Jongerenwelzijn - professionelen (Homepage)

Publieke site Jongerenwelzijn

Kwaliteitsbeleid

Visie

In 2010 starten Jongerenwelzijn en de sector van de bijzondere jeugdbijstand het traject naar een uitvoeringsbesluit bij het geharmoniseerde kwaliteitsdecreet. Geflankeerd door de vertaalslag van werkvormen naar een modulair kader, is het streefdoel om organisaties effectief te laten groeien tot sociale en maatschappelijk verantwoordelijke ondernemers. Dit betekent meer verantwoordelijkheid voor de organisaties voor hun verdere uitbouw. Jongerenwelzijn biedt daarbij ondersteuning, door het aanbieden van de juiste instrumenten en kaders.

Deze webpagina bundelt alle ondersteunende info hierover. Een meer uitgebreide inleiding is terug te vinden in de visietekst

Regelgeving en toelichting

Ondersteuning

Kwaliteitsdagen 2018

Kwaliteitsdagen 2017

Kwaliteitsdag 2016

Op 21 oktober organiseerde de afdeling Voorzieningenbeleid opnieuw een Kwaliteitsdag. Op het programma stonden een evaluatie en bijsturing van de verwachtingen rond het kwaliteitsbeleid van organisaties. Verder waren er een presentatie van Zorginspectie omtrent hun kwaliteitsinspecties en een blik op Signs of Safety vanuit de afdeling Ondersteuningscentra en sociale diensten jeugdrechtbank, in samenwerking met vzw Sporen. Tot slot leverde vzw Cachet input omtrent de tewerkstelling van jongeren met een hulpverleningsgeschiedenis.

Kwaliteitsdag 2015

Op dinsdag 17 maart 2015 heeft er een infovoormiddag kwaliteit en participatie plaatsgevonden. De presentaties die hier aan bod kwamen zijn hieronder terug te vinden:

Kwaliteitsdag 2014

Op donderdag 24 april 2014 heeft er een introductienamiddag plaatsgevonden met een toelichting over het uitvoeringsbesluit aan de organisaties van de bijzondere jeugdbijstand. De presentaties zijn hieronder terug te vinden.

Ondersteuningstraject koepels

Overzicht intervisiegroepen kwaliteit

Intervisiegroep regionaal Contactpersoon E-mail
Antwerpen Ellen Dehaes ellen.dehaes@zorgbedrijf.antwerpen.be
Limburg Ine Thomassen inethomassen@huizesintvincentius.be
Vlaams-Brabant/Brussel/Mechelen Muriel De Ryck muriel.de.ryck@monterosa.be
West-Vlaanderen Peter Decuyper peter@dekantel.be
Veurne/Brugge/Oostende Mieke Lampaert Mieke.Lampaert@depatiovzw.be
Kortrijk Ann Devoldere Ann.devoldere@dewitteberken.be
Oost-Vlaanderen Nicky Vandaele nicky.vandaele@martens-sotteau.be
Zuid-Oost-Vlaanderen Dieter Callens dieter.callens@jeugdzorgdebrug.be
Waasland Vera Verbeken vera@vzwdesteiger.be
De Schakel (regio Gent) Werner Vlijminck werner.vlijminck@luein.be

Intervisiegroep werkvormen Contactpersoon E-mail
OTA Katrien Lauwereys Katrien@ota-vlaamsbrabant-brussel.be
Pleegzorg Edele Paul Edele.Paul@pleegzorgvbb.be
CIG Geneviève Van Wassenhove genevieve.vanwassenhove@vgz-co.be
HCA HCA Ilse Jaspers coordinatie@baallimburg.be

Zorginspectie

Veel gestelde vragen2

Alle vragen over de visie en de verwachtingen van Jongerenwelzijn op het kwaliteitsbeleid voor private organisaties worden hier gebundeld.

Hoe berekenen we het streefcijfer en ons benuttingspercentage?

Met het document 'Formules benuttingscijfers'.

Moet de organisatie nog over een kwaliteitshandboek beschikken?

Ja, het kwaliteitshandboek is een belangrijk en decretaal verplicht instrument (Art.5, §4 van het geharmoniseerde kwaliteitsdecreet). Net zoals kwaliteitszorg in z’n geheel, moet het kwaliteitshandboek gekenmerkt worden door een dynamiek met voortdurende bijsturing en actualisatie en door gebruiksvriendelijkheid om de gedragenheid en toepasbaarheid van het instrument door het personeel te garanderen. Het kwaliteitshandboek zorgt voor de borging van de kwaliteitszorg van de organisatie, en bestaat minimaal uit :

 1. Het kwaliteitsbeleid.
 2. Het kwaliteitsmanagementsysteem.
 3. De zelfevaluatie en verbeteracties.

Is er een vastgelegde inhoudstafel voor het kwaliteitsverslag?

Er is geen vastgelegd sjabloon of inhoudstafel voor het kwaliteitsverslag, maar er zijn enkele onderwerpen die minimaal moeten opgenomen worden in het verslag:

 • Visie op het kwaliteitsbeleid
 • Kerncijfers:
  • Bezetting
  • Benutting
  • Organisatie in cijfers: mogelijke relevante (gebruikers)gegevens en indicatoren.
 • Zelfevaluatie:
  • Scores groeiniveaus
  • Korte duiding bij en evaluatie van hieraan gekoppelde acties uit vorige kwaliteitsplanning, eventuele verbeteracties
 • Kwaliteitsplanning
 • Kwaliteitsthema
Voor meer informatie hierover verwijzen we naar (1) nota kwaliteit 27/01/2017.

Wanneer en hoe moet het kwaliteitsverslag ingediend worden?

Het kwaliteitsverslag moet ingediend worden bij Jongerenwelzijn, afdeling Voorzieningenbeleid, vóór 1 juni. Een geprinte versie is niet noodzakelijk, een digitale versie kan gemaild worden naar voorzieningenbeleid@jongerenwelzijn.be.

Hoe en wanneer zal de kwaliteitsinspectie gebeuren?

Op het infomoment rond kwaliteit van 17 maart 2015 werd er een powerpoint presentatie gegeven waarin de verschillende elementen van de inspectie concreet werden overlopen. Deze slides kunnen hier bekeken worden.

De inspectie zal doorgaan in (een afdeling van) de organisatie. Er zullen ook gesprekken plaatsvinden met begeleiders van die afdeling. De organisatie kan zelf aangeven in welke afdeling de inspectie zal plaats vinden.

Deze inspecties gaan van start vanaf 1 juni 2015, en zullen afgerond zijn tegen het voorjaar 2016.

Is de kwaliteitsinspectie gelinkt aan de hererkenning?

De organisaties voor Bijzondere Jeugdzorg zijn momenteel erkend tot en met 31 december 2015. Hierop volgend zal er een ambtshalve verlenging van de erkenning komen tot 01/01/2017. De kwaliteitsinspecties zullen gebruikt worden ter ondersteuning van deze hererkenning.

Organisaties die recent fusioneerden, verhuisden, waar er ernstige tekorten waren bij vorige inspecties of waar er ernstige gebeurtenissen gemeld werden, kunnen aanvullend op de kwaliteitsinspectie nog een bijkomend inspectieluik krijgen. Deze organisaties worden hiervan op voorhand op de hoogte gebracht.

Welke contacten moeten er precies geregistreerd worden?

Voor de manier waarop de registratie van de verschillende modules moet gebeuren verwijzen we naar de volgende teksten:

Kwaliteit in de kijker

Innovatieve projecten

Inspirerende projecten

Kwaliteitsdagen 2017