen niet
  • Combinaties van A en B kunnen niet
  • Combinaties van B1, B2, B3 kunnen wel
  • Combinaties van C1, C2, C3 kunnen wel
  • Combinaties van A en C kunnen wel
  • Combinaties van B en C kunnen wel

Opmerking: deze mogelijke of niet mogelijke combinaties maken geen verschil of de minderjarigen door eenzelfde organisatie begeleid worden, of door verschillende. Het maakt ook geen verschil of het om jeugdrechtbank- of comité-dossiers gaat, of een combinatie.

Hoe moeten contextcontacten geregistreerd worden als meerdere modules contextbegeleiding in één gezin geactiveerd zijn (door bijvoorbeeld combinaties met verblijf of dagbegeleiding)?

De individuele begeleidingscontacten worden per minderjarige geteld.

Een begeleidingscontact bij bv. de moeder van meerdere kinderen wordt als één contact geregistreerd. Ook als de minderjarigen in de context tijdens hetzelfde uur worden betrokken in de contextbegeleiding, kan dit slechts geregistreerd worden als één contact.

Hoe moet het minimaal aantal uur contextbegeleiding worden geïnterpreteerd op casusniveau?

Het aantal uur contextbegeleiding wordt niet op casusniveau maar enkel op organisatieniveau bekeken: minimaal x-uur contextbegeleiding wordt ingezet over alle begeleidingen heen, er is geen onder- of bovengrens op casusniveau.

Kan een module contextbegeleiding aangeboden worden aan een +18-jarige, bv. aansluitend op zijn verblijf?

Indien deze module gekoppeld is aan een verblijfsmodule, kan deze worden ingezet tot de leeftijd van 21 jaar. Indien deze module niet gekoppeld is aan een verblijfsmodule, kan deze worden ingezet tot maximaal 6 maanden na de 18de verjaardag, mits geldige jeugdhulpbeslissing van de intersectorale toegangspoort.

Module contextbegeleiding in functie van autonoom wonen
Kan, binnen een organisatie die verblijf, contextbegeleiding en enkele plaatsen contextbegeleiding in functie van autonoom wonen aanbiedt, de module CBAW ook aangeboden worden aan jongeren die niet verbleven in de organisatie?

Dit kan. Er kan voor geopteerd worden om binnen het Centraal Wachtbeheer hier een wachtlijst voor te laten opmaken.

Module kortdurend crisisverblijf
Wat zijn de mogelijkheden van crisisverblijf? Kan/moet een organisatie de typemodule crisisverblijf aanbieden?

Elke organisatie die erkend is voor de typemodule verblijf, kan in principe ook crisisverblijf aanbieden bij lopende trajecten. Dit wordt niet apart gedefinieerd in het erkenningsbesluit. Het inzetten van crisisverblijf gebeurt in overleg verwijzer–organisatie–cliënt.

Kan de module crisisverblijf meerdere keren ingezet worden?

Dit kan, maar het is niet de bedoeling dat crisisverblijf gehanteerd wordt als verblijf. Op dat moment moet er een wijziging van beschikking komen. Een crisisverblijf gaat om een inzet van verblijf in crisissituaties, voor max. 14 dagen aansluitend.

Heeft de combinatie van de module contextbegeleiding met de module crisisverblijf impact op de kinderbijslag?

Neen.

Module dagbegeleiding
Kan dagbegeleiding aangeboden worden vanaf 3 jaar?

Wanneer een organisatie dagbegeleiding structureel wil aanbieden vanaf drie jaar, dan kan dit aangevraagd worden, en opgenomen worden in de leeftijdsafbakening van de erkenning. Wanneer het om een eenmalige aanvraag gaat, dan kan er ook een afwijking gevraagd worden op basis van leeftijd.

Module ondersteunende begeleiding

Wordt spoedig verder aangevuld.

Module verblijf

Wordt spoedig verder aangevuld.

Innovatief project
Hoe wordt het percentage dat kan ingezet worden voor innovatie berekend?

Het maximaal mogelijk in te zetten percentage is het verschil tussen de reële bezetting en 85%. Wanneer uw organisatie bvb. een reële bezetting heeft van 92% dan kan u maximaal 7% (92% - 85%) van het totale gewicht inzetten voor innovatie.

Het hierdoor bekomen aantal punten staat voor een aantal modules waaraan dan geen jongere moet gekoppeld worden, maar waarvoor de hierdoor vrijgekomen middelen kunnen ingezet worden als innovatief project.

Een voorbeeld: een organisatie met een totaal gewicht van 300 punten had in 2012 een bezetting van 93%. Ze kan dus maximaal 8% inzetten voor een innovatief project, goed voor 24 punten. De organisatie komt, in samenspraak met de verwijzende instanties, tot de conclusie dat 12 punten hiervan voldoende zijn voor een kwalitatieve uitvoering van het innovatief project. Deze 12 punten staan voor bvb. 2 modules verblijf (2x4 punten), 2 modules contextbegeleiding (2x1 punt) en 1 module CBAW middenintensiteit (1x2 punten).

Welke procedure wordt gehanteerd voor het al dan niet goedkeuren van een innovatief project?

Een aanvraag voor een innovatief project bevat minimaal:

  • de aanleiding voor de aanvraag (waarom stelt u deze vraag?);
  • de modules die innovatief worden ingezet (aan de hand van berekening bezetting en punten);
  • het verslag van het overleg met de verwijzende instanties inzake deze aanvraag;
  • de inhoudelijke uitwerking met vermelding van doelgroep, doelstellingen, indicatoren, wijze van opvolgen en evalueren, desgevallend het eindproduct en de wijze van overdracht naar andere voorzieningen, de wijze waarop het project desgevallend kan geïntegreerd worden in de werking;

De aanvraag wordt door Voorzieningenbeleid behandeld. Bij goedkeuring wordt een overeenkomst afgesloten waarin bovenstaande elementen worden opgenomen.

Flexibiliteit
Wat wordt precies bedoeld met flexibele inzet? Hoe kan deze ingezet worden? Hoe kan deze aangevraagd worden?

Met flexibele inzet bedoelen we de mogelijkheid om bepaalde modules, eventueel tijdelijk, anders te gaan inzetten dan waarvoor ze oorspronkelijk erkend waren. Wanneer bijvoorbeeld blijkt dat er een grote nood is aan verblijf, terwijl de modules CBAW niet ingevuld raken, dan kunnen deze modules flexibel ingezet worden, en kan met andere woorden tijdelijk extra verblijf aangeboden worden.

Wanneer een organisatie dit voor een bepaalde periode wil doorvoeren, dan kan dit in samenspraak met de verwijzende instanties (omwille van duidelijkheid aanbod) en voorzieningenbeleid. Dit kan opgenomen worden in het convenant.

Wanneer een organisatie het aanbod structureel wil wijzigen dan dient hiervoor een aanvraag ingediend te worden om de erkenning aan te passen.

Valt het uitwisselen van modules contextbegeleiding en contextbegeleiding in functie van autonoom wonen ook onder ‘flexibele inzet’?

Wanneer een organisatie erkend is voor beide modules, dan zijn contextbegeleiding en CBAW, los van de bepalingen van flexibele inzet, onderling inwisselbaar.

Registratie
Wanneer een jongere toegewezen is aan een organisatie voor de modules dagbegeleiding in groep of verblijf, en hij gaat mee op een kamp, moeten de dagen/nachten dan ook geregistreerd worden? (intern kamp/ georganiseerd vanuit organisatie/georganiseerd vanuit de context?)

De dagen/nachten worden geteld indien dit kamp wordt georganiseerd door de organisatie, en dus begeleidend personeel het kamp begeleidt. Bij kampen georganiseerd vanuit de context, wordt dit niet geregistreerd.

Is de verplaatsingstijd ingerekend in de registratie contextbegeleiding?

Neen, bij de registratie van contextbegeleiding gaat het om de face-to-face contacten.

Gebeurt de kwartaalregistratie per afdeling, per organisatie of per inrichtende macht?

We gaan uit van één kwartaalregistratie per organisatie voor bijzondere jeugdzorg. Afwijkingen kunnen hiervoor gemotiveerd aangevraagd worden.

Financieel
Welke verwachtingen zijn er rond boekhouding? Is er nog nood aan een analytische boekhouding en kostenplaatsen?

De analytische boekhouding mag op niveau van de organisatie voor bijzondere jeugdzorg ingediend worden. De voorzieningen die niet tot de EMK-organisatie behoren (OOOC, HCA, CaH) vereisen nog een aparte boekhouding.

Wordt de enveloppe aangepast als er meer jongeren in contextbegeleiding in functie van autonoom wonen begeleid worden dan het aantal waarvoor men erkend is (cf. communicerende vaten met de modules contextbegeleiding), en die niet in aanmerking komen voor leefloon?

Dit klopt. Dezelfde formulieren als voorheen moeten hiervoor ingevuld en opgestuurd worden naar de respectievelijke dossierbehandelaar binnen Voorzieningenbeleid.

Jongeren krijgen zakgeld, ook wanneer flexibel worden begeleid in de context. Kan dit nog?

Zakgeld blijft uitbetaald worden aan jongeren zolang ze residentieel zijn ingeschreven (cf. decreet rechtspositie). Dit zit niet vervat in de enveloppe, maar wordt bovenop de enveloppe gefinancierd.

Wat gebeurt er met het verschuldigd vakantiegeld per 31/12/2012? Wordt dit verrekend met de personeelskosten 2012? Vertrekt de reserve vanaf 0 vanaf 01/01/2013?

Beide vragen: ja.

Praktisch
Wie stelt het convenant op?

Jongerenwelzijn stelt een ontwerpconvenant op en stuurt deze door naar de organisaties. Eventuele opmerkingen kunnen aangepast worden, waarna het convenant geformaliseerd wordt.

Hoe wordt de bezetting precies berekend?

De bezetting wordt berekend op het totaal aantal modules waarvoor de organisatie erkend is, en meer bepaald als volgt: de som van het aantal begeleidingsdagen volgens de maatregel in de verschillende typemodules / (totaal aantal modules X 365) X 100.

Bijvoorbeeld: een organisatie is erkend voor 10 modules verblijf en 12 modules contextbegeleiding. Voor elke module wordt het totaal aantal dagen dat deze module via maatregel gekoppeld is aan minderjarigen in 2013 opgeteld (als elke typemodule gedurende het ganse jaar gekoppeld is aan minderjarigen is dat in dit voorbeeld voor verblijf 10 X 365 (dus geen rekening houdende met de effectieve overnachtingen in de organisatie) en voor contextbegeleiding 12 X 365). Deze som wordt gedeeld door 22 (= totaal aantal erkende modules) X 365 (= totaal aantal dagen op jaarbasis), en wordt vermenigvuldigd met 100.

Hoe en wanneer moet overtal aangevraagd worden?

Voor wat de modaliteiten inzake het aanvragen van overtal betreft (betrekking hebbend op artikel 11, 2°), wordt dit gekoppeld aan de erkenningssituatie zoals opgenomen in het erkenningsbesluit en de verdeling over de afdelingen.

Voor een organisatie die niet erkend is in verschillende afdelingen, moet overtal gevraagd worden als de totale capaciteit van een bepaalde module overschreden wordt. Voor organisaties die wel erkend zijn in meerdere afdelingen wordt een onderscheid gemaakt naargelang het soort modules: voor wat de modules verblijf en dagbegeleiding betreft, moet overtal gevraagd worden als het aantal modules waarvoor de afdeling erkend is overschreden wordt. Voor wat de modules contextbegeleiding en contextbegeleiding in functie van autonoom wonen betreft, moet enkel overtal worden gevraagd als de totale capaciteit van (de som van) die modules op organisatieniveau overschreden wordt.

Contactgegevens

Bram Antheunis
Telefoon
02 553 06 35
Kim CraeynestRegio Limburg, Vlaams-Brabant/Brussel en West-Vlaanderen
Telefoon
02 553 38 06
Geert MichielsRegio Antwerpen en Oost-Vlaanderen
Telefoon
02 553 31 71